Protokoll utskottssammanträde 2011/12:23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:23

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23

 

DATUM

2012–03–22

TID

10.00 – 10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:21

 

§ 2

Fiskeripolitik (MJU15)

 

Utskottet behandlade motioner om fiskepolitik.
Ärendet bordlades

 

§ 3

Kemikaliekontroll (MJU18)

 

Utskottet behandlade motioner om kemikaliekontroll.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Insatser för vandrande fisk i rinnande vatten (MJU2y)

 

Utskottet fortsatte behandling av fråga om yttrande till civilutskottet med anledning av skrivelse 2010/11:163.

 

Utskottet justerade förslag till utskottets yttrande efter vissa ändringar.

 

S, MP och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar

 

§ 5

EU-förslag om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk


Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2012) 93.


Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Sverigedemokraterna ser positivt på införandet av ett gemensamt EU-reglemente för bokföringsregler av utsläpp och upptag av växthusgaser. Gällande införandet av en gemensam europeisk handlingsplan, utvärdering av denna handlinsplan och rekommendationer samt att ”ta vederbörlig hänsyn till kommissionens slutsatser”, är vårt synsätt att vår nationella kompetens är högre för att ta fram, utvärdera och uppnå det nationella klimatmålet. Sverigedemokraterna anser därför att förslaget till förordning strider mot subsidiaritetsprincipen då det bäst sköts på nationell nivå.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Intern utfrågning


Föreslogs att Lantbrukarnas Riksförbund, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Djurens rätt, Djurskyddet Sverige och Sveriges Veterinärförbund samt sekreteraren i utredningen om en översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll bjuds in till utfrågningen.

§ 7

Utskottets sammanträden

 

Kanslichefen meddelade att sammanträdena den 29 mars 2012 samt den 10 april 2012 ställs in.

 

§ 8

Utländskt besök

 

Anmäldes att följande personer deltar i mötet med Mr Ken Ash, chef för OECD:s Handels- och Jordbruksdirektorat torsdagen den 29 mars 2012 kl. 9.00: Matilda Ernkrans (S), Bengt-Anders Johansson (M), Johan Hultberg (M), Anita Brodén (FP), Sara Karlsson (S), Roger Tiefensee (C), Pyry Niemi (S), Irene Oskarsson (KD), Josef Fransson (SD), Jens Holm (V) och Kew Nordqvist (MP).

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 mars 2012 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 12 april 2012

 

Matilda Ernkrans

 

 

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:23

 

 

§ 1

§ 2

§ 3-9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  
tjl t o m 120622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V) tjl t o m 120409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Wallrup (V) t o m 120409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Avenborg (M) t o m 120622

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande