Protokoll utskottssammanträde 2011/12:25

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:25

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25

 

DATUM

2012–03–27

TID

11:00–12:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Hållbar utveckling (RIO +20)

 

Biståndsminister Gunilla Carlsson, departementsrådet Erik Korsgren, kanslirådet Anna Holmryd, departementssekreterare Martin Mossberg och politiskt sakkunnige Anna Lidbom, samtliga Utrikesdepartementet, lämnade information om hållbar utveckling inför RIO +20.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

EU:s utvecklingspolitik

 

Utskottet överlade enligt RO 10:4 med statsrådet Gunilla Carlsson om EU:s utvecklingspolitik utifrån följande referensdokument:

 

KOM(2011) 637 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: En agenda för förändring

 

KOM(2011) 638 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Det framtida upplägget för budgetstödet från EU till tredjeländer

 

SEC(2011) 1627 EU 2011 Report on Policy Coherence for Development

 

Vidare från utrikesdepartementet deltog departementsrådet Erik Korsgren, kanslirådet Anna Holmryd, departementssekreterare Martin Mossberg och politiskt sakkunnige Anna Lidbom.

 

Överläggningen var den andra av två överläggningar om dokumenten. Den första överläggningen genomfördes den 28 februari 2012 (protokoll 2011/12:22), där regeringens och utskottets ståndpunkter redovisades. Utskottet och EU-nämnden kommer att återkomma till dokumenten inför EU:s biståndsministermöte som äger rum den 14 maj.

 

Underlag för överläggningen utgjordes dels av två promemorior från Utrikesdepartementet, dels av underlag som hade delgivits inför överläggningen den 28 februari.

 

(i) Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: En agenda för förändring.

 

Ordförande konstaterade att det i tillägg till vad utskottet protokollfört vid föregående överläggning fortsatt finns stöd för regeringens redovisade ståndpunkter. Regeringen bör även fortsatt arbeta för ett tydligt jämställdhetsperspektiv och genomslag för frågor som rör samstämmighet.

 

SD-ledamoten ville till protokollet anmäla följande avvikande mening:

 

Vi vill med hänvisning till tidigare framförd avvikande mening den 28 februari göra ett tillägg om att vi, när det gäller EU:s politik för ökad samstämmighet mellan olika politikområden, också kan se att det finns en risk för att samstämmigheten inskränker på varje medlemsstats självbestämmanderätt.

 

Vi är i grunden positiva till att utvecklingsperspektiv, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter ska finnas med i fler politikområden i EU. Faktum är dock att i och med detta så förstärks EEAS roll. Sverigedemokraterna har tidigare kritiserat EEAS, utifrån vikten av att värna om de nationella parlamentens roll i medlemsstaternas utrikespolitiska intressen.

 

Samstämmighetspolitiken kan också innebära förändringar som har en påverkan på Sveriges inrikespolitik exempelvis vad gäller jordbruks- och handelsfrågor. Vi menar också att det föreligger en risk att samstämmighetspolitiken, tillsammans med EU:s överstatliga byråkrati, bidrar till att hindra de länder som vill driva en skarpare linje vad gäller krav på mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Därför vill vi lyfta vikten av att samstämmighetspolitiken inte får inskränka på varje lands rätt till självbestämmande.

 

V-ledamoten ville till protokollet anmäla följande avvikande mening:

 

Vi vill med hänvisning till tidigare framförd avvikande mening den 28 februari tillägga att vi anser regeringen bör stödja de förslag som lyfts om att även Latinamerika ska betraktas som en prioriterad region i EU:s utvecklingssamarbete. Latinamerika har under de senaste decennierna i grunden förändrats, fattigdomen minskar, demokratiska samhällssystem har ersatt militärdiktaturer och respekten för de mänskliga rättigheterna har generellt ökat. Vi ser därför att utvecklingssamarbetet med Latinamerika behöver förändras, men anser samtidigt att det är för tidigt att börja nedprioritera utvecklingssamarbetet med regionen. Det finns fortfarande en rad länder med mycket djup och utbredd fattigdom, där behoven av stöd till fattigdomsbekämpning är omfattande. I en rad länder är fortfarande brotten mot de mänskliga rättigheterna omfattande och det finns ett stort behov av stöd till folkrörelser och frivilligorganisationer.

 

(ii) Det framtida upplägget för budgetstödet från EU till tredjeländer

 

Ordförande konstaterade att det i tillägg till vad utskottet protokollfört vid föregående överläggning fortsatt finns stöd för regeringens redovisade ståndpunkter.

 

S-ledamöterna ville till protokollet anmäla följande avvikande mening:

 

Det är viktigt att ställa krav på att de länder som ska komma ifråga för budgetstöd respekterar mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Vi anser dock att regeringen bör verka för en differentierad ansats. De krav som ställs på partnerländer för att få tillgång till budgetstöd måste anpassas till vilket slags budgetstöd – generellt budgetstöd, sektorbudgetstöd eller budgetstöd till sviktande stater – som avses. Vi tycker att det är rimligt att kraven stiger i takt med hur omfattande samarbetet är, enligt den princip som brukar benämnas "Mer för mer".

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:24.

 

§ 4

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU8)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner, faktapromemoria 2011/12:FPM83 och kommissionsmeddelande KOM(2011) 886.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Internationella miljöfrågor (UU12)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Ärendet bordlades.

 


§ 6

Aktuella EU-frågor

 

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

 

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

2011/12:FPM85

 

FaktaPM med tillhörande dokument läggs till handlingarna.

2011/12:FPM116

 

FaktaPM med tillhörande dokument läggs till handlingarna.

JOIN(2012) 1

Meddelandet behandlas i betänkande 2011/12:UU10 om EU.

 

 


§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 mars 2012 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

Anna Forssblad

 

 

Justeras den 29 mars 2012

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:25

 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5-7

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande