Protokoll utskottssammanträde 2011/12:26

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:26

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26

 

DATUM

2012–03–29

TID

09:30–09:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU8)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner, faktapromemoria 2011/12:FPM83 och kommissionsmeddelande KOM(2011) 886.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU8 och motioner.

 

S-, V-, MP- och SD-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

 

§ 2

Internationell hållbar utveckling (UU12)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU12 och motioner.

 

S-, MP- och V- ledamöterna anmälde reservationer och särskilt yttrande.

 

§ 3

Nordisk stridsgrupp 2015

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2011/12:84 och ev. motioner.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

§ 4

Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken (UU2y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2011/12:64 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:25.

 


 

§ 6

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 (UU10)

 

Utskottet beslutade att bereda finansutskottet, justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 och motioner i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutade även att bereda EU-nämnden tillfälle att yttra sig över skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011.

 

Yttrande (inklusive eventuella avvikande meningar) bör vara utrikesutskottet tillhanda senast tisdagen den 17 april kl. 14.00.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Kanslimeddelande

 

Informerades om att:

– Debatt kommer att hållas i kammaren den 11 april om nordiska gränshinder.

– Debattlistor för utskottets betänkanden UU8, UU12 med debatter onsdagen den 18 april har cirkulerats.
– Kansliet står i kontakt med de ledamöter som reser till Nato den 19-20 april och Litauen den 24-25 maj.

 

 


§ 8

Övrigt

 

Ordföranden informerade om att föredragning kommer att begäras om export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden med anledning av beredningen av regeringens skrivelse 2011/12:114. Utskottet avser att kalla handelsminister Ewa Björling och ISP:s generaldirektör Andreas Ekman Duse.

 


§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 april 2012 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

Sofia Säterskog

 

 

Justeras den 12 april 2012

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:26

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande