Protokoll utskottssammanträde 2011/12:26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:26

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26

 

DATUM

2012–04–17

TID

11.00 – 11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning av Hästnäringens Nationella Stiftelse

 

Verkställande direktören för Hästnäringens Nationella Stiftelse lämnade information om hästnäringen och om stiftelsens verksamhet.

 

§ 2

Landsbygdspolitik (MJU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om landsbygdspolitik. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:MJU17 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (MP )       under punkt      1        mål för livsmedelsproduktion m.m.

- (SD)           -    -  3        djurvälfärdsersättning m.m.,

- (S,MP,V)     -    -  4        en sammanhållen strategi för mål för
                                                      ekologisk jordbruksproduktion,

- (V)   -    -  5        ekologisk produktion,

- (V)   -    -  7        våtmarker,

- (MP,V)        -    -  9        tillagningskök.

 

S- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

§ 3

Kemikaliekontroll (MJU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om kemikaliekontroll. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:MJU18 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (S,MP,V)   under punkt     1        EU:s kemikalielagstiftning Reach,
- (S,MP,V)    -    -   2        kemikalieanvändningen,

- (S)   -    -  3        vision om en giftfri miljö m.m.,
- (S,MP,V)     -    -  5        barnperspektiv i kemikaliepolitiken,

- (SD) -    -  6        förbud mot parabener,

- (MP,V)        -    -  7        förbud mot PFOA,

- (SD) -    -  9        förbud mot rotenon,

- (S,MP,V)     -    -  10      kemikalier i textilier m.m.,

- (S,MP,V)     -    -  11      nanoteknik,

- (S,MP,V)     -    -  13      kemikaliekrav vid upphandling.

 

 

§ 4

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (MJU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2010/11:105 och motioner.

 

Utskottet beslutade att yttra sig. Förslag till yttrande 2011/12:MJU3y justerades efter vissa ändringar.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

§ 5

EU-förslag om återvinning av fartyg

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2012) 118.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

En utredning är tillsatt för att ta reda på förutsättningarna för att Sverige ska kunna ratificera den internationella Hongkong-konventionen. Denna utredning ska vara klar i maj i år enligt regeringens hemsida. Sverigedemokraterna ser det som helt orimligt att lämna ifrån sig beslutet till EU huruvida denna konvention ska ratificeras och reglerna för konventionen införas i svensk lagstiftning. Antingen kommer vi fram till att vi vill gå med, och då går vi med, eller så kommer vi fram till det motsatta. Kommissionens försök att genom ett förtida införande av reglerna i konventionen genom en förordning är ett klart övertramp gällande maktfördelningen mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna. Medlemsstaterna är fullt kapabla att själva ta ställning till Hongkong-konventionen. Inte heller är detta en exklusiv kompetens för EU. Sverigedemokraterna anser därmed att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

EU-förslag om batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2012) 136.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen


Anmäldes att Christer Akej (M) ersätter Linda Arvidsson Wemmert (M) i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp under hennes föräldraledighet.

 

 

 

§ 8

Sammanträdestider

 

Anmäldes att

-  utskottets sammanträde tisdagen den 24 april 2012 börjar kl. 11.15,

-  utskottets sammanträde torsdagen den 26 april 2012 börjar kl. 08.00.

 

§ 9

Forskningsseminarium


Anmäldes att utskottet, tillsammans med Miljödepartementet och utbildningsutskottet, preliminärt håller ett slutet forskningsseminarium, tisdagen den 29 maj 2012 kl. 12.00-13.00. Miljöministern och forskare ur Miljöforskningsberedningen deltar.

 

§ 10

Möte med Colombias miljöminister

Anmäldes att ett antal ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet träffar Colombias miljöminister för ett möte i utskottets sessionssal tisdagen den 24 april 2012 kl. 10.00-11.00.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 april 2012 kl. 08.00.

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 24 april 2012

 

Matilda Ernkrans

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:26

 

 

§ 1

§ 2

§§ 3-11

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  
tjl t o m 120622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Avenborg (M) t o m 120622

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande