Protokoll utskottssammanträde 2011/12:27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:27

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27

 

DATUM

2012–04–19

TID

08.00 – 09.00  09.05 – 09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Jordbruksråd 26-27 april 2012

Utskottet beslutade enligt RO 10:4 att överlägga med landsbygds-minister Eskil Erlandsson om följande punkt på rådsdagordningen:

Dagordningspunkt 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken  a) Regionali-sering

Underlaget utgjordes av redovisad ståndpunkt i kommenterad dagordning  2012-04-16: Regeringen anser att en ökad regionalisering är en viktig del i reformen av GFP och stödjer kommissionens ambition att undvika mikroförvaltning på unionsnivå och därmed göra förvaltningen ner adaptiv. Regeringen vill se en regional anpassning med syftet att få en engagerad, ansvarstagande näring där efterlevnaden av regelverket förstärks.

Som komplettering till den svenska ståndpunkten anförde landsbygds-ministern följande: Regeringen anser att en ökad regionalisering är en viktig del i reformen av GFP och stödjer kommissionens ambition att undvika mikroförvaltning på unionsnivå och därmed göra förvaltningen ner adaptiv. En av förutsättningarna för en framgångsrik regionalisering är att det tas fram fleråriga- och flerartsplaner för fiskeförvaltningen. För att uppnå målet om en ekosystembaserad förvaltning ska den vetenskapliga rådgivningen från ICES beaktas i förvaltningsplanerna. Tydliga tidsplaner för när förvaltningsplanerna ska vara på plats är också nödvändigt. Regeringen vill se en regional anpassning med syftet att få en engagerad, ansvarstagande näring där efterlevnaden av regelverket förstärks. Den regionala förvaltningen bör ske i samråd med fiskerinäringen, forskaren och miljörörelsen.

 

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och bitr. enhetschef Maria Rosander med medarbetare lämnade, under övriga punkter på rådsdagordningen, information inför Jordbruksrådet den 26-27 april 2012.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 2

Medgivande om närvaro

 

Utskottet beslutade att Frida Backman från M-kanliet och Charles Berkow från MP-kansliet får närvara under informationen från Kemikalieinspektionen.

 

§ 3

Information från Kemikalieinspektionen (KEMI)

 

En representant från Kemikalieinspektionen informerade utskottet om nanoteknik.

 

§ 4

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:25.

 

§ 5

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (MJU4y)

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2011/12:75.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

§ 6

EU-förslag om ändring av direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM (2012) 150.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 24 april 2012 kl. 11.15.

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 26 april 2012

 

Matilda Ernkrans

 

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:27

 

 

§ 1

§ 2

§ 3

§§ 4-7

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  
tjl t o m 120622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

O

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

O

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Avenborg (M) t o m 120622

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande