Protokoll utskottssammanträde 2011/12:29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:29

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29

 

DATUM

2012-04-19

TID

10.30–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:28.

 

§ 2

EU-frågor på migrationsområdet

 

1. Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om förslag till Färdplan som ska se till att EU ger ett konsekvent svar på det ökade migrationstrycket.

 

Underlaget utgjordes av ordförandeskapets förslag daterat den 17 april 2012, dok. 8714/12 och rådspromemoria daterad 16 april 2012, Judep/EMA.

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt var: Sverige stödjer förslaget till färdplan. Färdplanen innehåller en tydlig redovisning och inventering av åtgärder som är relevanta i syfte att motverka olaglig invandring. Den bidrar därmed till att skapa en god överblick över samtliga de åtgärder som är aktuella på området. Vid genomförande av åtgärderna ska asylrätten värnas.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt med det tillägget att utskottet vill understryka att asylrätten ska värnas och upprätthållas.

 

SD- ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Förvisso är det roande att EU lyfter upp vissa frågor som Sverigedemokraterna har tryckt på tidigare, som bättre tillämpning av Cotonouavtalet och ökad hjälp för flyktingar i närområdet vid konflikter, men färdplanen innehåller trots detta så många förslag som går tvärtemot hur vi anser att EU ska hantera ett ökat migrationstryck. Färdplanen hanteras bättre på ad hoc basis, förslag för förslag. Sverigedemokraterna är särskilt emot idén med rörlighetsavtal med vissa grannländer och viseringsförenklingar med länder som inte är rättssäkra och korruptionsfria. I färdplanen finns dock självklara saker som bör få enhälligt stöd, t.ex. bättre utredning av migrationseffekter innan viseringsliberaliseringar införs mot bakgrund av debaclet med Serbien.

 

 

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Vänsterpartiet ställer sig kritiskt till hela den presenterade färdplanen. En färdplan borde inte bara innehålla repressiva åtgärder utan även planer för tillskapande av lagliga vägar in Europa som tydliga åtgärder för att säkerställa värnande och upprätthållande av asylrätten i EU och tredje land.

Ett återtagandeavtal med Turkiet bör i nuläget inte upprättas. Turkiet har endast skrivit på Genèvekonventionen i ursprunglig form – och inte tilläggsprotokollet från 1967. Det innebär att flyktingar från länder utanför Europa, t ex Syrien, Iran och Afghanistan, inte får sin asylrätt prövad i Turkiet och att skyddsbehövandes rättigheter därmed kränks. De lever dessutom under svåra förhållanden i åratal i Turkiet. Detta är helt oacceptabelt. Återtagandeavtal ska inte slutas med Turkiet så länge mänskliga rättigheter och konventioner inte respekteras eller så länge landet inte har ett fungerande asylsystem på plats.

EU bör i kontakter med Serbien tillse att grundläggande rättigheter inte kränks. Sedan viseringsfrihet för Serbien infördes har antalet romska asylsökande till EU ökat. Länderna på västra Balkan har varnats för att en ökning av antalet asylansökningar från medborgare i dessa länder kan äventyra hela visaliberaliseringsprocessen. Under det senaste året har Serbien och Makedonien vidtagit åtgärder för att minska migrationstrycket mot EU bl.a. genom strängare gränskontroller inklusive utresekontroller som en begränsning av medborgarnas fria rörlighet. Det har också från EU ställts krav på bägge länderna att utföra vad EU:s gränskontrollanter ska göra enligt Schengenregelverket. De krav som EU-kommissionen ställt om strängare gränskontroller och att medborgare som inte uppfyller kraven för inresa i EU ska hindras från att lämna dessa länder står i strid med internationell rätt. Att tvinga länderna att sålla ut de resenärer som inte har tillräckliga resurser är inte bara en uppmaning att bryta mot internationell rätt utan även mot nationell rätt och konstitutionella garantier. Enligt ett flertal internationella konventioner är varje individ garanterad rätten att lämna alla länder inklusive sitt eget. Inom ramen för stabiliserings- och associationsprocessen har också krav ställts på länderna på västra Balkan att följa internationella konventioner om mänskliga rättigheter och att genomföra dem i nationell rätt. Som en konsekvens av detta har samtliga sex berörda stater sett till att den fria rörligheten i dag garanteras i deras konstitutioner.

 

2. Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om utkast till rådets slutsatser om den övergripande strategin för migration och rörlighet.

 

Underlaget utgjordes av ordförandeskapets förslag, dok. 8361/12, och kommenterad dagordning för RIF-rådets möte den 26-27 april 2012, dp 10.

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt var: Sverige välkomnar rådslutsatserna som befäster och vidareutvecklar den övergripande strategin för migration och rörlighet som ramverk för EU:s migrationspolitik i de yttre förbindelserna, liksom att slutsatserna syftar till att fastare förankra EU:s migrationspolitik i utrikes- och utvecklingspolitiken.

Sverige stödjer förslaget att komplettera de tre ursprungliga huvudområdena med ett fjärde område: internationellt skydd och den externa dimensionen av asyl. Därigenom blir strategin heltäckande och omfattar samtliga områden av strategisk betydelse för EU.

Det är positivt att ökad överenskommelse eftersträvas i förhållande till EU:s interna politiska mål, särskilt Europa 2020-strategin. I det sammanhanget välkomnar Sverige särskilt att vikten av att underlätta rörlighet mellan EU och omvärlden lyfts fram.

Sverige instämmer även i de geografiska prioriteringarna, dvs. att strategin ska vara global med ett särskilt fokus på östra och södra grannskapen.

Sverige välkomnar att rådslutsatserna slår fast behovet av en fortsatt ambitiös och framåtblickande politik gällande migration och utveckling samt vikten av att konkreta förslag tas fram och genomförs.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

 

SD- ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Även om Sverigedemokraterna anser att det är logiskt att en migrationsstrategi även inkluderar hanteringen av ursprungsländer och transitländer, måste varje land självt få utforma sin invandringspolitik. Mycket av strategin syftar till en påtvingad ökad invandring till EU med en mild förhoppning om att invandrarna dels ska flytta hem igen efter en tid, dels att den inte ska innebära brain drain för ursprungsländerna. Sverigedemokraterna delar inte kommissionens förhoppning eller analys i den delen. Kommissionens strategi är således inte något att bygga migrationspolitiken på och följaktligen inte heller slutsatserna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Övriga aktuella EU-frågor

 

Statsrådet Tobias Billström informerade utskottet om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) och om EU:s återtagandeavtal.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (SfU14)

 

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2011/12:113.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2011/12:75.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Kanslimeddelanden

 

Det anmäldes att generaldirektör Dan Eliasson, Försäkringskassan, besöker utskottet den 3 maj 2012 och att utskottets öppna utfrågning om arbetsskadeförsäkringen hålls den 7 juni 2012.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 april 2012 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 24 april 2012

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:29

 

§ 1–3

§ 4–5

§ 6–7

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Nilsson (S) ersätter Fredrik Lundh Sammeli (S) 111123–120501

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande