Protokoll utskottssammanträde 2011/12:33

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:33

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33

 

DATUM

2012–05–22

TID

11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:31 och 32

 

§ 2

Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket (MJU24)

 

Utskottet behandlade skrivelse 2011/12:124 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Inkomna EU-dokument m.m.

 

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 maj 2012 kl. 10.00

 

Vid protokollet

 

Justeras den 31 maj 2012

 

Matilda Ernkrans

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:33

 

 

§§ 1-4

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  
tjl t o m 120622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Avenborg (M) t o m 120622

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

 

2012-05-22

                                                                                                        Bilaga 2                                                                                                                                                                       till protokoll

                                                                                                        2011/12:33

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 3 – 15 maj 2012

Beteckning

Rubrik

KOM- och SEK-dokument

 

KOM(2011) 625

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken

KOM(2011) 626

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning)

KOM(2011) 627

Förslag till Europaparlamentets och Rådets Förordning om stöd till landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

KOM(2012) 192

Förslag till rådetsbeslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa resolutioner som kommer att bli föremål för omröstning inom Internationella vinorganisationen (OIV)

KOM(2012) 216

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommitten samt regionkommittén om det europeiska innovationspartnerskapet om vatten

K-dokument (beslut)

 

K(2012) 2576

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 30.4.2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

K(2012) 2800

Kommissionens genomförandebeslut av den 2.5.2012 om ändring av kommissionens beslut 2011/207/EU om införande av ett särskilt kontroll och inspektionsprogram för återhämtning av blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

K(2012) 2947

Kommissionens genomförandebeslut av den 7.5.2012 om ändring av besluten 2005/692/EG, 2005/734/EG, 2007/25/EG och 2009/494/EG vad
gäller aviär influensa

K(2012) 2948

Kommissionens genomförandebeslut av den 7.5.2012 om fastställande av start- och stopperioder enligt direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

K(2012) 2978

Kommissionens genomförandebeslut av den 10.5.2012 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 2004/68/EG vad gäller de grundläggande
allmänna kriterier som måste uppfyllas för att ett territorium ska anses vara fritt från blåtunga

K(2012) 2992

Kommissionens genomförandebeslut av den 8.5.2012 om ändring av beslut 2008/855/EG vad gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa
klassisk svinpest i Tyskland

Beteckning

Rubrik

K(2012) 3016

Kommissionens beslut av den 10.5.2012 om att inte ta upp diklorvos för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

K(2012) 3050

Kommissionens beslut av den 11.5.2012 om att inte ta upp naled för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

Fakta-PM

 

2011/12:FPM139

Förordning om återvinning av fartyg

Rådsrapporter

 

Rapport Jordbruks-och fiskeråd 26-27 april 2012

Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 26-27 april 2012

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.