Protokoll utskottssammanträde 2011/12:36

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:36

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36

 

DATUM

2012-05-22

TID

11.00–12.05

12.07–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

 

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet under EU-överläggningarna med regeringen.

 

2 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § om yrkeskvalifikationsdirektivet

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av ämnessakunnig Ann Lindh, Utbildningsdepartementet, om förslag till ändring av direktivet inför rådets möte (konkurrenskraft) den 30-31 maj 2012.

 

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 150-2251-2011/12).

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

SE välkomnar initiativet till modernisering av yrkeskvalifikations­direktivet och de ansträngningar som görs för att underlätta rörligheten inom EU. Möjligheten för arbetstagare och egenföretagare att röra sig inom EU är en nyckelfråga för att tillgodose tillgången på kompetens. SE ser yrkeskvalifikationsdirektivet som en prioriterad fråga då direktivet kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning på den inre marknaden. Sverige är ett land med få reglerade yrken och en väl fungerande arbetsmarknad. Däremot uppkommer utmaningar för svenska yrkesutövare som vill arbeta i medlemsstater där yrket är reglerat. SE anser att antalet reglerade yrken i EU bör minska då dessa kan utgöra ett hinder för yrkesutövares marknadstillträde. SE är mycket positiv till förslag om ökad transparens, vilket i förlängningen kan bidra till färre reglerade yrken. Ett led i detta är den nya notifieringsprocedur som föreslås där medlemsstaterna tydligt ska motivera reglering av yrken. SE har ställt sig tveksamt till införandet av yrkeskortet och bevakar frågan särskilt för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. Förslaget är oklart i flera delar och innebär en administrativ börda för de länder som inte har så många reglerade yrken.

 

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier utom Sverigedemokraterna förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Sverigedemokraterna anmälde följande avvikande mening:

Sverige ska få avgöra vilka kvalifikationer som ska gälla i Sverige. En EU-harmonisering inom detta område riskerar att leda till sänkta kvalitetskrav och lönedumpning. Det är inte framtiden för Sverige, utan vi ska bevaka vår rätt till kvalitet och kompetens. Som exempel kan nämnas att kraven på allmänpraktik för läkare i Sverige ska sänkas som en anpassning till övriga EES-länder. En sådan åtgärd skapar en osäkerhet kring läkares kompetens som i sin tur skapar en otrygghet hos patienterna. Därutöver är kunskaper i mottagarlandets språk mycket viktigt, framför allt inom vården. Sverigedemokraterna ser varken något behov av harmonisering av yrkeskvalifikationskraven inom EU eller krav på rapportering av yrkesregleringar till EU. I stället bör en av- eller samreglering av yrken ske genom att lärosätena tillhandahåller mer internationell utbildning på grundval av efterfrågan. Sverige måste få bestämma behovet av yrkesreglering i Sverige och, utifrån ett verkligt behov, vilka som ska få komma och utöva sitt yrke i Sverige.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

3 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § om Horisont 2020

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet, och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, om Horisont 2020, övergripande beslut om ramprogram för forskning och innovation och framstegsrapport, inför rådets möte (konkurrenskraft) den 30-31 maj 2012. Först överlades om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (punkt 10 a på den preliminära rådsdagordningen), därefter överlades om lägesrapport för övriga delar av Horisont 2020 (punkt 10 b–d på den preliminära rådsdagordningen).

 

Underlag för överläggning om punkt 10 a

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 150-2252-2011/12) .

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att förslaget om en partiell allmän inriktning kan antas.

 

Regeringen skickade in skriftliga synpunkter på kommissionens grönbok i maj 2011. I det förslag som kommissionen lade i november 2011 var en stor del av de synpunkter som regeringen skickat in inkluderade. Det gäller bl.a. fokuseringen på samhällsutmaningar, vilka utmaningar som är särskilt angelägna, inkludering av innovation, förenkling och satsningar på grundforskning.

 

Under förhandlingarna våren 2012 har regeringen fört fram mer detaljerade synpunkter på förslaget. Nedan redovisas preliminära resultat av förhandlingarna.

 

I det inledande artikelavsnittet har breddat deltagande diskuterats intensivt. Regeringen har i förhandlingarna framhållit att kvalitet måste vara vägledande för finansiering från H2020, dvs. att de projekt som rankas högst enligt utställda kriterier ska finansieras. Geografisk hänsyn får inte styra vilka projekt som beviljas medel. Regeringen har istället framhållit att det inom H2020 är bra med olika typer av stödaktiviteter för att bredda deltagandet. Det handlar t.ex. om att skapa nätverk och bidra till mobilitet. Dessutom bör strukturfonderna användas för uppbyggnad av kapacitet i länder med underutvecklad forskning och innovation.

 

Regeringen har också verkat för att begränsa andelen partnerskap (PPP och P2P) inom ramprogrammet. Dessa leder redan idag till betydande krav på medfinansering från de svenska forskningsfinansiärerna. Kommissionen har ambitionen att öka denna typ av partnerskap markant i H2020. Regeringen har fått stöd för sin argumentation och har fått in en skrivning om att Horisont 2020 primärt ska genomföras via transnationella samarbetsprojekt och att partnerskapsprogrammen ska vara ett komplement till dessa. Medlemsstaterna ska även delta i  utformningen av partnerskapsprogrammen och den årliga uppföljningen av Horisont 2020 ska inkludera information om deras omfattning.

 

Regeringen har även anfört och fått gehör för att länder som är associerade till FP7 ska kunna associeras till H2020. Den skrivning som kommissionen föreslagit medgav inte detta. Detta hade drabbat bl.a. Färöarna.

 

I avsnittet om ERC har regeringen fått gehör för nedtonade skrivningar om vilka kommersiella resultat som kan förväntas fram till 2020. ERC ska finansiera grundforskning och att uppställa förväntningar om kommersialisering inom ett begränsat antal verksamhetsår kan vara kontraproduktivt för den fria och nyfikenhetsbaserade forskningen.

 

Vad gäller mobilitet har regeringen fått gehör för att även längre (inte bara korta) utbyten mellan akademi och industri ska vara möjliga. I FP7 finns ett sådant instrument som är uppskattat och innefattar möjlighet till utbyte av befintlig personal mellan industri och akademi i upp till två år.

 

I avsnittet om forskningens infrastruktur har regeringen fört fram ståndpunkten att konstruktion av infrastruktur bör kunna finansieras från H2020. Bakgrunden är de stora investeringar som är förenade med sådan infrastruktur. Regeringen har inte fått stöd för denna ståndpunkt i förhandlingarna.

 

I delen industriellt ledarskap har regeringen fått gehör för att även medlemsstaterna, inte bara näringslivet och forskarsamhället, ska vara med och påverka prioriteringarna inom denna del av programmet. Regeringen har även bidragit till att målet för deltagandet av små och medelstora företag specificerats.

 

Inom industriellt ledarskap har regeringen även fått in en skrivning om betydelsen av informationsteknik (ICT) för de ”kulturella och kreativa” näringarna samt att området ”skogsbruk” bör nämnas i målsättningen för nyckelteknologin bioteknik.

 

I avsnittet om tillgång till riskfinansiering har regeringen fått in skrivningar som innebär att de finansiella instrumenten i H2020 ska ha tydligt europeiskt mervärde, skapa hävstångseffekter och vara komplement till nationella instrument. Även att instrumenten blir komplementära de finansiella instrumenten inom programmet COSME ska eftersträvas.

 

Generellt när det gäller samhällsutmaningarna har regeringen verkat för att samhällsvetenskap och humaniora ska integreras i samtliga utmaningar. Skrivningar om detta finns införda och gäller dessutom H2020 som helhet.

 

Inom utmaning 1 om ”hälsa” har regeringen bl.a. fått gehör för att smitta som sprids mellan djur och människa ska inkluderas och att samhällsvetenskapliga perspektiv behövs inom denna utmaning. Även skrivningarna om demografi har justerats efter synpunkter från regeringen.

 

Inom utmaning 2 om ”bioekonomi” så har regeringen (tillsammans med Finland) fått gehör för att ”skogsbruk” ska nämnas i utmaningens rubrik samt fått in en förstärkt skrivning. Regeringen har även försökt föra in ”skogsbruk” som en egen aktivitet, men har inte fått stöd för detta.

 

Inom utmaning 3 om ”energi” har regeringen fått in en skrivning som synliggör att Europas städer svarar för merparten av både energiförbrukning och produktion av växthusgaser. Synpunkten hänger ihop med området ”hållbara städer” som regeringen verkat för inom utmaning 6.

 

Inom utmaning 6 om ”Europa i en föränderlig värld” har regeringen verkat för att området ”hållbara städer” skulle lyftas fram i en egen underrubrik. Det har det inte funnits stöd för i rådet. Området har dock ändå beaktats i det nu liggande förslaget genom att det finns en aktivitet som handlar om att stödja hållbara miljöer via stadsplanering.

 

Inom utmaning 6 har regeringen gett stöd till att området ”säkerhet” ska brytas ut och bilda en egen utmaning. Denna ståndpunkt har förts fram av många MS och säkerhet utgör nu utmaning 7. Inom denna nya utmaning har regeringen framfört åsikten att säkerhetskonsekvenserna av miljö- och klimatförändringarna bör ingå. Detta har inte fått stöd från andra MS.

 

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier utom Sverigedemokraterna förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Sverigedemokraterna anmälde följande avvikande mening:

Vi ställer oss bakom förslaget under förutsättning att budgeten inte ökar och återflödet till Sverige behålls. Vår ståndpunkt är att satsningar enbart ska göras på excellens, dvs. på de främsta forskningscentrumen, för att få bästa möjliga resultat för avsatta medel. Det är vidare svårt att se hur synergieffekter med sammanhållningspolitiken ska kunna uppnås. Att bygga upp ett toppuniversitet eller forskningscentrum bör ta längre tid än programperiodens längd på sju år. Generellt ska EU:s forskningsmedel stanna inom EU, med undantag för viss finansiering av briljanta gästforskare. Därutöver menar vi att forskningsmedlen är för styrda och att universiteten bör få styra över en större del av medlen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Underlag för överläggning om punkt 10 b–d

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 150-2254-2011/12).

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen förväntar sig kunna välkomna framstegsrapporten.

 

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

4 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet, och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, om Europeiska institutet för innovation och teknik inför rådets möte den 30-31 maj 2012.

 

Underlag för överläggningen

Promemoria från Näringsdepartementet (dnr 150-2255-2011/12).

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen förväntar sig kunna välkomna framstegsrapporten.

 

Regeringen ser positivt på att EIT integreras i Horisont 2020 som därmed stödjer de delar i programmet som ska stärka Europas industriella ledarskap och skapa lösningar på samhällsutmaningarna.

 

Regeringen välkomnar förslaget till den strategiska innovationsagendan och stödjer EIT:s modell som integrerar kunskapstriangeln – forskning, utbildning och innovation – på ett konkret sätt, dess inriktning på samhällsutmaningar och syftande till global konkurrenskraft och signifikant europeiskt mervärde. Modellen länkar samman hela innovationscykeln i de s.k. KIC-arna; excellensdrivna kunskaps- och innovationsplattformar – från utbildning och forskning till innovation, nya affärsmöjligheter och utveckling av nya företag och verksamheter.

 

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

5 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § om Europeiska innovationspartnerskap (EIP)

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet, och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, om Europeiska innovationspartnerskap inför rådets möte 30-31 maj 2012.

 

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 150-2256-2011/12)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att det är viktigt att rådet fattar slutliga beslut om start av nya EIP samt att KKR har en samordnande roll, framför allt för uppföljning av startade EIP:s. Om det råder oklarhet om detta trots tidigare rådslutsatser så är det bra att klargöra denna ordning.

 

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

6 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:32.

 

7 §

Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare (UbU20)

 

Utskottet behandlade proposition 2011/12:144 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

8 §

Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. (UbU22)

 

Utskottet behandlade proposition 2011/12:133 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 24 maj 2012

 

 

Margareta Pålsson

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:36

 

1-6§§

7 §

8 §

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.