Protokoll utskottssammanträde 2011/12:37

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:37

 

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37

 

DATUM

Torsdagen den 31 maj 2012

TID

9.00–9.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Överläggning om tillämpningsdirektivet

 

Utskottet beslutade om ljudupptagning under § 1.

 

Statssekreteraren Bettina Kashefi, politiskt sakkunnige Albin Molander, departementsrådet Anna-Lena Hultgård Sancini och departementssekreterarna Karin Söderberg, Susanna Nordegran och Anna Sellberg Hansen, samtliga från Arbetsmarknadsdepartementet, närvarade under § 1.

 

Utskottet överlade med regeringen genom statssekreteraren Kashefi om den svenska ståndpunkten i de fortsatta förhandlingarna gällande kommissionens förslag till direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, COM(2012) 131. Underlag för överläggningen var en promemoria upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet, daterad den 29 maj 2012 (bilaga till kallelsen punkt 1).

 

Statssekreteraren redogjorde kortfattat för läget i förhandlingarna. Direktivförslaget har behandlats i rådsarbetsgruppen den 16 april, den 8 maj och den 21 maj. Nästa möte i rådsarbetsgruppen ska hållas den 8 juni. På Epsco-rådets möte den 21 juni förväntas länderna ställa sig bakom en lägesrapport. Statssekreteraren anförde att en majoritet av medlemsländerna är i stort sett positiva till förslaget och bedömde förhandlingarna som konstruktiva. Hon nämnde också att regeringen har löpande samråd med arbetsmarknadens parter, där nästa möte hålls den 4 juni.

 

Statssekreteraren redogjorde därefter för regeringens förslag till ståndpunkt artikel för artikel i kommissionens förslag, huvudsakligen i enlighet med vad som framgått av den utsända promemorian.

 

Som svar på frågor från utskottets ledamöter anförde regeringsföreträdarna också bl.a. följande:

  • Regeringen har ännu inte fått svar på vad kommissionen avser när man i förslaget till tillämpningsdirektiv talar om nettominimilöner och hur det förhåller sig till dels de begrepp som används i utstationeringsdirektivet, dels de rättigheter som normalt garanteras i svenska kollektivavtal. Regeringen avser att söka ett klarläggande i de fortsatta förhandlingarna.
  • När det gäller frågan om entreprenörsansvar i artikel 12 ser regeringen positivt på att den bestämmelse om att en entreprenör i byggbranschen som anlitar en underentreprenör ska kunna hållas ansvarig är tvingande.

 

Statssekreteraren berörde också läget i förhandlingarna om Monti II-förordningen. Förordningen har bara tagits upp en gång i rådsarbetsgruppen samt på Epsco-rådets informella möte. Flera medlemsstater, däribland Sverige, uttryckte vid dessa tillfällen starka betänkligheter mot förslaget. Därefter har de nationella parlamenten gett förslaget ett s.k. gult kort och kommissionen får därför besluta om och hur den ska gå vidare i enlighet med bestämmelserna i Lissabonfördraget. Regeringen gör bedömningen att förhandlingarna kommer att avvakta kommissionens beslut.

 

Josefin Brink (V) underströk vikten av att regeringen i fråga om tillämpningsdirektivet får klarlagt vad kommissionen menar med begreppet nettominimilön, för att säkerställa att kommissionen inte försöker införa ett begrepp som kan ställas emot bl.a. de svenska lönesystemen. Hon betonade också att det var mycket väsentligt att regeringen håller fast vid ståndpunkten att talerätten för fackliga organisationer inte ska begränsas av ett krav på arbetstagarens samtycke (art. 11).

 

Ylva Johansson (S) uttryckte stor uppskattning över att regeringen står fast vid sitt löfte att utarbeta Sveriges förhandlingsposition i nära samråd med riksdagen och arbetsmarknadens parter. Hon varnade för att låta kommissionen definiera begrepp som är centrala på svensk arbetsmarknad. Hon framförde att Socialdemokraterna är i huvudsak positiva till direktivet och står bakom regeringens ståndpunkt.

 

När det gällde Monti II-förordningen underströk Ylva Johansson (S) vikten av att Sverige, om förhandlingarna ändå skulle drivas vidare utan att invänta kommissionens beslut, tydligt markerar att de nationella parlamentens ställningstaganden i subsidiaritetsprövningen måste respekteras, inte minst mot bakgrund av att det är första gången Lissabonfördraget prövats på detta område.

 

I Ylva Johanssons inlägg om Monti II-förordningen instämde Tomas Tobé (M) och Mehmet Kaplan (MP).

 

Mehmet Kaplan (MP) anförde att han ansåg att regeringen på ett bra sätt lever upp till intentionerna att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och meddelade att Miljöpartiet står bakom regeringens ståndpunkt.

 

Maria Plass (M) anförde att allianspartierna står bakom regeringens ståndpunkt.

 

Sven-Olof Sällström (SD) uttalade stöd för vad Josefin Brink tidigare anfört och meddelade att Sverigedemokraterna i övrigt stod bakom regeringens ståndpunkt.

 

Ordföranden konstaterade att regeringen hade stöd för sin ståndpunkt.

 

Efter att överläggningen avslutats informerade ordföranden om att den inplanerade EU-informationen den 5 juni i vissa delar kommer att omvandlas till överläggning.

 

§ 2

Diskriminering som har samband med kön

i fråga om försäkringstjänster m.m. (AU11)

 

Utskottet beslutade att i form av ett utskottsinitiativ föreslå en mindre ändring i 2 kap. 19 § diskrimineringslagen (2008:567).

 

Med detta tillägg justerade utskottet förslag till betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

 

Ledamöter från samtliga partier anmälde reservationer i olika delar.

  

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen informerade om att det ännu fanns en plats ledig vid resan till ILO:s arbetskonferens i Genève, då en ledamot i delegationen fått förhinder.

 

Ordföranden meddelade att Moderaterna till ny ordförande i arbetsmarknadsutskottet nominerat Elisabeth Svantesson. Val till ny ordförande kommer att hållas vid sammanträdet den 19 juni.

 

§ 4

EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 6

Avrapporteringar

 

Utskottet konstaterade att den svenska kandidaten till posten som generaldirektör i ILO inte blivit vald.

 

§ 7

Justering av protokoll

 

Protokoll 2011/12:36 justerades.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Skrivelse 190-2337-2011/12 anmäldes som inkommen.

 

§ 9

Övriga frågor

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde hålls tisdagen den 5 juni 2012 kl. 11.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET               Lars Davidsson

 

 

 

JUSTERAS                                Ylva Johansson

 

 

 


 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2011/12:37

 

§ 1–10

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 – = Frånvarande

 ) = Del av dagordningspunkten

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.