Protokoll utskottssammanträde 2011/12:38

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:38

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38

 

DATUM

2012–06–14

TID

08.00 – 08.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Republiken Guinea-Bissau


Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga med lands-bygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Maria Rosander, Björn Leifland, Kristina Nordéus, Lena Odland, Inger Svedinger och Fredrik Langdal, samtliga från Landsbygds-departementet, om partnerskapsavtal mellan EU och Republiken Guinea Bissau.

 

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 170-2523-2011/12).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Mot bakgrund av det politiskt instabila läget i Guinea-Bissau och att en militärkupp nyligen ägt rum anser regeringen att EU inte bör gå vidare med ett nytt fiskeprotokoll i detta skede. Regeringen avser därför att rösta nej till att nu anta ett nytt protokoll inom ramen för partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Guinea-Bissau.

 

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

Jordbruksråd 18-19 juni 2012

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet 18-19 juni 2012.

 

§ 3

Avgående danskt och inkommande cypriotiskt ordförandeskap


Landsbygdsminister Eskil Erlandsson informerade om det avgående danska och det inkommande cypriotiska ordförandeskapet i EU.

 

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:37.

 

§ 5

Inkomna skrivelser


Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Inkomna EU-dokument m.m.

 

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 10 kap. 4 § RO att begära överläggning med regeringen (Landsbygdsdepartementet) om

 

KOM(2012) 278 Meddelande från kommissionen till rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013

 

Övriga inkomna EU-dokument m.m. lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Bemyndigande

Utskottet bemyndigade ordförande att vid behov besluta om att, fram till utskottets sammanträde den 30 augusti 2012, inhämta regeringens bedömning i subsidiaritetsärenden.

 

§ 8

EU-konferens

Utskottet beslutade att avstå från deltagande i en konferens om EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Bryssel fredagen den 13 juli 2012.

 

§ 9

Ny föredragande

 

Ordförande hälsade Fredrik Jonsson välkommen som ny föredragande vid utskottets kansli.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20 juni 2012 kl. 08.00, därefter torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 10.00.

 

Vid protokollet

 

Justeras den 20 juni 2012

 

Matilda Ernkrans

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:38

 

 

§§ 1-10

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  
tjl t o m 120622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Avenborg (M) t o m 120622

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

 

2012-06-14

                                                                                                        Bilaga 3                                                                                                                                                                         till protokoll

                                                                                                        2011/12:38

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 2 – 11 juni 2012

Beteckning

Rubrik

KOM- och SEK-dokument

 

KOM(2012) 236

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ingående av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

KOM(2012) 246

Förslag till rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheterna enligt protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan

KOM(2012) 248

Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

KOM(2012) 256

Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

KOM(2012) 260

Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

KOM(2012) 262

Förslag till rådets förordning om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

KOM(2012) 277

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2012) 278

Meddelande från kommissionen till rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013

K-dokument (beslut)

 

K (2012) 3699

Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den 4.6.2012 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för spinetoram (XDE-175) i eller på vissa produkter.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.