Protokoll utskottssammanträde 2011/12:39

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:39

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39

 

DATUM

2012–06–20

TID

08.00 – 08.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-förslag om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013

 

Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Maria Rosander, Johanna Jansson, Karin Victorin och Björn Åsgård samtliga från Landsbygdsdepartementet, om

 

KOM (2012) 278 Meddelande från kommissionen till rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013

 

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 170-2572 -2011/12).

Svensk ståndpunkt:
Regeringen instämmer i målet att uppnå MSY till 2015 och att detta i tillägg till förvaltningsplaner bör vara det övergripande målet. Vidare anser regeringen att det är viktigt att utta­get av fisk och hur fisket bedrivs är anpassat till havens ekologiska bär­kraft och förmåga till återhämtning.

Regeringen är positiv till kommissionens ambition att tidigarelägga behandling och beslut av förslagen där så är möjligt. Regeringen är dock tveksam till om förslaget att dela upp kvoterna för Västerhavet i två olika förordningar bidrar till en effektivisering av besluten. Regeringen anser att beslut om TAC:er för bestånd som befinner sig i samma område borde fattas tillsammans för att återspegla en ekosystemansats.

 

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:38.

 

§ 3

Bemyndigande

 

Ordföranden bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

 

 

§ 4

Ordförandes tack

 

Ordförande tackade utskottets ledamöter och suppleanter samt utskottets kansli för väl genomfört arbete under riksmötet. Ett särskilt tack gick till Tomas Avenborg (M) för hans tid i utskottet.

 

Vice ordförande tackade ordförande för hennes insatser under året.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 10.00.

 

Vid protokollet

 

Justeras den 20 juni 2012

 

Matilda Ernkrans

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:39

 

 

§ 1

§ § 2-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  
tjl t o m 120622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Avenborg (M) t o m 120622

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.