Protokoll utskottssammanträde 2011/12:39

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:39

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39

 

DATUM

2012-06-14

TID

8.00–9.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokollen 2011/12:37 och 2011/12:38.

 

§ 2

EU-frågor på socialpolitikens område

 

1. Utskottet överlade med regeringen, statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, om pensionernas tillräcklighet.

 

Underlaget utgjordes av ”huvudbudskapen i rapporten om pensionernas tillräcklighet” från kommittén för socialt skydd (doknr. 10488/12) samt kommenterad dagordning den 11 juni 2012 vid EPSCO-rådet den 21–22 juni 2012.

 

Förslag till svensk ståndpunkt enligt kommenterad dagordning, punkt 10, var: Regeringen anser att Sverige bör ställa sig bakom rapporten och de nyckelbudskap som tagits fram. Regeringen anser att rapporten främjar debatten om de utmaningar som pensionspolitiken i Europa står inför. Regeringen välkomnar också att rapporten lyfter fram vikten av att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv för att kunna leverera tillräckliga pensioner i framtiden.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt med den ändringen att det är huvudbudskapen i rapporten som utskottet ställer sig bakom samt med det tillägget att pensionssystemen är en nationell angelägenhet.

 

2. Utskottet överlade med regeringen, statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, om hantering av de demografiska utmaningarna genom att öka allas deltagande på arbetsmarknaden och i samhället.

 

Underlaget utgjordes av utkast till rådsslutsatser den 6 juni 2012 (doknr. 10489/2/12) samt kommenterad dagordning den 11 juni 2012 vid EPSCO-rådet den 21–22 juni 2012.

 

Förslag till svensk ståndpunkt enligt kommenterad dagordning, punkt 11, var: Regeringen anser att rådsslutsatserna pekar på relevanta områden för det fortsatta arbetet med att möta den demografiska utmaningen. Regeringen välkomnar att slutsatserna har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och lyfter fram vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

 

3. Utskottet överlade med regeringen, statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, om samordning av sociala trygghetssystem mellan EU och Albanien, Montenegro, San Marino och Turkiet.

 

Underlaget utgjordes av förslag till rådets beslut, KOM(2012) 152, KOM(2012) 156, KOM(2012) 157 och KOM(2012) 158 samt faktapromemoria 2011/12:FPM148 Samordning av sociala trygghetssystemen mellan EU och Albanien, Montenegro, San Marino och Turkiet.

 

Förslag till svensk ståndpunkt enligt faktapromemorian var: Regeringen välkomnar kommissionens förslag. Genom de respektive stabiliserings- och associeringsavtalen, associeringsavtalet och avtalet om samarbete och tullunion med de berörda länderna, har en rad viktiga principer för samordning av bestämmelser om social trygghet för arbetstagare och deras familjer etablerats i situationer när dessa rör sig mellan ett EU-land och de av avtalen berörda länderna. Rättigheterna är ömsesidiga och arbetstagare från EU-länderna ska enligt besluten ha samma rättigheter i de berörda länderna och vid återkomsten till EU. Härigenom är de respektive avtalen viktiga verktyg för att underlätta rörligheten för arbetstagare och deras familjer mellan EU och de berörda länderna. Därför är det viktigt att processen går framåt och att de respektive råden kan anta bestämmelser för att tillämpa de principer som finns i de respektive avtalen. Regeringen anser dock att det är nödvändigt att de respektive besluten utformas på ett sätt som begränsar exporten av icke avgiftsfinansierade förmåner i situationer när sådan export inte är motiverad, nödvändig eller utan något samband med arbetstagares intjänade rättigheter. Slutligen är det viktigt att bestämmelserna om administrativt samarbete rörande genomförandet av besluten får en ändamålsenlig och effektiv utformning som inte resulterar i en ökad administrativ börda för medlemsstaterna.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

 

4. Utskottet överlade med regeringen, statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, om kommissionens meddelande om den externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet.

 

Underlaget utgjordes av KOM(2012) 153 samt faktapromemoria 2011/12:FPM149 Meddelande om externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet.

 

Förslag till svensk ståndpunkt enligt faktapromemorian var: Regeringen anser att kommissionens meddelande utgör ett bra diskussionsunderlag och att den belyser ett antal intressanta frågeställningar. Regeringen anser att det är viktigt att främja rörligheten för arbetstagare mellan EU och tredjeländer. En bättre och mer effektiv samordning gentemot tredjeländer på det sociala trygghetsområdet är en viktig komponent i en sådan strävan. I de framtida diskussionerna är det dock viktigt att poängtera att medlemsstaterna är ensamt behöriga att utforma, organisera och finansiera sina nationella sociala trygghetssystem samt att ingå avtal med tredje länder som inte faller inom ramen för associeringsländer m.m. Det råder dessutom stora skillnader i hur de olika nationella trygghetssystemen är utformade. Därför är det svårt att i praktiken enas om och genomföra en mer fördjupad gemensam EU-ansats i relation till tredjeländer på det sociala trygghetsområdet. På grund av detta kan det praktiska mervärdet av de, av EU-kommissionen i meddelandet diskuterade, EU-avtalen ifrågasättas. Regeringen anser dock i likhet med kommissionen att det är viktigt att stärka erfarenhetsutbytet mellan medlemsstaterna och informationsinsatser för att stärka efterlevnaden av rättigheter för arbetstagare från EU och tredje länder när dessa rör sig inom och utanför EU samt att på så sätt stärka och effektivisera samordningen av social trygghet gentemot tredje land.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Övriga aktuella EU-frågor

 

Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, informerade utskottet om EU 2020-strategin.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och vissa andra frågor (SfU16)

 

Utskottet behandlade proposition 2011/12:152.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Fråga om utskottsinitiativ

 

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ om slopande av krav på intyg om barns frånvaro.

 

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

 

MP-ledamoten anmälde avvikande mening och ansåg att utskottet borde tagit ett initiativ.

 

 

 

§ 6

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 12 september 2012 kl. 13.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 12 september 2012

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:39

 

§ 1–7

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande