Protokoll utskottssammanträde 2011/12:40

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:40

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40

 

DATUM

2012–08–30

TID

10.00 – 10.15     10.30 – 10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-förslag om ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att dess tillämpningsperiod förlängs och genom att förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen uppdateras

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2012) 343.

Ärendet bordlades.

 

§ 2

EU-förslag om ändring av rådets beslut 2008/971/EG vad gäller införande av skogsodlingsmaterial i kategorin ” individutvalt” i tillämpningsområdet för det beslutet och uppdatering av namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2012) 355.

Ärendet bordlades.

 

§ 3

EU-förslag om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2012) 393.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

EU-förslag om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2012) 394.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

EU-förslag om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2012) 403.

Ärendet bordlades.

 

 

 

§ 6

EU-förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2012) 416.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 8

Inkomna EU-dokument m.m.

 

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

 

Utskottet beslutade enligt 10 kap. 4 § RO att begära överläggning med regeringen (Landsbygdsdepartementet) om

 

KOM(2012) 458 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

 

Övriga inkomna EU-dokument m.m. lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 9

Inbjudningar m.m.

 

Utskottet beslutades att:

 

- ta emot uppvaktning från Sveriges mjölkbönder torsdagen den 20 september 2012 kl. 09.00,

- bjuda in utredare Lars Ekecrantz angående avfallsutredningen tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 11.00,

- genomföra ett studiebesök hos SRV återvinning AB torsdagen den 25 oktober 2012 kl. 09.00–13.00,

- genomföra en skogsexkursion med Sveaskog onsdagen den 7 november 2012 kl. 09.00–13.00,
- Bengt-Anders Johansson (M) representerar utskottet vid ordförandekonferens om den gemensamma jordbrukspolitiken på Cypern den 11-12 november 2012.

 

§ 10

Avslutat danskt och nytt cypriotiskt ordförandeskap

 

Miljöminister Lena Ek med medarbetare informerade om det avslutade danska och det nya cypriotiska ordförandeskapet i EU.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 september 2012 kl. 08.00.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 20 september 2012

 

 

Matilda Ernkrans

 

 

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:40

 

 

§§ 1-9

§§ 10-11

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

 

2012-08-30

                                                                                                        Bilaga 3                                                                                                                                                                         till protokoll

                                                                                                        2011/12:40

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 12 juni – 28 augusti 2012

Beteckning

Rubrik

KOM- och SEK-dokument

 

KOM(2012) 296

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

KOM(2012) 298

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009

KOM(2012) 332

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (eg) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

KOM(2012) 333

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

KOM(2012) 343

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att dess tillämpningsperiod förlängs och genom att förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen uppdateras (Text av betydelse för EES)

KOM(2012) 355

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2008/971/EG vad gäller införande av skogsodlingsmaterial i kategorin ” individutvalt” i tillämpningsområdet för det beslutet och uppdatering av namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen

KOM(2012) 358

Rapport från kommissionen till rådet om genomförandet under perioden 2006-2010 av långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland och Sverige i enlighet med kommissionens
beslut 2009/3067 och 2010/6050

KOM(2012) 368

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas ansträngningar under 2010 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter

KOM(2012) 370

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådt om genomförandet av artikel 9.3 i rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet

KOM(2012) 371

Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002

SWD(2012) 203

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda tillträdesvillkor och därmed förbundna villkor gällande fisket efter djuphavsarter i Nordostatlanten och om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002

Beteckning

Rubrik

KOM(2012) 383

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 44/2012 vad gäller möjligheterna till fiske efter lodda i grönländska vatten

KOM(2012) 393

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar

SWD(2012) 214

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa metoderna för att uppnå 2020-målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar och Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa metoderna för att uppnå 2020-målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon

KOM(2012) 394

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon

KOM(2012) 398

Kommissionens arbetsdokument Rapport om medlemsstaternas erfarenheter vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetad version) för perioden 2006–2009

SWD(2012) 216

Commission Staff Working Document Details from individual Member States on their experience with Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of May 2009 on the contained use of genetical modified micro-organisms (recast) for the period 2006 - 2009 Accompanying the document Commission Working Document Report on the experience of Member States with Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on the contained use of genetically modified micro-organisms (recast) for the period 2006 – 2009

KOM(2012) 402

Förslag till rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för ansjovis i Biscayabukten för fiskesäsongen 2012/2013

KOM(2012) 403

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (omarbetning)

KOM(2012) 413

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål

KOM(2012) 416

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser

KOM(2012) 422

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 762/2008 av den 9 juli 2008 om inlämning av statistik över vattenbruket från medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 788/96

KOM(2012) 432

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

KOM(2012) 437

Förslag till rådets förordning om tilldelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

Beteckning

Rubrik

KOM(2012) 441

Förslag till rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om fiske och protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

KOM(2012) 442

Förslag till rådets beslut om ingående av ett nytt partnerskapsavtal om fiske och ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

KOM(2012) 447

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98

KOM(2012) 448

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen, och om genomförandet av förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall Uppkomst, behandling och gränsöverskridande transport av farligt avfall och annat avfall i Europeiska unionens medlemsstater 2007–2009

SWD(2012) 244

Commission Staff Working Document Accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Council Regulation (EEC) No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community, and on the implementation of Regulation (EC) No 1013/2006 of 14 June 2006 on shipments of waste Generation, treatment and transboundary shipment of hazardous waste and other waste in the Member States of the European Union, 2007-2009

KOM(2012) 458

Förslag till rådets förordning om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

KOM(2012) 468

Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kiribati om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan

K-dokument (beslut)

 

K(2012) 3828

Kommissionens svar på utlåtande 2011/12:MJU6 Säljfrämjande åtgärder m.m. för jordbruksprodukter

K(2012) 4027

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.6.2012 om godkännande av godkännandebegränsningar för biocidprodukter innehållande difetialon som anmälts av Sverige i enlighet med artikel 4.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG

K(2012) 4169

Kommissionens genomförandebeslut av den 25.6.2012 om anordnande av ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG vad gäller fältbesiktningar under officiell övervakning för basutsäde och förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde

K(2012) 4179

Kommissionens genomföranbeslut av den 14.6.2012 om godkännandena för försäljning av förblandningar för foderläkemedel som innehåller 40, 100 eller 200 g tilmikosin per kg förblandning och som administreras till kaniner, inom ramen för artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG

K(2012) 4230

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.6.2012 om godkännande av översynen av landsbygdsutvecklingsprogram för Sverige för
programperioden 2007-13 och om ändring av kommissionens beslut  K(2007) 3093 av den 28 juni 2007 om godkännande av landsbygdsutvecklingsprogrammet CCI 2007 SE 06 RPO 001

Beteckning

Rubrik

K(2012) 4296

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.6.2012 om månadsbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i maj 2012

K(2012) 4297

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 28.6.2012 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller gränsöverskridande samarbete och producentorganisationers avtalsförhandlingar inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

K(2012) 4302

Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den 26.6.2012 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för resthalter av spinosad i eller på hallon

K(2012) 4396

Kommissionens genomförandebeslut av den 4.7.2012 om ekonomiskt bidrag från unionen till vissa medlemsstater till stöd för frivilliga övervakningsstudier av förluster av samhällen av honungsbin

K(2012) 4436

Kommissionens genomförandebeslut av den 4.7.2012 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden som beviljats
de nya verksamma ämnena bixafen, Candida oleophila stam O, fluopyram, halosulfuron, kaliumjodid, kaliumtiocyanat och spirotetramat

K(2012) 4693

Kommissionens beslut av den 12.7.2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tidningspapper

K(2012) 4816

Kommissionens genomförandebeslut av den 17.7.2012 om ändring av bilagorna I–IV till beslut 2006/168/EG vad gäller vissa krav på veterinärintyg för import till unionen av embryon från nötkreatur

K(2012) 4831

Kommissionens genomförandebeslut av den 17.7.2012 om ändring av beslut 2010/472/EU vad gäller djurhälsokrav som rör Simbuvirus och epizootisk hemorragisk sjukdom

K(2012) 4844

Kommissionens genomförandebeslut av den 10.7.2012 om ändring av kommissionens genomförandebeslut K(2011) 3852 om godkännande av det nationella programmet för insamling av primära biologiska, tekniska, miljörelaterade och socioekonomiska uppgifter i fiskerisektorn i Sverige för åren 2011–2013

K(2012) 4882

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.7.2012 om ändring av genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller djurhälsokrav som rör blåtunge- och Simbuvirus

K(2012) 5185

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.7.2012 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att Lettland är officiellt fritt från enzootisk bovin leukos

K(2012) 5187

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.7.2012 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningen över gränskontrollstationer

K(2012) 5309

Kommissionens genomförandebeslut av den 23.7.2012 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2012

K(2012) 5364

Kommissionens beslut av den 16.8.2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker


 

Beteckning

Rubrik

K(2012) 5703

Kommissionens genomförandebeslut av den 14.8.2012 om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller posterna för Israel i förteckningarna över
tredjeländer från vilka vissa köttprodukter får föras in till unionen

K(2012) 5708

Kommissionens genomförandebeslut av den 20.8.2012 om fastställande för räkenskapsåret 2013 av schablonbelopp för finansiering av materiella transaktioner i samband med offentlig lagring av jordbruksprodukter

K(2012) 5709

Kommissionens genomförandebeslut av den 16.8.2012 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden som beviljats det nya verksamma ämnet Aureobasidium pullulans

K(2012) 5715

Kommissionens beslut av den 17.8.2012 om ändring av besluten 2010/2/EU och 2011/278/EU vad gäller de sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage

K(2012) 5753

Kommissionens genomförandebeslut av den 20.8.2012 om ändring av beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina

K(2012) 5787

Kommissionens beslut av den 20.8.2012 om en ny tidsfrist för att lägga fram dokumentation om vissa ämnen som ska granskas inom det fjortonåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG

K(2012) 5944

Kommissionens genomförandebeslut av den XXX om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juli 2012

Antagna dokument

 

Dokument antagna av Europaparlamentet 9-10 maj 2012

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 9-10 maj 2012

Dokument antagna av Europaparlamentet 21-24 maj 2012

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet  under sammanträdesperioden den 21-24 maj 2012

Dokument antagna av Europaparlamentet 11-14 juni 2012

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 11-14 juni 2012

Dokument antagna av Europaparlamentet 2-5 juli 2012

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 2-5 juli 2012

Fakta-PM

 

2011/12:FPM156

Innovationspartnerskap om vatten

2011/12:FPM172

Ändringar i förordning om koldioxidkrav för personbilar och lätta lastbilar

Rådsrapporter

 

Rapport Miljöråd 11 juni 2012

Rapport miljörådet 11 juni 2012


 

Beteckning

Rubrik

Rapport Fiskeråd den 12 juni 2012

Rapport från möte i Fiskerådet den 12 juni 2012 i Luxemburg

Rapport Jordbruks- och fiskeråd 18 juni 2012

Rapport från möte i Jordbruksrådet den 18 juni 2012 i Luxemburg

Rapport Jordbruks- och fiskeråd 16 juli 2012

Rapport från möte i Jordbruksrådet den 16 juli 2012 i Bryssel

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.