Protokoll utskottssammanträde 2011/12:40

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:40

 

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40

 

DATUM

Tisdagen den 28 augusti 2012

TID

15.00–15.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 1.

Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten

 

Utskottet beslutade om ljudupptagning under punkten 1.

 

Statssekreteraren Bettina Kashefi, departementsrådet Stefan Hult och departementssekreterarna Maria Melin, Kristina Söderström och Anna Sellberg Hansen, samtliga från Arbetsmarknadsdepartementet, närvarade under punkterna 1 och 2.

 

Utskottet överlade med regeringen genom statssekreteraren Kashefi om den svenska ståndpunkten gällande det cypriotiska ordförandeskapets utkast till rådsslutsatser om en jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten: ”Towards a Job-rich Recovery and giving a better chance for Europe's youth”. Underlag för överläggningen var en promemoria upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet, daterad den 22 augusti 2012 (bilaga till kallelsen punkt 1).

 

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt, huvudsakligen i enlighet med vad som framgått av den utsända promemorian.

 

Som svar på frågor från utskottets ledamöter anförde statssekreteraren också bl.a. följande:

  • Regeringen vill se skrivningar som tydligare betonar att det inte finns en typ av reform som passar alla medlemsländer, oavsett konjunkturläge. Det är viktigt att komplettera allmänna riktlinjer med specifika, utifrån varje medlemslands förutsättningar.  
  • Regeringen instämde i bedömningen att utkastet till rådsslutsatser är generellt formulerat. Statssekreteraren påpekade att detta i viss mån är ett utslag av att 27 medlemsländer ska kunna ställa sig bakom dem. Hon framhöll också att det inom ramen för Europa 2020-processen finns mer konkreta reforminstrument. Ett exempel på detta är Rådets rekommendationer om Sveriges nationella reformprogram. 

 

 

Patrik Björck (S) anförde att Socialdemokraterna anser att arbetsmarknadspolitiken i huvudsak ska vara en nationell angelägenhet. Partiet kan ställa sig bakom regeringens ståndpunkt. Han betonade dock att även om Socialdemokraterna instämde i vad regeringen i detta sammanhang framför om vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik innebär det inte att partiet i den nationella debatten är överens med regeringen om hur en sådan ska utformas.

 

Josefin Brink (V) framförde att hon instämde i mycket av det som Patrik Björck anfört. Hon kunde konstatera att utkastet var ”fluffigt” på många sätt och att utskottets ledamöter förmodligen har olika uppfattning om vad rådsslutsatserna egentligen betyder i praktiken.

 

Ordföranden konstaterade att regeringen hade stöd för sin ståndpunkt.

 

På ordförandens förslag beslutade utskottet att omedelbart justera punkten 1.

 

 2.

EU-information från regeringen

 

Statssekreteraren Kashefi underströk inledningsvis att informationen vid detta tillfälle begränsade sig till de frågor som väntades komma upp på EPSCO-rådets möte den 4 oktober och att regeringen ämnade återkomma med en bredare EU-information vid sammanträdet den 27 september.

 

Statssekreteraren informerade om:

  • Direktivet om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet
  • Policydebatt om bl.a. ungdomsarbetslöshet
  • EMCO-dokument om principer för en väl fungerande arbetsmarknad
  • Europeiska socialfonden

 

 3.

Övriga frågor

 

Utskottet hälsade Anna-Lena Hultgård Sancini välkommen som ny kanslichef från den 1 september 2012.

 

 4.

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde hålls den 27 september 2012.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

Lars Davidsson

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Elisabeth Svantesson                                        Ylva Johansson


 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2011/12:40

 

 1.– 4.

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 – = Frånvarande

 ) = Del av dagordningspunkten

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.