Protokoll utskottssammanträde 2011/12:4

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:4

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4

 

DATUM

2011–10–18

TID

11:00–13:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Norden (UU3)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner, redogörelse 2010/11:NR, skrivelse 2010/11:90 och motioner samt faktapromemoria 2011/12:FPM1. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU3.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 2

Grönbok om system för exportkontroll (UU6)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2011) 393 och faktapromemoria 2011/12:FPM4. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2011/12:UU6.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

§ 3

Utrikesförvaltningen

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2011/12:1 och ev. motioner.

 

Utskottet beslutade att avge ett yttrande.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Inför överläggning

 

Utskottet beslutade att medge tjänstemän vid EU-nämnden, för återstående delen av riksmötet, möjlighet att närvara vid föredragningar inför FAC/GAC och överläggningar i EU-frågor.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 


§ 5

 

 

 

 

 

Den europeiska grannskapspolitiken

 

Utskottet överlade enligt RO 10:4 med kabinettssekreterare Frank Belfrage om:

 

KOM(2011) 303 Ny respons på ett grannskap i förändring

 

Vidare från utrikesdepartementet deltog kansliråd Cecilia Wramsten, kansliråd Anna Hammarlund Blixt och politiskt sakkunnige Sara Malmgren.

 

Underlag för överläggningen utgjordes av en promemoria från Utrikesdepartementet (Översyn av den europeiska grannskapspolitiken, 2011-10-12, diarienummer RD 100-353-2011/12), rådsslutsatser från den 20 juni 2011 om den europeiska grannskapspolitiken och gemensamt uttalande från toppmötet för det östliga partnerskapet som ägde rum den 29-30 september i år. I promemorian presenterades kommissionens meddelande KOM(2011) 303 Ny respons på ett grannskap i förändring samt regeringens preliminära ståndpunkter.

 

Preliminär svensk ståndpunkt

 

Händelseutvecklingen i framförallt Södra Medelhavsregionen påkallar att EU höjer ambitionsnivån för sin politik i grannskapet. Tydligare villkor vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen är något som regeringen arbetat för i flera år. Detta ska gälla både finansiellt stöd, politiska relationer och ekonomisk integration.

 

Betydelsen av stöd till icke-statliga aktörer förtjänar att lyftas fram. Stöd till civilsamhället är ett viktigt område och det är välkommet att politiken på detta område förstärks. Det är samtidigt viktigt att nya verktyg utformas som kompletterar det som EU redan gör på området. Regeringen anser att ENP som sammanhållen politik för hela grannskapet ska ta hänsyn till de skillnader som finns mellan det östliga grannskapet och MENA-regionen. En av dessa skillnader består i att länderna i Östliga partnerskapet geografiskt är belägna i Europa och därför har rätt att ansöka om medlemskap så snart de uppfyller de nödvändiga kriterierna. Detta förväntas inte bli aktuellt i närtid, men även ett långsiktigt medlemskapsperspektiv är viktigt för att mobilisera politiska aktörer, förvaltning och samhället i stort i reformvänlig riktning.

 

Vad gäller åtgärdernas finansiering är Sveriges utgångspunkt att verka för en kostnadseffektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU, i enlighet med prop. 1994/95:40. I ljuset av det ekonomiska läget bör EU:s årsbudget för 2012 återspegla och bidra till medlemsstaternas ansträngningar för att återföra nivåerna för offentliga underskott och statsskuld till långsiktigt hållbara nivåer, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser från oktober 2010. Eftersom regeringen driver en mycket restriktiv linje under budgetförfarandet för 2012 menar regeringen att de nya utgifter som kommissionen föreslår till följd av ENP-meddelandet ska finansieras genom reell omprioritering inom ramen för befintlig budget i utgiftsrubrik 4 på EU-budgeten. I linje med detta motsätter sig regeringen att finansiering sker via nyttjande av marginaler och flexibilitets­instrumentet, eftersom detta innebär ökade avgifter för medlemsstaterna. Regeringen motsätter sig även finansiering genom att nyttja återflöden, då detta innebär öronmärkning av intäkter, vilket strider mot etablerade sunda budgetprinciper.

 

Ordförande konstaterade att en majoritet stödde det fortsatta arbetet med den inriktning som regeringen har redovisat. De synpunkter som framkom under överläggningen om medlemskapsperspektivet för länderna i grannskapet och vikten av tydliga villkor, s.k. konditionalitet, för partnerländerna bör också beaktas av regeringen.

 

 

Även frågor vad gäller jämställdhet och kvinnors organisering bör prioriteras av regeringen. Nordafrikas kvinnor har intagit gator, torg och bloggar som en självklar del i kampen för frihet. Dock är kvinnors ställning i många arabländer oerhört eftersatt. Bristen på kvinnors delaktighet och inflytande i samhället utgör ett stort hinder mot utveckling i denna del av världen.

 

Utskottet anser att stöd till de nordafrikanska länderna ska bygga på denna insikt om behovet av kvinnors delaktighet. Kvinnor ska ges möjlighet att göra sina röster hörda i den samhällsomvandling som sker nu och framöver. Utskottet stöder kvinnors krav på sekulära konstitutioner. Kvinnornas erfarenheter och syn på hur samhället ska förändras kan utgöra den förändringskraft som behövs i Nordafrika långt efter att omvärldens strålkastare inte längre riktas dit.

 

Resurser kan frigöras till satsning som på instrument, funktioner och sändebud för att arbeta med demokratifrämjande för kvinnors delaktighet i samhällsomvandlingen samt stöd till svenska folkrörelsers arbete för ett civilt samhälle i Nordafrika. Utskottet understryker vikten av stöd som främja framväxten av ett starkt civilt samhälle. Civila organisationer är oerhört svagt utvecklade i arabvärlden.

 

Våld mot kvinnor fördjupar konflikter, försvårar möjligheterna till försoning och stigmatiserar kvinnor i sina samhällen. EU måste verka för att FN:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet efterlevs.

 

MP-ledamoten ville till protokollet anmäla en avvikande mening med följande lydelse:

 

Miljöpartiet är klart positiva till allt som gör det lättare för människor att röra sig friare i världen. Vi anser dock att viseringslättnader inte automatiskt ska följas av återvändandeavtal. I synnerhet inte när dessa tecknas med länder som både utdömer och verkställer dödsstraff, som t.ex. Vitryssland. Vi anser att regeringens linje ska vara att återvändandeavtal inte ska skrivas med länder som begår grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

 

SD-ledamoten ville till protokollet anmäla en avvikande mening med följande lydelse:

 

Sverigedemokraterna instämmer med utskottet angående vikten av tydliga villkor och konditionalitet gällande arbetet i partnerländerna.

 

Sverigedemokraterna vill dock framhålla att villkoren för att ingå partnerskap för rörlighet och ekonomisk integration med tillgång till den fria marknaden måste skärpas. Det räcker inte med ett samarbete efter ett genomfört avtal utan vi ville se tydligare reformer och uppfyllda krav innan partnerskapsavtal ingås bland annat på områden rörande fungerande gränskontroller, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi menar särskilt att om det i förlängningen av denna process ska finnas ett framtida medlemskap i unionen för länderna i Öst måste kraven för att ingå partnerskap skärpas, då med tanke på hur situationen ser ut i dessa länder i dagsläget, inte är möjligt eller lämpligt med ett medlemskap i unionen inom en överskådlig framtid.

 

Sverigedemokraterna är för samarbete mellan suveräna stater, men när EU går mot att bli en alltmer överstatlig union menar vi att det blir svårt att förenas kring en gemensam politik med stater som skiljer sig mycket från varandra. Vi menar också att nya kandidatländers ekonomiska standard inte ska avvika negativt i alltför hög utsträckning i förhållande till det befintliga EU-snittet, mätt som BNP/capita.

 

Gällande partnerskap för rörlighet samt viseringsliberaliseringar instämmer inte Sverigedemokraterna i utskottets övervägande positiva inställning. Även om det i sig är positivt för t.ex. studenter forskare och affärsmän att få ökade möjligheter till rörlighet menar Sverigedemokraterna att partnerskap om ökad rörlighet och viseringsliberaliseringar ställer höga krav på partnerländerna att förhindra olaglig migration, kontrollera gränserna effektivt, garantera dokumentsäkerhet, bekämpa organiserad brottslighet som människohandel och människosmuggling. Vi ser positivt på att EU-kommissionen lyfter fram vikten av samarbete i dessa frågor. Utan garanti på att ovanstående krav verkligen kan efterlevas kan vi dock inte ställa oss bakom fler partnerskap för rörlighet samt viseringsliberaliseringar, då det finns en påtaglig risk för att problem med organiserad brottslighet och olaglig migration och det mänskliga lidande som de innebär kommer att öka ännu mer.

 

Vi är inte principiellt emot internationella insatser i andra länder. Vi är dock kritiska till att EU i sin grannskapspolitik lägger allt större fokus på internationella militära insatser. SD har tidigare haft en kritisk inställning till EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik och ser med oro på att Sverige alltmer engagerar sig i internationella militära insatser där det är tveksamt om denna förändring i svensk utrikespolitik är förankrad hos det svenska folket och Riksdagens inflytande är begränsat.

 

V-ledamoten ville till protokollet anmäla en avvikande mening med följande lydelse:

 

Den arabiska våren har satt fingret på den dubbelmoral som EU uppvisat i relationerna till många av Nordafrikas och Mellanösterns auktoritära stater. Samarbetet har varit omfattande inom många områden, men stödet till demokratisering svagt. Allt för ofta har EU satt sina egna intressen före befolkningens intressen av ekonomisk utveckling och mänskliga rättigheter.

 

Vänsterpartiet hade önskat att de folkliga revolterna i regionen skulle leda till att EU i grunden skulle ompröva sin politik mot det så kallade södra grannskapet. Tyvärr ser vi väldigt få tecken på det. Istället finns det mycket som talar för att EU kommer att försöka fortsätta med t.ex. det migrationssamarbete unionen haft med de tidigare auktoritära regimerna med syfte att förhindra flyktingar från att korsa Medelhavet i strid med internationella åtaganden. Vi känner också oro över det aviserade samarbetet runt handel och ekonomi. Alltför många gånger har vi sett att kärnan i liknande samarbeten varit att länder i Syd ska öppna upp och avreglera sina marknader för att möjliggöra export och investeringar från europeiska företag, inte att bidra till ekonomisk utveckling.

 

Vänsterpartiet anser att det är hög tid att EU omprövar sin migrationspolitik och skapar lagliga säkra vägar för asylsökande istället för att återuppbygga murar vid unionens södra gräns. I relationerna till det så kallade södra grannskapet är det nu centralt att demokratisering, mänskliga rättigheter samt social och ekonomisk utveckling i regionen sätts högst upp på den politiska dagordningen.

 

§ 6

Vissa konsulära frågor

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage lämnade information om vissa konsulära frågor.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 7

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:3.

 

§ 8

 

 

Statskontorets utvärdering av resultatstyrningen i utvecklingssamarbetet

 

Utredare Gunnar Gustafsson och utredare Eric Gandy från Statskontoret lämnade information om statskontorets utvärdering av resultatstyrningen i utvecklingssamarbetet

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 oktober kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Anna Forssblad

 

Justeras den 25 oktober 2011

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:4

 

§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7–9

 

N

V

N

V

N

V

N

N

V

N

V

N

V

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Urban Ahlin (S)

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

O

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Christian Holm (M)

O

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Désirée Pethrus (KD)

O

 

O

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

X

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.