Protokoll utskottssammanträde 2011/12:8

Civilutskottets protokoll 2011/12:8

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8

 

DATUM

2011-11-24

TID

09.30-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:7.

 

§ 2

Aktuella EU-frågor

 

Statssekreteraren Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslaget om en europeisk köplag, revideringen av Bryssel I-förordningen och förslaget om en arvsförordning.

 

§ 3

EU-förslag om en gemensam europeisk köplag

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 635.

 

S- och V-ledamöterna begärde, med stöd av 10 kap. 6 § fjärde

stycket RO, att utskottet avger ett utlåtande i ärendet.

 

Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

 

§ 4

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (CU3)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:149 och motioner.

 

Utskottet justerade förslag till utskottets betänkande 2011/12:CU3.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Värdering till verkligt värde (CU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:26.

 

Utskottet justerade förslag till utskottets betänkande 2011/12:CU10.

 

 

 


 

§ 6

Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES (CU7)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:12 och motioner.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse enligt förteckningen.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 1 december 2011 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hana Svecova

 

 

Justeras den 1 december 2011

 

Veronica Palm

 

 

 

 

 

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:8

 

§ 1–8

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S) tjl. t.o.m. 111231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose-Marie Carlsson (S) ers. t.o.m. 111231

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.