Protokoll utskottssammanträde 2011/12:9

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9

 

DATUM

2011-11-15

TID

11.09–11.28

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:8.

 

§ 2

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde utsänd förteckning över EU-relaterade handlingar.

 

§ 3

Val av JO

 

Utskottet beslutade enhälligt att i skrivelse till riksdagen föreslå att

 

-          till chefsjustitieombudsman välja domaren vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg Elisabet Fura fr.o.m. den 1 juni 2012 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter,

 

-          för tiden fr.o.m. den 18 februari 2012 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter omväljer justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger och

 

-          för en tid av två år från den 1 juni 2012 till ställföreträdande justitieombudsman väljer nuvarande chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun (KU7)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:21. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:KU7.

 

§ 5

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1, redogörelse 2010/11:RS2 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Uppföljning och utvärdering av valet 2010

 

Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

 

§ 7

Utskottsresor

 

Utskottet beslutade att endast ordinarie ledamöter deltar i utskottets utrikes resor. En i utskottet aktiv suppleant kan delta i ledamotens ställe.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2011-11-22

 

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(Uppdaterad 2011-10-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:9

 

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.