Protokoll utskottssammanträde 2012/13:10

Skatteutskottets protokoll 2012/13:10

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10

 

DATUM

2012-11-27

TID

10.30–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Medgivande att närvara

 

Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredrag-ningslistan.

 

§ 2

EU-förslag om fördjupat samarbete om skatt på finansiella

transakationer (FTT)

 

Utskottet överlade med finansminister Anders Borg, åtföljd av stats-

sekreterare Hans Lindberg, departementsråd Ulf Rehnberg,  ämnessakkunnige Lena Hiort af Ornäs och politisk sakkunnig Niklas Wykman, Finansdepartementet, om förslag till rådets beslut om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner KOM(2012) 631.

 

I ärendet förelåg pm den 26 november 2012 från Finansdeparte-mentets skatte- och tullavdelning (Fi2012/4386) med underlag för

överläggningen (riksdagens diarienummer 590-2012/13).

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:9.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen informerade om betänkande SkU14 Personalliggare för tvätteribranschen preliminärt behandlas i kammaren den 23 januari 2013.

 

§ 5

Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning (SkU8)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:4. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:SkU8.

 

V-ledamoten anmälde reservation och MP-ledamoten anmälde särskilt yttrande att avlämnas denna dag kl. 14.00.

 

§ 6

Skattereduktion för läxhjälp (SkU10)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:14. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:SkU10.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 7

Personalliggare för tvätteribranschen (SkU14)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:34 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 november kl. 09.30.

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 29 november 2012

 

 

 

 

 

 


 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:10

 

§

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Abrahamsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Åkesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Britton (S) extrasuppleant

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                           2012-10-19