Protokoll utskottssammanträde 2012/13:12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:12

 

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12

 

DATUM

Torsdagen den 29 november 2012

TID

10.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

1.

Överläggning om direktivförslag om tjänstepensioner

 

Utskottet beslutade om ljudupptagning under punkten 1.

 

Statsrådet Hillevi Engström, politisk sakkunnige Albin Molander, departementsrådet Stefan Hult, kanslirådet Karin Söderberg och departementssekreterarna Maria Melin, Mira Hjelm Östh och Anna Sellberg Hansen, samtliga från Arbetsmarknadsdepartmentet, närvarade under punkterna 1 och 2.

 

Utskottet överlade med regeringen genom statsrådet Hillevi Engström om den svenska ståndpunkten i de nyupptagna förhandlingarna gällande det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter, KOM(2007) 603.

 

Underlag för överläggningen var kommissionens förslag, regeringens fakta-PM 2007/08 FPM27 och en odaterad promemoria upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet, som inkom till riksdagen den 27 november 2012 (bilagor till kallelsen punkt 1). I underlaget ingick också en kompletterande överläggnings-PM, daterad den 28 november 2012, och ett utlåtande om rättslig grund för direktivförslaget från rådets rättstjänst, daterat den 26 november 2012, som skickats ut efter kallelsen.

 

Statsrådet informerade kortfattat om förslaget och om det faktum att frågan om vilken rättslig grund som förslaget ska vila på har blivit föremål för diskussion eftersom Lissabonfördraget inte medger användande av den tidigare rättsliga grunden. Statsrådet redogjorde därefter för regeringens preliminära ståndpunkt angående dels frågan om rättslig grund, dels frågan i sak, i enlighet med vad som framgått av de utsända promemoriorna.

 

Statsrådet uppgav att regeringen samrått med arbetsmarknadens parter i frågan och att såväl arbetstagare som arbetsgivare delar regeringens uppfattning. Regeringen gör bedömningen att det kommer att finnas skäl att återkomma till utskottet under förhandlingarna.

 

Som svar på frågor från utskottets ledamöter anförde statsrådet bl.a. att förhandlingarna ännu inte gått in på specifika artiklar, men att det hade varit lämpligare med en mer allmänt hållen skrivning om översyn än den som nu föreligger.

 

Ylva Johansson (S) framförde att Socialdemokraterna stod bakom regeringens ståndpunkt som den formulerats i promemoriorna, men ville ta till protokollet att det är viktigt att Sverige motverkar eventuella förslag om att återinföra en s.k. flytträtt i direktivet.

 

Josefin Brink (V) anförde att Vänsterpartiet instämde i Socialdemokraternas inlägg.

 

Statsrådet anförde att Socialdemokraternas synpunkt var viktig och att regeringen skulle ta den med sig i de fortsatta förhandlingarna.

 

Mattias Karlsson (SD) anförde att eftersom det enligt Sverigedemokraternas bedömning i dagsläget inte gått att hitta en lämplig rättslig grund för förslaget till direktiv utan att samtidigt ta ställning för ett långsiktigt mål om full harmonisering är det partiets mening att Sverige bör verka för att stoppa arbetet med direktivet.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens ståndpunkt med det tillägg som Socialdemokraterna framfört under överläggningen.

 

Sverigedemokraterna anmälde avvikande mening (bilaga 2 till protokollet).

 

Utskottet beslutade om omedelbar justering av denna punkt.

 

2.

EU-information från regeringen

 

Statsrådet Engström informerade om dagordningen för Epsco-rådets möte den 5 december 2012 innefattande

·         Tillämpningsdirektivet

·         Europeiska globaliseringsfonden (EGF)

·         Programmet för social förändring och social innovation (PFSI)

·         Antidiskrimineringsdirektivet

·         Styrning inom ramen för Europa 2020-strategin och uppföljning av Europeiska rådets slutsatser om sysselsättnings- och socialpolitiken

 

 

·         Information från kommissionen om tjänstepensionsdirektivet och direktivet om elektromagnetiska fält

 

Statsrådet informerade också om behandlingen av arbetstidsdirektivet.

 

3.

 

Information från TRR Trygghetsrådet och Trygghetsfonden TSL

 

TRR Trygghetsrådet, företrädda av VD:n Carl-Gustaf Leinar och informationschefen Ann-Sofi Sjöberg, och Trygghetsfonden TSL, företrädda av VD:n Tomas Petti och vice VD:n Gunilla Östberg, lämnade information om sin verksamhet och sin syn på läget på arbetsmarknaden.

 

4.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (AU1)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av propositionerna 2012/13:1 och 2012/13:26, skrivelse 2011/12:177 samt motioner väckta under den allmänna motionstiden hösten 2012.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:AU1.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer och särskilda yttranden.

 

5.

Justering av protokoll

 

Protokoll 2012/13:11 justerades.

 

6.

Kanslimeddelanden

 

·         Inkomna skrivelser (dnr. 553-2012/13 och 568-2012/13) anmäldes.

·         Meddelades att motion 2012/13:A380 kommer att behandlas i betänkande 2012/13:AU2. Motionen skickas ut under dagen.

 

7.

EU-frågor

 

Inget förekom under denna punkt.

 

8.

Övriga frågor

 

Josefin Brink föreslog att partsföreträdare med insyn i EU-förhandlingarna om arbetstidsdirektivet borde bjudas in till utskottet. Förslaget kommer att diskuteras i presidiet.

 

 

 

 

9.

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde hålls tisdagen den 4 december 2012 kl. 11.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET              Lars Davidsson

 

 

JUSTERAS                              

 

 

Elisabeth Svantesson                   Ylva Johansson

 

 


 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2012/13:12

 

1.–2.

3.

4.–9.

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

x)

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

x

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 – = Frånvarande

 ) = Del av dagordningspunkten

Bilaga 2                                                        till protokollet

                                                AU 2012/13:12

 

 

Överläggning om det s.k. tjänstepensionsdirektivet

 

Avvikande mening (SD)

 

Regeringen har anfört ståndpunkten att frågan om den rättsliga grunden i första hand är en EU-rättslig bedömning. Regeringens preliminära bedömning är att båda alternativen i princip bör kunna accepteras, men Regeringen kommer noga att följa övriga medlemsstaters och kommissionens synpunkter i frågan. Sverigedemokraterna delar den bedömning som gjorts av Rådets Rättstjänst och menar att direktivet i dess nuvarande form varken kan vila på artikel 48 TFEU eller artikel 115 TFEU.

 

RRT har fört fram artikel 46 TFEU som alternativ rättslig grund men menar att detta kräver att ett tillägg görs till preambeln om att tyngdpunkten i förslaget till direktiv ligger på gränsöverskridande rörlighet för arbetstagare. Sverigedemokraterna vill med anledning av detta påpeka att oaktat ett sådant tillägg medför direktivets föreslagna grund ändock att det övergår från att samordnande till att vara harmoniserande. Det är vår mening att detta i förlängningen riskerar att både urholka de svenska tjänstepensionssystemen och underminera den svenska modellen för desamma till följd av att tvingande regelverk införs.

 

Eftersom det enligt vår bedömning i dagsläget inte gått att hitta en lämplig rättslig grund för förslaget till direktiv utan att samtidigt ta ställning för ett långsiktigt mål om full harmonisering är det Sverigedemokraternas mening att Sverige bör verka för att stoppa arbetet med direktivet.