Protokoll utskottssammanträde 2012/13:14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14

 

DATUM

2012-11-29

TID

09.00–10.07

10.17–10.27

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

Justitieombudsmännen överlämnade sin redogörelse 2011/12:JO1 vid utskottets offentliga sammanträde och svarade på frågor.

 

§ 2

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att EU-handläggaren Jakob Nyström får närvara under detta sammanträde.

 

Utskottet beslutade att praoeleven O.E. till Helene Petersson (S) får närvara vid dagens sammanträde utom under punkt 6 vid det särskilda sammanträdet.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:13.

 

§ 4

Yrkandesammanställning

 

Yrkandesammanställning från hösten 2012 anmäldes.

 

§ 5

Öppet hus

 

Kanslichefen tog upp fråga om deltagande i riksdagens ”Öppet hus” lördagen den 16 mars 2013. Utskottet beslutade att delta.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Fråga att hålla ett uppföljningsseminarium i samarbete med FiU och Riksbankens jubileumsfond

 

Utskottet beslutade att planera för ett uppföljningsseminarium torsdagen den 24 januari 2013 kl. 09.00–11.15.

 

§ 7

Fråga om sammansatt utskott

 

I enlighet med 4 kap. 8 § tredje stycket riksdagsordningen beslutade konstitutionsutskottet, under förutsättning att finansutskottet beslutar på samma sätt, att gemensamt med finansutskottet bereda proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen jämte eventuella motioner i motsvarande del genom deputerade i ett sammansatt konstitutions- och finansutskott.

 

Som deputerade och suppleanter för deputerade till det sammansatta konstitutions- och finansutskottet valdes från konstitutionsutskottet följande.

 

Deputerade:

 

Peter Eriksson (MP)

Per Bill (M)

Björn von Sydow (S)

Andreas Norlén (M)

Billy Gustafsson (S)

Lena Sommestad (S)

 

Suppleanter för deputerade:

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Lars Elinderson (M)

Karl Sigfrid (M)

Phia Andersson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Hans Ekström (S)

Kajsa Lunderquist (M)

Tuve Skånberg (KD)

Jonas Åkerlund (SD)

Mia Sydow Mölleby (V)

Mathias Sundin (FP)

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2012-12-04

Peter Eriksson

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2012-10-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:14

 

§ 1

§ 2-7

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP) tjl -31/12

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

o

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP) t.o.m. 31/12

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande