Protokoll utskottssammanträde 2012/13:18

Socialutskottets protokoll 2012/13:18

 

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18

 

DATUM

2013-02-12

TID

11.00-12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Information

 

Statssekreterare Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, avrapporterade Inspektionen för socialförsäkringens delredovisning Utfall av beslut om statlig assistansersättning (ISF 2012:18). Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 2

Medgivande att närvara

 

Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 § andra stycket, att Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 2-4 på föredragningslistan.

 

§ 3

EU-information

 

Statssekreterare Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, informerade utskottet om aktuella EU-frågor (sociala delen) inför Epsco-rådet den 28 februari. Deltagarlista, se bilaga 2.

 

§ 4

Information om det s.k. tobaksdirektivet

 

Statssekreterare Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, informerade utskottet om det s.k. tobaksdirektivet. Deltagarlista, se bilaga 2.

 

§ 5

EU-förslag om det s.k. tobaksdirektivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter

 

Utskottet överlade med statssekreterare Ragnwi Marcelind om kommissionens förslag om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter, KOM(2012) 788.

 

Underlaget för överläggningen utgjordes av faktapromemoria 2012/13:FPM51.

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt:

 

Regeringen välkomnar att kommissionen presenterade sitt förslag till reviderat tobaksproduktdirektiv som utlovat under 2012. Inför revisionen av direktivet har regeringen bl.a. genom en skrivelse framfört synpunkter till kommissionen (S2010/6280/FH). Av skrivelsen framkom bl.a. att regeringen ser att en revidering av direktivet kan bidra till ett förstärkt konsumentskydd, en tydligare produktutveckling och ett tydligare regelverk, där industrins ansvar är tydligare utmejslat och myndigheternas kontrollfunktion skärps och förtydligas. Av skrivelsen framkom vidare att regeringen vill uppnå en enhetlig och ansvarsfull reglering som omfattar alla tobaksprodukter. Regeringens förslag till en enhetlig och ansvarsfull tobaksreglering innebär dels en möjlighet till striktare tobaksreglering än nuvarande med fokus på högt skydd för människors hälsa och ett förstärkt konsumentskydd dels att ingen särreglering i form av förbud krävs för en enskild tobaksprodukt.

 

Regeringen välkomnar särskilt att förslaget tar sikte på att stävja tobaksbruket bland unga människor och att säkerställa att konsumenter får korrekt information om de hälsorisker som kan följa av tobaksbruk. Regeringen ställer sig också positiv till att kommissionen nu föreslår obligatoriska hälsovarningar i form av bilder på vissa tobaksprodukter. Regeringen gör den sammantagna bedömningen att många av förslagen ökar förutsättningarna för minskade tobaksskador och ett ökat konsumentskydd för EU:s medborgare. Regeringen menar dock att förslaget kan förtydligas i vissa delar, bl.a. avseende regleringen av ingredienser och tillsatser.

 

Regeringen beklagar att kommissionen föreslår att vissa tobaksprodukter alltjämt ska särregleras, t.ex. i form av ett fortsatt förbud att distribuera och sälja snus på den gemensamma europeiska marknaden i andra medlemsstater än i Sverige. Regeringen hade föredragit att kommissionens förslag hade gett uttryck för en enhetlig och ansvarsfull reglering som omfattar alla tobaksprodukter. Enligt regeringens bedömning bidrar en enhetlig reglering till att alla tobaksprodukter bedöms utifrån samma kriterier och regeringen anser fortsatt att detta bör eftersträvas. Som påpekats ovan är det viktigt, att i sammanhanget notera att Sverige har ett permanent (icke-tidsbegränsat) undantag i anslutningsfördraget/akten som tillåter svenskarna att snusa.

 

Regeringen anser även att det är av vikt att beakta att bestämmelserna i förslaget inte kommer i konflikt med den svenska tryck- och yttrandefriheten och varumärkesrättsliga principer.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt och för det fortsatta arbetet med den inriktning som regeringen har redovisat.

 

MP- och V-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

 

Vi anser att EU:s länder av folkhälsoskäl ska ha möjlighet att tacka nej till hälsovådliga varor som tobaksprodukten snus när den inte redan finns på marknaden i dessa länder. Sverige ska självklart ha samma möjlighet när vi inte vill ha in produkter av folkhälsoskäl. Vi delar därför inte regeringens ställningstagande när det gäller arbetet för att snuset skall tvingas på övriga EU-länder mot deras vilja. Sverige har ett undantag för snuset och utifrån det är det självklart för oss att det är vi själva som nationellt skall bestämma över vad som ingår i snuset i vårt land. Där har vi samma ståndpunkt som regeringen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:17

 

§ 7

EU-förslag om det s.k. tobaksdirektivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2012) 788.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

En folkhälsopolitik med människan i centrum (SoU6)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:166 samt motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:SoU6.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

§ 9

Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet (SoU10)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:33 samt motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:SoU10.

 

M-, FP-, C- och KD-ledamöterna anmälde tre gemensamma reservationer. S-, MP- och V-ledamöterna anmälde en gemensam reservation.

 

§ 10

Äldrefrågor (SoU12)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om äldrefrågor.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Rehabilitering tillbaka till arbete

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet över utskottsinitiativ 2012/13:SfU6.

Inriktningen är att avge ett yttrande.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Arbetsplan

 

Kanslichefen informerade om planeringen för veckorna 7–11. Arbetsplanen bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 13

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

 

§ 14

Övriga frågor

 

Utskottet beslutade att den 13 mars kl. 17.00 ta emot en namninsamling från ett upprop ”För en bättre missbruksvård”. Kanslichefen fick i uppdrag att avtala om plats.

 

Kansliet meddelade att man kommer att börja göra ett utskick av sammanträdeshandlingar via den vanliga e-posten för de ledamöter som vill läsa utskicket i mobilen eller pekplattor.

 

§ 15

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 februari 2013
kl. 10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Vid protokollet               

 

 

 

 

Justeras den 14 februari 2013

 

 

 

 

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:18

 

§1

§3

§4-5

§6-7

§ 8

§9

§10-15

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C), ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Lena Hallengren (S), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Saila Quicklund (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Margareta B Kjellin (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Christer Engelhardt (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Helena Bouveng (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Ann Arleklo (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Isabella Jernbeck (M)

X

 

X

 

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

Lennart Axelsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

X

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Rickard Nordin (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Agneta Luttropp (MP)

X

 

X

 

O

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Anders Andersson (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

O

 

X

 

X

 

Per Ramhorn (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Eva Olofsson (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Ripa (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

X

 

O

 

Meeri Wasberg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Metin Ataseven (M)

O

 

O

 

X

 

X

 

O

 

O

 

O

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Juntti (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

Kurt Kvarnström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (FP)

O

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

O

 

O

 

X

 

O

 

O

 

O

 

O

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

O

 

O

 

Carina Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRASUPPLEANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.