Protokoll utskottssammanträde 2012/13:19

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19

 

DATUM

2013-01-15

TID

11.00–11.28

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Närvarobeslut

 

Ordföranden hälsade föredragande vid försvarsutskottet, Kristina Himmelstrand och riksdagsstipendiaten Matilde Millares välkomna till utskottet under våren 2013.

 

Utskottet beslutade att Himmelstrand och Millares får närvara vid utskottets sammanträden under våren 2013.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:18.

 

 

§ 3

Återtagande av plats i utskottet

 

Bitr. kanslichefen anmälde att ledamoten Karin Granbom Ellison (FP) har återtagit sin plats i utskottet och Mathias Sundins (FP) uppdrag som ersättare har upphört fr.o.m. den 1 januari 2013.

 

§ 4

Hänvisning av ärende

 

Bitr. kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2012/13:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet.

 

§ 5

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen

 

Bitr. kanslichefen anmälde att finansutskottet har beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:39 och motioner.

 

§ 6

Inkomna skrivelser m.m.

 

Inkomna skrivelser och utsänd promemoria från Regeringskansliet, dnr 774-2012/13, enligt bilaga 2 anmäldes. Vidare anmäldes en ytterligare inkommen begäran om utlämnande av allmänna handlingar, dnr 919-2012/13.

 

§ 7

Öppet hus

 

Fråga om deltagande i riksdagens ”Öppet hus” återupptogs. Ledamöterna Björn von Sydow (S) och Cecilia Brink (M) anmälde sitt intresse.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

EU-bevakning

 

Utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

 

Föredragande informerade om rapport från möte i rådet som avser dataskyddspaketet/uppgiftsskyddspaketet. Utskottet beslutade att inhämta information från Regeringskansliet i ärendet.

 

§ 9

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU12)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2012/13:JO1.  Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:KU12.

 

§ 10

Frågeinstituten som kontrollinstrument (KU4)

 

Utskottet tog upp fråga om fortsatt behandling av rapport 2011/12:RFR6.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen – fråga om yttrande till FiU

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2012/13:39 och motioner. Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Vid protokollet

Justerat 2013-01-17

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-01-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:19

 

§ 1-8

§ 9

§ 10-11

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.