Protokoll utskottssammanträde 2012/13:22

Kulturutskottets protokoll 2012/13:22

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22

 

DATUM

Torsdagen den 2 maj 2013

TID

Kl. 10.00–10.40
kl. 10.45–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justerades protokoll 2012/13: 21 av den 25 april 2013.

 

 

§ 2

Inkommen skrivelse

 

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse från Språkförsvaret angående fråga till kulturutskottets ledamöter på grund av underlåtenhet från Granskningsnämnden att besvara en fråga av principiell natur (dnr 1.8.7 1842-2012/13).

 

 

§ 3

Information inför utskottets studieresa till Berlin

 

Kanslichefen informerade om det uppdaterade programmet inför utskottets studieresa till Berlin den 6–8 maj 2013.

 

 

§ 4

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Fortsattes behandlingen av skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (jfr prot. 2012/13:21.4).

 

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 5

Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till finansutskottet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 


 

 

 

§ 6

Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2012/13:101 Årsredovisning för staten 2012

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet regeringens skrivelse 2012/13:101 Årsredovisning för staten 2012 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till finansutskottet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Information i frågan om scenkonstpensionerna

 

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, informerade i frågan om scenkonstpensionerna och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

 

Den politiske handläggaren Markus Lagerquist (M), de politiska sekreterarna Susanne Hagbard (FP) och Paula Bieler (SD), närvarade under denna punkt.

 

 

§ 8

Information om EU-frågor

 

Företrädare för Kulturdepartementet, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, kansliråd Michael Schultz, departements-sekreterare Mikael Lindman, EU-samordnare Susanne Olby och pressekreterare Chatarina Henriksson, informerade om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

 

Den politiske handläggaren Markus Lagerguist (M), de politiska sekreterarna Susanne Hagbard (FP) och Paula Bieler (SD) samt föredraganden Anders Dölling, EU-nämnden, närvarade under denna punkt.

 

 

§ 9

Information om EU-frågor

 

Företrädare för Utbildningsdepartementet, jämställdhets- och bitr. utbildningsminister Maria Arnholm, politiskt sakkunnig Erik Scheller, ämnesråd Anna-Karin Lindholm och departementssekreterare Johan Lycke, informerade om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

 

Den politiska sekreteraren Paula Bieler (SD) och föredraganden Anders Dölling, EU-nämnden, närvarade under denna punkt.

 

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

Gunilla Carlsson

 

 

Bilagor

Närvaroförteckning

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.