Protokoll utskottssammanträde 2012/13:23

Civilutskottets protokoll 2012/13:23

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23

 

DATUM

2013-03-14

TID

08.00-08.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:22.

 

§ 2

Överläggning med regeringen

 

Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 § andra stycket riksdags­ordningen att begära överläggningar med regeringen rörande förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal KOM(2011) 142.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Överläggning med regeringen

 

Överläggning enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen ägde rum med statssekreteraren Magnus Graner samt tjänstemän från Justitiedepartementet, rörande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal, KOM(2011) 142.

 

Regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet angavs i enlighet med vad som redovisats i tidigare till civilutskottet översänd promemoria från Justitiedepartementet (dnr 1456-2012/13).

Se bilaga 2.

 

Ordföranden konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Hushållning med mark- och vattenområden (CU12)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Därefter justerade utskottet förslaget till betänkande 2012/13:CU12.

 

MP-ledamoten anmälde en reservation och ett särskilt yttrande.

 

 

 

§ 5

Ersättningsrätt (CU10)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Ärende bordlades.

 

§ 6

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes inkommen skrivelse enligt förteckningen

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde, som är ett öppet sammanträde, ska äga rum torsdagen den 21 mars kl. 09.30 i Skandiasalen.

 

 

 

Vid protokollet

 

Britt-Marie Rehn Henriksson

 

 

Justeras den 26 mars 2013

 

Veronica Palm

 

 

 

 

 

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:23

 

§ 1-7

 §

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Eriksson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bino Drummond (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder  (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande