Protokoll utskottssammanträde 2012/13:28

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:28

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28

 

DATUM

2013-04-18

TID

09:30-11:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget (UU17)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:79 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:UU17.

 

Ärendet bordlades.

 

V -ledamoten anmälde reservation. SD -ledamoten anmälde särskilt yttrande.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:27.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att:

– anmälningslista för debatten för betänkande UU17 cirkulerats.

– Utrikesdepartementet inkommit med en rapport från det fjärde mötet med högnivåpanelen i Indonesien den 26–27 mars. Rapporten har lagts i Mimer.

– militära underrättelsetjänsten MUST kallats till föredragning på temat Norden torsdagen den 25 april kl. 11.00-12.00. Försvarsutskottets ledamöter inbjuds att närvara.

– att ledamoten Désirée Liljevall (S) deltar för utskottets räkning vid interparlamentariskt möte i EU-parlamentet om EU:s samstämmighetspolitik och givarsamordning.

 

Beslutades att:

– ta emot delegation från IMF om IMF:s policyutveckling och arbete med låginkomstländer (LICs) fredagen den 3:e maj 09:30. Anmälningsblankett delades på bordet.

– ta emot Sveriges ambassadör i Tbilisi, Diana Janse, onsdagen den 24 april kl. 15.00-15.55. Anmälningsblankett har delats via e-post.

– utskottets vice ordförande Urban Ahlin (S) deltar i konferens i ryska Duman om relationerna mellan EU och Ryssland den 18 april med finansiering för internationella konferenser.

– inbjudan till symposium “2014 Development Cooperation Forum of the United Nations” i Addis Ababa den 6-7 juni har inkommit 1-2 ledamöter av utskottet erbjuds att delta med finansiering för internationella konferenser.

 


 

§ 4

Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

 

Följande ledamöter valdes i utskottet att vara deputerade och suppleanter i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU).

 

 

Deputerade

Urban Ahlin (S)

Carina Hägg (S)

Tommy Waidelich (S)

Sofia Arkelsten (M)

Christian Holm (M)

Kerstin Lundgren (C)

Désirée Pethrus (KD)

 

Suppleanter

Carin Runeson (S)

Olle Thorell (S)

Kenneth G Forslund (S)

Mats Johansson (M)

Ulrik Nilsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bodil Ceballos (MP)

Christer Winbäck (FP)

Björn Söder (SD)

Hans Linder (V)

 

 

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 (UU18)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2013) 92 och FPM 2012/13:FPM86.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU11)

 

Utskottet behandlade skrivelse 2012/13:114 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU16)

 

Utskottet behandlade redogörelse 2012/13:RS6 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU19)

 

Utskottet behandlade redogörelse 2012/13:RS5.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (UU3y)

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2012/13:75.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 10

 

Inför utrikesrådet (FAC) respektive allmänna rådet (GAC)

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Cecilia Tamm och politiskt sakkunnige Sara Keusen, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet (FAC) respektive allmänna rådet (GAC).

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 11

European Institute for Peace och EEAS

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, ämnesrådet Lena Sterte och kanslirådet Erik Widman, samtliga UD, lämnade information om European Institute for Peace och EEAS.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 12

Övriga frågor

 

Ledamot anmälde intresse av föredragning av utrikesminister Carl Bildt om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Kansliet fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till en sådan föredragning.

 

Ledamot anmälde intresse av föredragning om oppositionen i Syrien. Kansliet fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till en sådan föredragning.

 

Kansliet fick i uppdrag att utreda formerna för hur sanktionsregimer på EU-nivå beslutas i utskott och EU-nämnd.

 

§ 13

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 april 2013.

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras den 23 april 2013

 

 

Sofia Arkelsten


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:28

 

§1

§2-4

§5

§6-7

§8

§9

§ 10

§ 11

 

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

N

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

O

 

X

 

X

 

X

 

X

X

Désirée Pethrus (KD)

O

 

X

 

X

 

X

 

O

 

X

 

X

X

Julia Kronlid (SD)

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Désirée Liljevall (S)

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

O

 

X

 

X

X

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

X

 

O

 

O

 

O

 

O

X

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

O

 

O

 

O

 

X

 

O

 

X

X

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

O

 

X

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande