Protokoll utskottssammanträde 2012/13:31

Justitieutskottets protokoll 2012/13:31

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31

 

DATUM

2013-05-16

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Protokoll från sammanträdet den 14 maj 2013 justerades.

 

§ 2

Kränkande fotografering (JuU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2012/13:69 Kränkande fotografering och motioner.

 

Utskottet justerade betänkande 2012/13:JuU21.

 

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 3

Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (JuU25)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning och motioner.

 

Utskottet justerade betänkande 2012/13:JuU25.

 

MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 4

En ny kameraövervakningslag (JuU22)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag och motioner.

 

Utskottet justerade betänkande 2012/13:JuU22.

 

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 5

Tolkning och översättning i brottmål (JuU23)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:132 Tolkning och översättning i brottmål och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. (JuU9y)

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition 2012/13:151 och motion 2012/13:Sf12 i de delar som berör justitieutskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Förslag till förordning om Europol, KOM(2013) 173

(Beredning och justering)

 

Utskottet subsidiaritetsprövade förslag till förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF, KOM(2013) 173.

 

Under ärendets beredning har utskottet tagit del av Regeringskansliets faktapromemoria 2012/13:FPM96 Förordning om Europol och meddelande om utbildning för brottsbekämpning. Regeringen informerade också om förslaget vid sammanträde den 25 april 2013. Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen framgår av faktapromemorian.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Mot beslutet reserverade sig ledamoten för SD.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum torsdagen den 23 maj 2013 kl. 10.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 23 maj 2013

 

 

Morgan Johansson

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:31

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6-7

§ 8

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Jan R Andersson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

Anna Wallén (S)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

O

 

X

 

O

 

X

 

X

 

 

 

Maria Ferm (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Lena Olsson (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

X

 

O

 

X

 

O

 

O

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Duán (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2013-02-22

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.