Protokoll utskottssammanträde 2012/13:33

Näringsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33

 

DATUM

2013–06–11

TID

11.00–12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:32.

 

§ 2

Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (NU24)

 

Utskottet fortsatte granskningen av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (KOM(2013) 169).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utlåtande nr 24 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

dels av S-, MP- och V-ledamöterna, dels av SD-ledamoten.

 

§ 3

EU-förslag till förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater

 

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2013) 301.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarade omedelbart justerad.

 

§ 4

Elnätsutbyggnadens effekter för enskild fastighetsägare

 

Talespersonerna Karl-Johan Axelsson, Christer Hansson och Helge Torstensson, Nätverket Nej till 400-kV-ledningen St. Basthult – Lämmedal, lämnade synpunkter rörande elnätets utbyggnad.

 

§ 5

Information om projektet Digital mötestjänst

Projektledare Anne Rymer-Rythén och testledare Fredrik Elmér lämnade information om projektet Digital mötestjänst för ledamöter i utskott.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 7

Fråga om utskottsresa

 

Utskottet diskuterade frågan om en eventuell utskottsresa.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Information om planerade sammanträden hösten 2013

 

Utskottet informerades om planerade sammanträden hösten 2013.

 

§ 9

Fråga om utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren

 

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över ett subsidiaritetsärende under sommaren.

 

§ 10

Bemyndigande att justera protokollet

 

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 juni 2013 kl. 8.00 (vid behov).

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 18 juni 2013

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:33

 

§ 1-4

§ 5-7

§ 8-11

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hagwall (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande