Protokoll utskottssammanträde 2012/13:34

Näringsutskottets protokoll 2012/13:34

 

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34

 

DATUM

2013–08–22

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-förslag till direktiv om skadestånd vid överträdelser av konkurrensreglerna

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2013) 404.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

 

Jag är i grunden positiv till ett gemensamt EU-regelverk när det gäller konkurrensregler för att underlätta ett effektivare konkurrensrättsligt ramverk. Jag kan emellertid konstatera att flera av kommissionens förslag till bestämmelser saknar motsvarighet i svensk nationell rätt, och ser därför en svårighet att i dagsläget bedöma effekterna av förslagen utan en närmare analys.

 

Enligt min mening strider delar av kommissionens förslag till direktiv mot subsidiaritetsprincipen eftersom jag anser att vissa av bestämmelserna i förslaget är mer långtgående än vad som krävs för att uppfylla målen med den planerade åtgärden och därför inte borde regleras på EU-nivå.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

EU-förslag till direktiv om harmonisering av lagstiftning rörande tryckbärande anordningar

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2013) 471.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Inbjudan till workshop om energieffektivisering och förnybar energi i Litauen

 

Utskottet informerades om inbjudan till workshop om energieffektivisering och förnybar energi i Litauen den 20 september 2013 i Vilnius, Litauen.

 

Utskottet beslutade att ej delta.

 

§ 4

Inkommande besök

 

Utskottet informerades om besök av utskottsdelegation (Committee of Education, Science, Culture and Public Health) från Kinas folkkongress.

 

Utskottet beslutade att ta emot delegationen kl. 10.00 torsdagen den 26 september 2013.

 

§ 5

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

 

§ 6

Information om Vattenfall AB

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Vattenfall AB för information om verksamheten.

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 september 2013 kl. 10.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 19 september 2013

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:34

 

§ 1-7

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hagwall (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2012/13:34

 

 

Inkomna skrivelser till utskottet

 

 

 

Dnr

Avsändare/Ämne

 

Utsända inför sammanträdet

 

NU-1.7.6-1940-2012/13

Britt-Marie S Torstensson, Winnet Sverige: Begäran att få uppvakta näringsutskottet.

 

 

NU-1.8.7-2216-2012/13

Astrid Eriksson: Förslag till tillsättande av grupp/avdelning för internet och marknadsföring av Sverige

 

 

NU-1.8.6-2428-2012/13

Stefan Henningsson, WWF: slutgiltig respons på grönbok 2030.

 

 

NU-1.8.5-2518-2012/13

Per Eriksson, Lunds universitet: Begäran att få uppvakta näringsutskottet.

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.