Protokoll utskottssammanträde 2012/13:36

Socialutskottets protokoll 2012/13:36

 

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36

 

DATUM

2013-09-17

TID

10.30-10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

EU-förslag om lagstiftningsakt om avgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel

 

Utskottet ansåg att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel, KOM(2013) 472, inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

                            

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

Medgivande att närvara

 

Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 § andra stycket, att Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid §§ 3-4 nedan.

 

§ 3

EU-information

 

Statssekreterare Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet den 15 oktober. Deltagarlista, se bilaga 2.

 

§ 4

EU-förslaget till lagstiftningsakt om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

 

Utskottet överlade med statssekreterare Ragnwi Marcelind, om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, KOM(2012) 617.

 

Som underlag för överläggningen fanns faktapromemoria 2012/13:FPM20 och ett PM från Socialdepartementet (dnr S2012/7646/FST.

 

Regeringens ståndpunkt:

Regeringen anser att EU har en viktig roll i att främja samarbetet mellan medlemsländerna för att motverka fattigdom och social utestängning, men det är mest effektivt att stöd till personer som lever i en utsatt situation utformas och tillhandahålls av medlemsländerna själva. Regeringen har därför starkt ifrågasatt om förslaget är i linje med subsidiaritetsprincipen. Under förhandlingarna har Sverige verkat för att öka förordningens flexibilitet i syfte att tillgodose medlemsstaternas olika situationer och förutsättningar. Regeringen anser att Sverige bör ställa sig bakom ordförandeskapets förslag om att öka fondens flexibilitet genom att utvidga den till att även omfatta aktiviteter för att främja social delaktighet.

 

Ordföranden sammanfattade utskottets ställningstagande enligt följande.

Utskottet påminner om sitt ställningstagande i utlåtande 2012/13:SoU8 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Ett enigt utskott ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslog därför att riksdagen skulle besluta att lämna ett motiverat yttrande. I övrigt stöder utskottet regeringens nu redovisade ståndpunkt och dess inställning i det fortsatta förhandlingsarbetet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

 

§ 6

Arbetsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Kanslichefen informerade om planeringen för veckorna 38-46.
V-ledamoten framförde önskemål att utskottet bjuder in Ersättningsnämnden för att informera om verksamheten. Utskottet ställde sig bakom förslaget. Arbetsplanen bifogas protokollet som bilaga 4.

 

§ 7

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 5 anmäldes.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 11.00.

 

 

 

  

                                                                                           

Vid protokollet               

 

 

Justeras den 15 oktober 2013

 

 

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot:

2012/13:36

 

§1-8

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Ripa (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Juntti (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Sjödahl (KD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.