Protokoll utskottssammanträde 2012/13:37

Trafikutskottets protokoll 2012/13:37

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37

DATUM

2013-06-25

TID

Kl.09.00-09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2012/13:36.

§ 2

EU-förslag om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar

Utskottet subsidiaritetsprövade COM(2013) 296.

Utskottet justerade förslag till utlåtande 2012/13:TU21.

 

§ 3

EU-förslag om ändrat förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG

Utskottet subsidiaritetsprövade COM(2013) 329.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-förslag om typgodkännandekrav för montering av fordonbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG

Utskottet subsidiaritetsprövade COM(2013) 316.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

EU-förslag om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall

Utskottet subsidiaritetsprövade COM(2013) 315.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Inkommen skrivelse

Anmäldes inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 7

Fråga om bemyndigande för ordförande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att ordförande får justera det vid dagens sammanträde förda protokoll.

§ 8

Deltagande vid järnvägskonferens

I enlighet med vad som aviserades vid utskottssammankomsten den 18 juni fattades beslut om ordförandens medverkan som talare vid konferensen European Rail Congress i London (12-13 november).

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 10.00 för subsidiaritetsprövning av inkomna förslag från EU-kommissionen.

Vid protokollet

 

 

Sara Turstedt

 

Justeras

2013-08-29

 

Anders Ygeman

 


 


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2012/13:37

 

§ 1-9

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (S), extra suppleant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

2013-06-25

Bilaga 2

till protokoll

2012/13:37

 

 

       Inkommen skrivelse 2012/13

 

Utsända inför sammanträdet

 

 

Pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Järna
Privat person, Gnesta
2012/13

 

 

Ja

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.