Protokoll utskottssammanträde 2012/13:38

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:38

 

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:38

 

DATUM

Torsdagen den 5 september 2013

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

1.

Direktivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare


Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statssekreteraren Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet, om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare, COM(2013) 236.

 

Underlag för överläggningen var kommissionens förslag, regeringens faktapromemoria 2012/13:FPM109 och en överläggningspromemoria upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet.

 

Statssekreteraren redogjorde för regeringens preliminära ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

 

Vid överläggningen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet.

 

2.

Förslag till beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

 

Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statssekreteraren Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet, om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna,

COM(2013) 430.

 

Underlag för överläggningen var kommissionens förslag, regeringens faktapromemoria 2012/13:FPM137 och en överläggningspromemoria daterad den 28 augusti 2013 upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet.

 

Statssekreteraren redogjorde för regeringens preliminära ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens ståndpunkt.

 

SD- och V- ledamöterna anmälde avvikande meningar (bilaga 2 och 3 till protokollet).

 

Vid överläggningen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet.

 

3.

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:37.

 

4.

Kanslimeddelanden

 

         Inkommen skrivelse anmäldes (dnr 2668-2012/13).

         Det informerades om att rapporten från utskottets offentliga seminarium finns tillgänglig (2012/13:RFR12).

 

5.

Internationella möten och inkommande besök

 

Utskottet beslutade att två ledamöter ska ges möjlighet att delta vid ett OECD-seminarium i Paris den 2 oktober 2013.

 

6.

Övriga frågor

 

På förslag av S-ledamöterna beslutade utskottet att bjuda in arbetsmarknadsminister Hillevi Engström till utskottet för att informera om den senaste tidens händelser kring ledningen vid Arbetsförmedlingen och svara på ledamöternas frågor.

 

7.

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 26 september kl. 10.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET              Mimi Axelsson

 

 

JUSTERAS                               Ylva Johansson

 

 

 

 


 ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2012/13:38

 

1.–7.

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande   V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

) = Del av dagordningspunkten

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

Bilaga 2                                                        till protokollet

                                                AU 2012/13:38

 

 

Avvikande mening

 

 

Sverigedemokraterna delar inte regeringens förhållandevis positiva syn på kommissionens förslag om utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna.

Vår uppfattning är att det aktuella samarbetet även fortsatt bör bygga på frivillighet. Vi oroar oss för att ett godkännande av denna tvingande åtgärd i framtiden kan leda till fler tvingande åtgärder, som inskränker det nationella självbestämmandet.

 

Förslaget strider mot proportionalitetsprincipen, då kommissionen inte på något trovärdigt sätt har kunnat visa att målet med åtgärden inte hade kunnat uppnås med mindre tvingande åtgärder.

 

 


Bilaga 3                                                        till protokollet

                                                AU 2012/13:38

 

 

Avvikande mening

 

 

Vänsterpartiet anser att EU-kommissionens förslag om utökat samarbete mellan medlemsstaternas arbetsförmedlingar bör avslås.  Om medlemsstaternas arbetsförmedlingar anser det meningsfullt att delta i ett kunskapsutbyte på EU-nivå finns redan idag goda möjligheter att göra det.

 

Att göra detta frivilliga samarbete mellan myndigheter obligatoriskt är ett steg mot ökad överstatlighet på arbetsmarknadspolitikens område, vilket Vänsterpartiet motsätter sig. Vi anser inte heller att det är meningsfullt att bygga upp ytterligare byråkratiska EU-institutioner.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.