Protokoll utskottssammanträde 2012/13:41

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:41

 

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:41

 

DATUM

2013–08–27

TID

14.00 – 14.25 14.30 – 15.00 15.10 – 15.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:40.

 

§ 2

Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen (MJU3)

 

Utskottet behandlade skrivelse 2012/13:105 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel (MJU5)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:161.

 

Ärendet bordlades

 

§ 4

EU-förslag om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, direktiv 2009/128/EG samt förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG 

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 327.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

EU-förslag om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

 

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen, KOM(2013) 417.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

EU-förslag om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

 

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen, KOM(2013) 418.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

EU-förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

 

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet, KOM(2013) 428.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
I och med att det åligger de enskilda medlemsstaterna att allokera pengar till sitt respektive fiskeriprogram skulle en ökning av EU:s medfinansiering inte stå i proportion till den effekt som kan uppnås med ökat stöd från EU. De förefaller oansvarigt och oproportionerligt att ta pengar från andra medlemsstater för att finansiera program som medlemsstaterna rimligen bör finansiera själva.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

EU-förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

 

Utskottet inledde subsidiaritets prövning av KOM(2013) 521.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 10

 

 

Nyligen inkommet EU-dokument

Med anledning av nyligen inkommet EU-dokument beslutade utskottet enligt 10 kap. 4 § RO att begära överläggning med regeringen (Landsbygdsdepartementet) om

 

KOM(2013) 598 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 11

Avslutat irländskt och nytt litauiskt ordförandeskap

 

Miljöminister Lena Ek med medarbetare informerade om det avslutade irländska och det nya litauiska ordförandeskapet i EU.

 

§ 12

EU-förslag om det s.k. översynspaketet med anledning av dokumenten KOM(2013) 260, 262, 264, 265, 267 samt KOM(2013) 327

 

Utskottet överlade med statssekreterare Magnus Kindbom, Landsbygdsdepartementet, om

 

KOM(2013) 260 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa

 

Underlaget utgjordes av översänd promemoria
(dnr
1.6.2-2106-2012/13)

 

Preliminär svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att den föreslagna förordningen har förutsättningar att leda till ytterligare förbättringar av djurhälsan inom EU, särskilt genom att betona vikten av förebyggande åtgärder och djurhållarnas ansvar för att förhindra smittspridning. Regeringen anser dock att kommissionens bemyndiganden att anta genomförandeakter och delegerade akter inom vissa områden bör begränsas och att förordningen istället bör kompletteras med regler på en högre detaljeringsnivå än den föreslagna. Detta är nödvändigt för att det ska bli möjligt att bedöma vilka konsekvenser förordningen kommer att få för lantbrukare, övriga djurägare, myndigheter m.fl. Bland annat ifrågasätter regeringen att sjukdomsförteckningarna ska antas i sekundärlagstiftning, eftersom vilka sjukdomar som omfattas och hur de kategoriseras i hög grad påverkar effekterna av lagstiftningen.

 

Regeringen anser att det är viktigt att sjukdomar som är endemiska (allmänt förekommande) i delar av EU, men som utrotats från eller aldrig funnits i andra delar, omfattas av förordningen, eftersom förordningen annars inte kommer att kunna hindra spridningen av sådana smittor.

 

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Sverige borde verka för att förordningen omvandlas till ett direktiv, som ger enskilda medlemsstater möjlighet att bedriva en mer ambitiös politik på området samt större flexibilitet att anpassa implementeringen till nationella och lokala förhållanden.

 

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Det aktuella översynspaketet syftar till stor del i att underlätta en utökad handeln med levande djur mellan medlemsstaterna bland annat genom ökad liberalisering och större ansvar av producenterna att hantera livsmedelssäkerheten. Sverigedemokraterna anser att det ska ligga på de enskilda medlemsstaterna att sörja för livsmedelssäkerhet och livsmedelskontroll. Detta har många fördelar, bland annat vid eventuella tider av kris samt att mer begränsade produktionskedjor ökar spårbarhetsgraden vid smitta och minskar effekterna av sjukdomar. Att Sverige inte nationellt får bestämma vilka sjukdomar i djurbesättningarna vi får skydda oss emot är absurt. Sverige har ett djurskydd och lång tradition av sjukdomsbekämpning som de andra medlemsstaterna oftast inte kan leva upp till. Vid en ökad marknadsliberalisering och självkontroll av framför allt utländska producenter riskerar vi att se en ökning av utbrott av sjukdomar samt ytterligare omfattning av livsmedelsbedrägerier. Därför säger vi nej till de delar av översynspaketet som berörs ovan.

 

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

KOM(2013) 262 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av

växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

 

Underlaget utgjordes av översänd promemoria
(dnr
1.6.2-2106-2012/13)

 

Preliminär svensk ståndpunkt:

Regeringens utgångspunkter för översynen är att myndigheternas ansvar bör begränsas samt att det finns behov av att ge administrativa lättnader för före­tag och myndigheter samt möjligheter att delegera fler uppgifter till före­tagen. Förslaget innehåller inslag av mer flexibilitet och ökade möjligheter till delegering av processer till företagen.

 

Regeringen stödjer förslaget att hanteringen av EU:s sortlista flyttas till EU:s växtsortmyn­dighet. Förflyttningen av delar av lagstiftningen från växtförökningsmaterial till växtskadegörare bidrar till att förtydliga gränssnittet och är därför positivt. Regeringen hyser emellertid oro för att man kan skapa onödig påreglering med ökad administrativ börda genom att likrikta skilda sektorer och därmed inte uppnår målet om förenkling. Utökning av räckvidden till att gälla alla arter anser regeringen är onödig.

 

Nuvarande direktiv om saluföring av skogsodlingsmaterial fungerar väl. Regeringen bedömer att förslaget att inkludera detta område i rättsakten innebär en ökad administrativ börda för företag och myndighet som inte motsvaras av ett mervärde. Regeringens utgångspunkt är därför att skogsodlingsmaterial inte bör inkluderas i förordningen om växtförökningsmaterial.

 

Regeringen sympatiserar med motiven till förslagen om undantag för nischmarknadsmaterial och mikroföretag men bedömer att fördjupade analyser av förslagen, inkl. bedömning av kostnader, är nödvändiga för att kunna ta slutlig ställning. Regeringen vill se lättnader i den administrativa bördan för sorter som endast säljs i små förpackningar till icke professionella aktörer för att inte i onödan belasta små företag som handlar med många olika unika sorter. 

 

V-ledamoten och MP-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Trots vissa viktiga förändringar av förslaget kan vi ändå inte se att konsekvenserna av ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial, KOM 2013:262” kommer att bli annat än alltför vittgående och mycket negativa för svenska och europeiska lantbrukare.

 

Med förordningen avser man slå ihop tidigare direktiv till en enda förordning. Syftet ska vara att säkra tillgången till växtförökningsmaterial. Detta ska göras genom omfattande krav på registrering av alla gällande frösorter. Syftet med denna långtgående detaljlagstiftning är, enligt underlaget från Landsbygdsdebartementet 15/8-13, att ”Lissabonanpassa lagstiftningen” samt att råda bot på ”konkurrenssnedvridning” och brister i ”den fria rörligheten”.

 

Odlare under tio anställda samt forskning ska vara undantagna registreringskostnaderna, men inte lagstiftningen i sig. Det är ett litet steg framåt, men de omfattas ändå av själva förordningen vilket kommer att medföra krångel och kan försvåra framtagandet av nya viktiga grödor. Men vi ifrågasätter behovet av denna detaljreglering. I vems syfte görs den? Storföretag och s k agribusiness kan dra nytta av denna förordning, men mindre odlare riskerar att bli beroende av de stora jättarnas utsäden.

 

Vi lider också med den lantbrukare som idag har nio anställda och överväger att anställa en eller ett par medarbetare till och därmed omfattas av höga registreringskostnader och tillhörande krånglig byråkrati.

 

Vi ifrågasätter också varför man går från direktiv, som är mer flexibla utifrån medlemsländernas perspektiv, till en förordning som är en detaljlagstiftning

 

Vi kan förstå att rådande situation inte stämmer helt överens med Lissabonfördragets krav på harmonisering. Men hela poängen med odling är att den ofta är lokal och anpassad efter lokala förhållanden. Detaljstyrning från Bryssel och krav på europeiska register riskerar att bli en hämsko på det lokala och småskaliga. Livsmedel är inte vilken vara som helst. Konkurrensen borde därför underkastas vikten av att värna de lokala villkoren. Sverige borde motsätta sig denna förordning och istället förorda en mer flexibel lagstiftning med syfte att värna livsmedelsproduktion, lokal produktion och s k hobbyodlingar.

 

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

KOM(2013) 265 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig kontroll)

 

Underlaget utgjordes av översänd promemoria
(dnr
1.6.2-2106-2012/13)

 

Preliminär svensk ståndpunkt:

Regeringen sympatiserar med motiven för förslaget som har till syfte att stärka det integrerade synsättet längs hela den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Regeringen ser fördelar med att förordningens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta all offentlig kontroll av risker kopplade till människor, djur och växter direkt eller indirekt via miljön. Denna förändring bidrar till en ökad enhetlighet, transparens och möjlighet till ökad kvalitet i kontrollarbetet.

 

Regeringen är dock tveksam till att vissa nya områden inkluderas i kontrollförordningen, till exempel kontroll av skogsodlingsmaterial och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (GMO) och innesluten användning av dessa. Skälet till detta är främst att regeringen vill undvika onödig administrativ börda och kostnader för företag och myndigheter.

 

Regeringen delar kommissionens bedömning att det är viktigt att medlemsstaterna ser till att tillräckliga finansiella resurser finns tillgängliga för att tillhandahålla personal och andra resurser som de behöriga myndigheterna behöver för att genomföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Regeringen skulle dock föredra att medlemsstaterna själva kan få välja hur resurserna ska säkerställas, det vill säga genom anslagsfinansiering eller avgiftsfinansiering, och om vissa företag ska undantas från avgifter.

 

V-ledamoten och MP-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Vi ställer oss inte bakom regeringens ståndpunkt att inte vilja inkludera avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (GMO) och innesluten användning av dessa i kontrollförordningen.

 

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

KOM(2013) 267 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

 

Underlaget utgjordes av översänd promemoria
(dnr
1.6.2-2106-2012/13)

 

Preliminär svensk ståndpunkt:

Att skydda växter och växtodling mot att allvarliga växtskadegörare förs in till EU och att de sprids inom EU har stor betydelse för en uthållig och konkurrenskraftig jordbruks–, skogs- och trädgårdsproduktion, för livsmedelsförsörjningen samt för skyddet av grönområden och land­skapsbilden. Mot den bakgrunden stödjer regeringen förslagets inrikt­ning, bl.a. dess ökade fokus på förebyggande åtgärder, den ökade riskstyrningen och möjligheterna att på ett mer effektivt sätt anpassa regelverket till nya situationer.

 

Skiftet från fokus på främst handelsrestriktioner till skydd av territoriet välkomnas. Regeringen stödjer i stort tydliggörandet av aktörernas ansvar och moderniseringen av befintliga inre marknads-instrument för förflyttning av växter och växtprodukter inom unionen (växtpass och skyddade zoner). Vidare anser regeringen att det är positivt att samtliga krav avseende frihet från växtskadegörare samlas i en förordning.

Till dess att kommande förslag från kommissionen om invasiva främmande arter har presenterats och analyserats anser regeringen i motsats till vad som föreslås att invasiva främmande växter bör omfattas av förordningen.

 

Vissa nya krav i förslaget till förordning kan komma att innebära ökad administrativ börda för aktörerna. Det gäller bland annat att nya grupper av aktörer kommer att omfattas av krav på registrering. Regeringen avser att analysera dessa nya krav noggrant och agera utifrån målsättningen att kraven måste stå i proportion till växtskyddsmässiga risker. Positivt är att andra förslag innebär en minskning av den administrativa bördan, t.ex. krav på att myndigheter ska samordna register för att undvika dubbelregistrering.

 

Förslaget är i stort balanserat avseende bemyndigandena till kommis­sionen att anta delegerade akter och genomförandeakter.

 

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Vi anser att Sverige borde verka för att förslaget till förordning görs om till ett direktiv, som ger enskilda medlemsstater möjlighet att bedriva en mer ambitiös politik på området samt större flexibilitet att anpassa implementeringen till nationella och lokala förhållanden.

 

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

KOM(2013) 327 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, direktiv 2009/128/EG samt förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG

 

Underlaget utgjordes av översänd promemoria
(dnr
1.6.2-2106-2012/13)

 

Preliminär svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att det finns ett mervärde i att utgifter inom aktuella områden (djurhälsa, växtskadegörare, växtförökningsmaterial och offentlig kontroll) på ett ansvarsfullt och ekonomiskt försvarbart sätt finansieras över EU-budgeten. Djursjukdomar och växtskadegörare är gränsöverskridande, vilket innebär att EU-finansiering kan innebära bättre ekonomisk effektivitet än nationell finansiering. Frihet från sjukdomar och skadegörare är i hög grad en kollektiv nyttighet. Sverige som i nuläget har en relativt god situation avseende djursmittor och växtskadegörare, har ett stort intresse av att det finns tillräckliga incitament inom EU för att motverka utbrott och spridning av sjukdomar och skadegörare. Detta blir än mer viktigt med ökad global handel och i ett förändrat klimat då nya sjukdomar och skadegörare riskerar att etableras i större omfattning.

Regeringen anser att det är positivt att kommissionen har tagit initiativ till att samla regelverket om utgifter i en rättsakt. Det ger en överskådlig och tydlig bild av hur EU-medlen kan användas. Regeringen stödjer dessutom förenklade beslutsregler inom området.

 

Regeringen anser vidare att det är berättigat att medel även avsätts för genomförandet. Stödsystem för en effektiv tillämpning av officiella kontroller, diagnostik (referenslaboratorier) och utbildning av inspektörer kan vara mer effektivt om det görs gemensamt och inte av varje medlemsstat för sig.

 

Vid utbrott av djursjukdomar eller växtskadegörare påverkas bekämpningskostnaderna i hög grad av utbrottets storlek. De blir högre med tiden och det är därför effektivast att bekämpa i tidiga skeden. Regeringen kommer därför at verka för att det skapas incitament för tidiga insatser och att små och stora medlemsstater ges likvärdiga förutsättningar.

 

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

§ 13

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum den 19 september 2013 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

Justeras den 19 september 2013

 

 

Matilda Ernkrans

 

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2012/13:41

 

 

§ 1-11

§ 12-13

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Wemmert (M)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

 

2013-08-27

                                                                                                        Bilaga 2     till protokoll                                                                                                      2012/13:41

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 17 juni - 21 augusti 2013

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

 

 

KOM(2013) 417

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen.

KOM(2013) 418

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen.

KOM(2013) 428

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

KOM(2013) 432

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på unionens vägnar, av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

KOM(2013) 433

Förslag till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

KOM(2013) 438

Rapport från kommissionen till rådet Bedömning av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna är skyldiga att betala för perioderna 1995/1996–2001/2002

KOM(2013) 448

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket Varningssystem 5/2013

KOM(2013) 456

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om artikel 8a i direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG

KOM(2013) 458

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Kvaliteten på bensin och diesel som används för vägtransporter i Europeiska unionen: Tionde årsrapporten (Rapporteringsår 2011)

KOM(2013) 464

Förslag till rådets förordning om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

KOM(2013) 465

Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon

KOM(2013) 466

Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon

KOM(2013) 478

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Slutlig utvärdering av förordning (EG) nr 614/2007 om det finansiella instrumentet för miljön (Life+)

KOM(2013) 488

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 1258/2012 av den 28 november 2012 om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och denekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

Beteckning

Rubrik

KOM(2013) 507

Förslag till rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för ansjovis i Biscayabukten för fiskesäsongen 2013/14

KOM(2013) 516

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

SWD (2013) 267

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till ett lagstiftningsförslag och kompletterande icke-lagstiftningsåtgärder för att stärka inspektioner och kontroll av efterlevnad av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall

KOM(2013) 517

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Samrådsmeddelande om hållbar användning av fosfor

KOM(2013) 521

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

KOM(2013) 526

Meddelande från kommissionen till rådet Kommissionens uttalande som åtföljer kommissionens förslag till rådets förordning om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 och 2005/2006, den koefficient som krävs för beräkning av tilläggsavgiften för regleringsåren 2001/2002 och 2004/2005 och de belopp som sockerproducenterna ska betala till sockerbetsförsäljare till följd av skillnaden mellan det maximala beloppet för avgifter och storleken på dessa avgifter som tas ut för regleringsåren 2002/2003, 2003/2004 och 2005/2006.

KOM(2013) 527

Förslag till rådets förordning om fastställande av produktionsavgifterna inom sockersektorn för regleringsåren 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 och 2005/2006, av den koefficient som krävs för beräkning av tilläggsavgiften för regleringsåren 2001/2002 och 2004/2005 och av de belopp som sockerproducenterna ska betala till säljarna av sockerbetor med avseende på skillnaden mellan maximibeloppet för avgifterna och de belopp för dessa avgifter som faktiskt tas ut för regleringsåren 2002/2003, 2003/2004 och 2005/2006

KOM(2013) 553

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförande av systemet för fjärranalys och om utnyttjande av de anslag som ställts till kommissionens förfogande genom rådets förordning (EG) nr 78/2008

 

 

KOM(2013) 574

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Sjunde rapporten om genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG)

KOM(2013) 593

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförande av åtgärderna för biodlingssektorn i rådets förordning (EG) nr 1234/2007

K-dokument

 

K(2013) 3474

Kommissionens genomförandebeslut av den 14.6.2013 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces med anledning av Kroatiens anslutning

Beteckning

Rubrik

K(2013) 3475

Kommissionens genomförandebeslut av den 14.6.2013 om övergångsbestämmelser för vissa produkter av animaliskt ursprung som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och som förs in till Kroatien från tredjeländer före den 1 juli 2013

K(2013) 3484

Kommissionens genomförandebeslut av den 14.6.2013 om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller transitering från Bosnien och Hercegovina
av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel

K(2013) 3499

Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den 14.6.2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller aromämnet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen

K(2013) 3550

Kommissionens beslut av den 17.6.2013 om ändring av besluten 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/543/EG, 2009/544/EG, 2009/563/EG, 2009/564/EG, 2009/567/EG, 2009/568/EG, 2009/578/EG, 2009/598/EG, 2009/607/EG, 2009/894/EG, 2009/967/EG, 2010/18/EG och 2011/331/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter

K(2013) 3704

Kommissionens genomförandebeslut av den 19.6.2013 om ändring av bilagorna II, III och IV till beslut 2006/168/EG vad gäller vissa krav på veterinärintyg för import till unionen av embryon från nötkreatur

K(2013) 3740

Kommissionens beslut av den 19.6.2013 om ändring av bilaga II till beslut 2009/861/EG om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller bearbetning i vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven

K(2013) 3844

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 25.6.2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller informationskraven vid ansökan om godkännande av biocidprodukter

K(2013) 3982

Kommissionens genomförandebeslut av den 25.6.2013 om månadsbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av de utbetalande organen i medlemsstaterna i maj 2013

K(2013) 3932

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.6.2013 om ändring av beslut 2008/855/EG vad gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Kroatien

K(2013) 3988

Kommissionens genomförandebeslut av den 28.6.2013 om godkännande av den plan som Kroatien i enlighet med rådets direktiv 2009/158/EG överlämnat för godkännande av inrättningar för handel inom unionen med fjäderfä och kläckägg

K(2013) 3992

Kommissionens genomförandebeslut av den 28.6.2013 om godkännande av de beredskapsplaner som Kroatien lämnat in för bekämpning av vissa djursjukdomar

K(2013) 4256

Kommissionens genomförandebeslut av den 10.7.2013 om ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för fiskerikontroll för 2013

K(2013) 4357

Rättelse till kommissionens beslut 2010/18/EG av den 26 november 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för golvbeläggningar av trä (delgivet med nr K(2009) 9427)

K(2013) 4434

Kommissionens genomförandebeslut av den 16.7.2013 om Europeiska unionens ekonomiska bidrag under 2013 till 11 medlemsstaters (Bulgarien, Danmark, Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Slovenien, Finland och Sverige) nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn

Beteckning

Rubrik

K(2013) 4663

Genomförandebeslut av den 25.7.2013 om godkännande av vissa ändrade program för utrotning, bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser för år 2013 och om ändring av genomförandebeslut 2012/761/EU vad gäller unionens finansiella stöd till vissa program som godkänts genom det beslutet

K(2013) 4683

Kommissionens genomförandebeslut av den 30.7.2013 om bemyndigande för medlemsstaterna att bevilja undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller annan potatis än potatis avsedd för plantering, med ursprung i regionerna Akkar och Bekaa i Libanon

K(2013) 4707

Genomförandebeslut av den 26.7.2013 om ändring av genomförandebeslut C(2013) 1730 vad gäller den slutliga fördelningen mellan medlemsstaterna av EU-stödet inom ramen för programmet för frukt i skolorna för perioden mellan den 1 augusti 2013 och den 31 juli 2014

K(2013) 4786

Kommissionens genomförandebeslut av den 23.7.2013 om ändring av beslut K(2007)6790 om godkännande av det operativa programmet för gemenskapsstöd från Europeiska fiskerifonden i Sverige för programperioden 2007–2013

K(2013) 4848

Kommissionens genomförandebeslut av den 31.7.2013 om ändring av bilaga II till beslut 2006/766/EG vad gäller införande av Tristan da Cunha i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av vissa fiskeriprodukter för användning som livsmedel är tillåten och strykning av Mayotte från förteckningen

K(2013) 4850

Kommissionens genomförandebeslut av den 31.7.2013 om ändring av bilaga II till beslut 93/195/EEG vad gäller förlagan till hälsointyget för återinförsel till Europeiska unionen av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang efter tillfällig export i högst 30 dagar

K(2013) 4853

Kommissionens genomförandebeslut av den 31.7.2013 om ändring av bilaga III till rådets direktiv 2002/99/EG om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel vad gäller tillägg av en behandling för att eliminera bestämda djurhälsorisker i kött

K(2013) 4859

Kommissionens genomförandebeslut av den 22.7.2013 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2013

 

 

K(2013) 4880

Kommissionens genomförandebeslut av den 1.8.2013 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

K(2013) 4908

Kommissionens genomförandebeslut av den 31.7.2013 om kommissionens godkännande av provtagningsplaner, kontrollplaner och gemensamma kontrollprogram för vägning av fiskeriprodukter i enlighet med artiklarna 60 och 61 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009

K(2013) 4951

Kommissionens genomförandebeslut av den 5.8.2013 om åtgärder för att förhindra spridning till unionen av afrikansk svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om upphävande av beslut 2011/78/EU

K(2013) 4970

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.8.2013 om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller införande av en ny behandling för inaktivering av mul- och klövsjukevirus i köttprodukter samt villkoren för import från den ryska regionen Kaliningrad

K(2013) 5126

Kommissionens genomförandebeslut av den 12.8.2013 om godkännande av de program för förbättring av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som framlagts av medlemsstaterna i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007 samt om fastställande av Europeiska unionens bidrag till dessa program

Beteckning

Rubrik

K(2013) 5160

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.8.2013 om ändring av beslut 2007/453/EG vad gäller Costa Ricas, Israels, Italiens, Japans, Nederländernas, Sloveniens och Förenta staternas BSE-status

K(2013) 5184

Kommissionens genomförandebeslut av den 12.8.2013 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden som beviljats de verksamma ämnena benalaxyl-M och valifenalat

K(2013) 5224

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.8.2013 om ändring av kommissionens beslut 2011/207/EU om införande av ett särskilt kontroll och inspektionsprogram för återhämtning av blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

K(2013) 5243

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.8.2013 om att förlänga det fleråriga unionsprogrammet för insamling, förvaltning och
utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn för perioden 2011–2013 till perioden 2014–2016

K(2013) 5305

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.8.2013 om godkännande av översynen av landsbygdsutvecklingsprogram för Sverige för programperioden 2007-13 och om ändring av kommissionens beslut K(2007) 3093 av den 28 juni 2007 om godkännande av landsbygdsutvecklingsprogrammet CCI 2007 SE 06 RPO 001

K(2013) 5528

Kommissionens genomförandebeslut av den 19.8.2013 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juli 2013

Antagna dokument

 

 

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 20-23 maj 2013

 

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 1-4 juli 2013

 

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 10-13 juni 2013

Mål i EU-domstolen

 

 

Svaromål i EU-domstolens mål C-243/13

Fakta-PM

 

2012/13:FPM120

Ändring av biocidförordningen

2012/13:FPM129

Utgifter inom områdena djurhälsa, växtskadegörare och offentlig kontroll

Rådsrapporter

 

 

Rapport från miljörådet den 18 juni 2013

 

Rapport från möte i Jordbruksrådet den 24-25 juni 2013

 

Rapport från möte i Jordbruksrådet den 15 juli 2013

 

Rapport från informella miljöministermötet i Vilnius den 16-17 juli 2013

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.