Protokoll utskottssammanträde 2012/13:44

Finansutskottets protokoll 2012/13:44

 

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:44

 

DATUM

2013-06-11

TID

11.00-12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade att bjuda in:

-          Statsrådet Stefan Attefall till sammanträdet torsdagen 29/8 för information om aktuella EU- och LOU- frågor.

 

-          Riksbankschef Finlands centralbank Erki Liikanen och

      Ordförande i finanskommittén Irma Rosenberg till öppen utfrågning

      tisdagen 10/9 kl.09.00-11.00

         

-          Finansmarknadsminister Peter Norman,

      Riksbankchef Stefan Ingves,

            GD Finansinspektionen Martin Andersson och

      Riksgäldsdirektör Hans Lindblad till uppföljning utfrågning

            tisdagen 10/9 kl. 13.00-15.00

 

§ 2

Bemyndigande för presidiet

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att begära in yttranden från regeringen i subsidiaritetsärenden under sommaren fram till riksmötets öppnande.

 

 

§ 3

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av Prop. 2012/13:100 , skrivelser 127, 137, yttranden och motioner.

Utskottet justerade förslag till betänkande FiU20.

 

S-, MP-, SD-, V- ledamöterna anmälde reservationer.

 

Tid för inlämning av reservationer bestämdes till onsdag den 12 juni kl. 12.00.

 

§ 4

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper (FiU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av Prop. 2012/13:160

 

Utskottet justerade förslag till betänkande FiU30.

 

 

§ 5

 

Förvaltare av alternativa investeringsfonder (FiU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av Prop. 2012/13:155

 

Utskottet justerade förslag till betänkande FiU31.

 

 

 

§ 6

 

Årsredovisning för staten 2012 (FiU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:101 och redogörelse 2012/13:RR4

Utskottet justerade förslag till betänkande FiU33.

 

S- ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

 

Tid för inlämning av särskilt yttrande bestämdes till onsdag 12 juni kl. 12.00.

 

§ 7

 

Medgivande för Riksbanken att överlåta Sveriges andel av vinsten från IMF:s guldförsäljning till IMF:s fond till förmån för fattiga länder (PRGT) (FiU41)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställan 2012/13:RB4 och motion 2012/13:Fi16

Utskottet justerade förslag till betänkande FiU41.

 

SD-, V- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

Tid för inlämning av särskilt yttrande bestämdes till tisdag 11 juni kl. 11.15

 

§ 8

 

 

Information om arbetet med ett ramverk för finansiell stabilitetspolitik

Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja informerade

 

§ 9

 

 

Information om aktuella EU-ärenden

Finansmarknadsminister Peter Norman informerade

 

§ 10

 

 

EU-förslag till direktiv om betalkonton

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till Europaparlaments och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (KOM(2013) 266).

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 11

 

 

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr: 2012/13: 40-43.

 

 

§ 12

 

Nästa sammanträde

Torsdag 29 augusti kl. 11.00

 

 

Vid protokollet

 

Sylvia Fredlund

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 


RIKSDAGENS                                                    Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2012/13:44

Ledamöter

1-6

7-12

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Bucht (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olov Sällström (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Andersson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardalan Shekarabi (S)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edip Noyan (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft ( MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.