Protokoll utskottssammanträde 2012/13:48

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:48

 

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:48

 

DATUM

2013-06-11

TID

11.01–12.24

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:47.

 

§ 2

Ändring av sammanträdestid

 

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 18 juni 2013 börjar kl. 08.15.

 

§ 3

Höstens första sammanträden

 

Utskottet beslutade att sammanträda torsdagen den 19 och tisdagen den 24 september 2013.

 

§ 4

Anmälningar

 

Bitr. kanslichefen anmälde begäran om utlämnande av handlingar (dnr 2103, 2116 och 2118-2012/13).

 

§ 5

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering

 

Justitiedepartementets remisslista över promemoria Ds 2013:31 anmäldes och delades ut.

 

§ 6

EU-bevakning

 

Björn von Sydow (s) önskade uppföljning av de frågor som diskuterats vid besöken i Haag, Warszawa och Berlin tidigare i vår.

 

§ 7

Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld (KU26)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2013) 231. Utskottet justerade utlåtande 2012/13:KU26.

 

 


 

§ 8

Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur

 

Föredraganden anmälde att till utskottet hänvisas i dag följdmotionerna 2012/13:K4 av Ulla Andersson m.fl. (V) och 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (s).

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:153 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Forskningsöversikt om subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

 

Utskottet beslutade om uppdrag som avser framtagande av en kunskapsöversikt om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna  samt gav kansliet i uppdrag att vidta åtgärder för att genomföra uppdraget.

 

§ 10

Översyn av offentlighets- och sekretesslagen

 

Utsänd rapport, 2013-06-04, Översyn av offentlighets- och sekretesslagstiftningen anmäldes.

 

Utskottet beslutade att, om möjligt, komplettera översynen med uppgifter om förändringar i sekretesslagstiftningens omfattning utan att det krävts lagändring.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Utlämnande av allmän handling, dnr 2103-2012/13

 

Utskottet behandlade en begäran om att få ta del av en allmän handling.

 

Utskottet beslutade att lämna ut handlingen med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingarna lämnades ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

 

§ 12

Utlämnande av allmänna handlingar, dnr 2116-2012/13

 

Utskottet behandlade en begäran om att få ta del av en allmän handling.

 

Utskottet beslutade att lämna ut handlingen med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingarna lämnades ut i den omfattning som framgår av bilaga 3.

 


 

§ 13

Utlämnande av allmän handling, dnr 2118-2012/13

 

Utskottet behandlade en begäran om att få ta del av en allmän handling.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

Utlämnande av allmänna handlingar, 2062-2012/13

 

Utskottet behandlade en begäran att få ta del av vissa handlingar.

 

Utskottet beslutade såvitt gäller en av handlingarna att lämna ut den  med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:300).

 

Handlingen lämnades ut i den omfattning som framgår av bilaga 4.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 15

Delegation till presidiet under sommaruppehållet

 

Utskottet beslutade att till utskottets presidium delegera rätten att under det innevarande riksmötets sommaruppehåll

 

-          dels besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i enlighet med 10 kap. 6 § tredje stycket riksdagsordningen,

-          dels bereda andra utskott tillfälle att yttra sig om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i lagstiftningsakter i enlighet med 4 kap. 8 § riksdagsordningen.

 

§ 16

Utskottsresa

 

Kansliet informerade om tidigare diskuterad utskottsresa till Ålands lagting.

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Siverby

 

Justeras

 

 

Peter Eriksson

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:48

 

§ 1

§ 2-5

§ 6-10

§ 11-16

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

-

 

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

-

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

x

 

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.