Protokoll utskottssammanträde 2012/13:49

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:49

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:49

 

DATUM

2013-06-18

TID

08.15–08.59

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:48.

 

§ 2

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen anmälde särskilt skrivelsen från Europarådet som önskar möte med utskottet tisdagen den 24 september 2013 kl. 17.00–18.00.

 

§ 3

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter.

 

§ 4

Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

 

Kanslichefen anmälde att utbildningsutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 24 september 2013 avge yttrande över proposition 2012/13:163 och motioner.

 

§ 5

Nyinsatta sammanträden

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträden torsdagen den 20 juni kl. 08.00, torsdagen den 12 september kl. 09.00 och tisdagen den 17 september 2013 kl. 09.00.

 

§ 6

EU-bevakning

 

Utskottet beslutade att hålla överläggning med företrädare för Regeringskansliet om tobaksproduktdirektivet torsdagen den 20 juni 2013 kl. 08.00.

 

 


 

§ 7

Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur (2013/14:KU2)

 

Utskottet beslutade att bereda trafikutskottet tillfälle att senast tisdagen den 1 oktober 2013 yttra sig över proposition 2012/13:153 jämte motionerna 2012/13:K4 och 2012/13:K5 i de delar de berör utskottets beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

 

Utskottet behandlade yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2012/13:163 och motioner.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande till utbildningsutskottet.

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 9

Omställningsstöd för riksdagsledamöter

 

Utskottet beslutade att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,

2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

i Riksdagsstyrelsens framställning 2012/13:RS7.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 10

Utlämnande av allmänna handlingar, dnr 2062-2012/13

 

Utskottet fortsatte behandlingen av en begäran att få ta del av vissa handlingar.

 

Utskottet beslutade såvitt gäller tre av de begärda handlingarna att lämna ut dessa med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingarna lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 3.

 

§ 11

Utlämnande av allmän handling, dnr 2118-2012/13

 

Utskottet behandlade en begäran om att få ta del av en allmän handling.

 

Utskottet beslutade att lämna ut handlingen med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 4.

 

§ 12

Utskottsresa

 

Utskottet beslutade att företa resa till Ålands lagting den 10–11 september 2013.

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Siverby

 

Justeras

 

 

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:49

 

§ 1-9

§ 10-12

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.