Protokoll utskottssammanträde 2012/13:51

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:51

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:51

 

DATUM

2013-09-12

TID

09.05–09.52

10.00–10.22

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 2

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av framställning 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter.

-          2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

-          2012/13:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

-          2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

-          2012/13:K9 av Peter Eriksson och Mehmet Kaplan (MP)

-          2012/13:K10 av Björn Söder (SD).

 

§ 3

Inkommande besök

 

Bitr. kanslichefen anmälde besök

 

-              från delstatsparlamentet i Nordrhein-Westfalen tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00. Per Bill (M) anmälde att han avser delta.

-              av Sveriges radio / Filter tisdagen den 5 november 2013 kl. 13.00.

 

Ordföranden anmälde att Transparency International i en skrivelse framfört önskemål om att få träffa utskottet.

 

§ 4

Inbjudan

 

Kanslichefen anmälde inbjudan till ett möte i Europaparlamentet om handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati onsdagen den 25 september 2013 i Bryssel.

 

§ 5

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att tjänstemän från EU-nämndens kansli får närvara vid utskottets överläggningar och information i EU-frågor fram till utgången av riksmötet 2013/14.

 

§ 6

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde och föredrog utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar.

 

§ 7

Överläggning med regeringen

 

Utskottet beslutade om överläggning om dels förslag till rådslutsatser om utvärderingen av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA), dels förslag till rådets rekommendation om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna.

 

§ 8

Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (KU2y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrandet till utbildningsutskottet över proposition 2012/13:163 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Omställningsstöd för riksdagsledamöter (KU3)

 

Utskottet behandlade framställning 2012/13:RS7 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

EU-förslag till förordning om anpassning till artikel 290 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 451.

 

Beslut om att inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella förslaget hade fattats av presidiet under sommaren (enligt utskottets delegationsbeslut från den 11 juni 2013).

 

Underlaget utgjordes av en tidigare utsänd kanslipromemoria, en promemoria upprättad vid Statsrådsberedningen (dnr 2575-2012/13) med regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritets­principen i det aktuella förslaget samt regeringens faktapromemoria 2012/13:FPM143.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Litauiska ordförandeskapets förslag till rådslutsatser om utvärderingen av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Utskottet överlade med statsrådet Erik Ullenhag, Arbetsmarknads­departementet, om rådslutsatser om utvärderingen av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

 

Underlaget utgjordes av bl.a. utsänd promemoria upprättad vid Arbetsdepartementet (dnr 2720-2012/13). Av promemorian framgår att regeringens preliminära ståndpunkt är följande.

 

Regeringen stödjer rådslutsatsernas budskap och ser fram emot en fortsatt intressant diskussion kring kommissionens eventuella förslag. Rådslutsatserna tar bl.a. upp att förslaget att utvidga FRAs begränsade mandat, liksom möjligheten för FRA att på eget initiativ lämna yttranden i lagstiftningsprocessen, bör diskuteras vidare. Vidare noteras att FRAs data och kunskaper om grundläggande rättigheter kan vara relevanta för en granskning av mänskliga rättigheter, även om det är för tidigt i processen att ta ställning till det nu.

 

Ordföranden konstaterade sammanfattningsvis att utskottet inte hade några synpunkter på regeringens preliminära ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 12

Kommissionens förslag till rådets rekommendation om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna

 

Utskottet överlade med statsrådet Erik Ullenhag, Arbetsmarknads­departementet, om kommissionens förslag till rådets rekommendation om verkningsfulla åtgärder för integration av romer i medlems­staterna, KOM(2013) 460.

 

Underlaget utgjordes av bl.a. utsänd promemoria upprättad vid Arbets­departementet (dnr 2721-2012/13). Av promemorian framgår att regeringens preliminära ståndpunkt är följande.

 

Regeringen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om en rådsrekommendation om effektiva åtgärder för romsk inkludering i medlemsstaterna. Innehållet i förslaget bedöms för närvarande inte innebära annat än mindre revideringar av Sveriges strategi för romsk inkludering utan budgetkonsekvenser. I de delar som rör finansiering av åtgärder för romsk inkludering bör det beaktas att medlemsstaterna har huvudansvaret för romers inkludering och att medlemsstaterna själva bestämmer vilka åtgärder som ska genomföras.

 

Regeringen anser att det är viktigt att kommissionen fortsatt följer upp och analyserar medlemsstaternas nationella strategier. Rådsrekommendationen bidrar till att behålla frågan om romers inkludering högt på den politiska dagordningen. Detta är angeläget eftersom romer är en särskilt utsatt grupp i Europa när det gäller diskriminering samt social och ekonomisk exkludering.

 

Kommissionens arbete med att stötta medlemsstaterna och att årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen i medlemsstaterna är ett viktigt komplement till medlemsstaternas arbete.

 

Regeringen anser att det är betydelsefullt för den fortsatta processen att kommissionen fortsätter föra en nära dialog med medlemsstaterna om deras strategier eftersom medlemsstaterna har olika välfärdssystem och situationen för romer skiljer sig i de olika medlemsstaterna.

 

Ordföranden konstaterade sammanfattningsvis att utskottet inte hade några synpunkter på regeringens preliminära ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-09-17

Peter Eriksson

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:51

 

§ 1-10

§ 11-12

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.