Protokoll utskottssammanträde 2013/14:1

Näringsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1

 

DATUM

2013–09–19

TID

10.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:34.

 

§ 2

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

 

§ 3

EU-förslag till direktiv om skadestånd vid överträdelser av konkurrensreglerna

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemstater från Europeiska socialfonden KOM(2013) 560.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Enligt min och Sverigedemokraternas uppfattning är arbetsmarknads- och socialpolitik en nationell angelägenhet och ska därför inte bedrivas på EU-nivå. Det nu aktuella EU-förslaget innebär i korthet att den Europeiska socialfondens bidrag till tre medlemsländer höjs under 2013 för åtgärder mot bl.a. arbetslöshet, fattigdom och social utslagning. Jag är bekymrad över de ökande kostnader, som bl.a. täcks av den Europeiska socialfonden, för projekt och stöd till medlemsstater med dålig ekonomi på grund av den finansiella krisen som råder i Europa. Bördan för dessa ökande kostnader fördelas inte proportionellt mellan medlemsstaterna, utan läggs på EU:s nettobetalare så som Sverige. Förslaget strider enligt min mening därför mot subsidiaritetsprincipen.

 

§ 4

Inbjudan till OECD:s konferens i Paris

 

Utskottet informerades om inbjudan till OECD:s konferens i Paris den 2 oktober 2013.

 

Utskottet beslutade att ej delta.

 

§ 5

Inbjudan till WTO:s ministermöte i Indonesien

 

Utskottet informerades om inbjudan till WTO:s ministermöte i Indonesien den 3-6 december 2013.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Inkommande och utgående besök

 

Utskottet informerades om

 

a) möte med utskottsdelegation från Kinas folkkongress den 26 september 2013 kl. 11.00-12.00.

 

b) möte med Madame Seybah Dagoma (Socialistpartiet), ledamot av franska Nationalförsamlingen den 26 september 2013 kl. 15.30-16.30.

 

c) inbjudan att besöka Telia Sonera den 23 januari 2014 kl. 10-13.

 

Utskottet beslutade att tacka ja till inbjudan.

 

§ 7

Information om utskottets arbete under hösten

 

Utskottet informerades om planerade ärenden och sammanträden under hösten 2013.

 

§ 8

Information om införandet av digital mötestjänst

 

Utskottet informerades om införandet av digital mötestjänst.

 

§ 9

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

 

§ 10

Information från Justitiedepartementet

 

Statssekreterare Magnus Graner, departementsråd Alexander Ramsay, rättssakkunniga Louise Petrelius, Johan Nordin, Josefin Park och Liv Bernitz samt sakkunnige Johan Axham, Justitiedepartementet, lämnade information om

 

a) de pågående förhandlingarna om direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning m.m. (CRM-direktiv)

 

b) det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen

 

c) de pågående förhandlingarna om översynen av EU:s varumärkessystem.

                                  

Vid besöket närvarade även ämnesråd Kristina Holmgren, departementssekreterare Sophia Busk och praktikant Anton Tunving, Justitiedepartementet.

 

§ 11

Information från Näringsdepartementet

 

Statssekreterare Marita Ljung, kansliråden Håkan Hillefors, Erling Kristiansson och Jeanette Edblad, Näringsdepartementet, lämnade information

 

a) inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 september 2013.

 

b) rörande förhandlingarna om strukturfondsförordningarna.

 

Vid besöket närvarade även kansliråd Johan Stålhammar, departementssekreterarna Hanna Bergdahl och Björn Telenius, Näringsdepartementet, kansliråd Christina Wilén, Försvarsdepartementet samt Tomas Aronsson, Vinnova.

 

§ 12

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 september 2013 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 26 september 2013

 

 

Jonas Eriksson


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:1

 

§ 1-10

§ 11

§ 12

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hagwall (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2013/14:1

 

 

Inkomna skrivelser till utskottet

 

 

 

Dnr

Avsändare/Ämne

 

Utsända inför sammanträdet

 

NU-1.8.6-23-2013/14

Eric Anderzon, Svenska Elnätsupproret i GGV: Är Svenska Kraftnäts utlandsförbindelser demokratiskt beslutade?