Protokoll utskottssammanträde 2013/14:13

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:13

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13

 

DATUM

2013-11-26

TID

11.00–12.03

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Digital mötestjänst

 

Miljöcontroller Anne Rymer-Rythén lämnade information om den digitala mötestjänsten.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:12.

 

§ 3

Hänvisning av ärenden

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

 

-          proposition 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område

-          Årsrapport 2012 från kommissionen om förbindelserna mellan europeiska kommissionen och de nationella parlamenten KOM(2013) 565

-          Årsrapport 2012 från kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet KOM(2013) 566

 

§ 4

 Kompletteringsval

 

Kanslichefen anmälde att Gustav Blix (M) har utsetts som suppleant i utskottet fr.o.m. den 22 november 2013.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 6

Yrkandesammanställning

 

Kanslichefen anmälde utsänd yrkandesammanställning hösten 2013.

 

§ 7

Ändrad sammanträdestid

 

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 28 november 2013 börjar kl. 08.15.

 

§ 8

Uppvaktning

 

Utskottet beslutade att ta emot företrädare för Sveriges kommuner och landsting torsdagen den 5 december 2013.

 

§ 9

Kunskapsöversikt om subsidiaritets och proportionalitetsprincipen

 

Kanslichefen anmälde att Jörgen Hettne kommer till utskottet torsdagen den 5 december 2013 för presentation av kunskapsöversikten om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

 

§ 10

Inkommande besök

 

Bitr. kanslichefen anmälde att parlamentariker från Burma besöker utskottet torsdagen den 12 december 2013 kl. 09.00.

 

Utskottet beslutade att ta emot besöket. Ledamöterna Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Helene Petersson i Stockaryd (S) och Per-Ingvar Johnsson (C) anmälde att de avser att delta.

 

§ 11

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1, redogörelse 2012/13:RS2 och motioner.

 

Utskottet justerade betänkandet 2013/14:KU1.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

§ 12

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

 

Utskottet behandlade uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 13

Tillgänglighet och deltagande i val (KU9)

 

Utskottet behandlade proposition 2013/14:37 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

EU-förslag till förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 751.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 15

Utlämnande av allmänna handlingar

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-11-28

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:13

 

§ 1-12

§13-15

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande