Protokoll utskottssammanträde 2013/14:2

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:2

 

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2

 

 

DATUM

2013-10-01

TID

11.00–11.40

 

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Modernare reglering av statsluftfarten (FöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:165 och motion. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU3.

 

V-ledamoten anmälde en reservation.

 

§ 2

Digital mötestjänst till ledamöter i utskott och EU-nämnd

Projektledare Anne Rymer-Rythén åtföljd av systemutvecklare Johanna Back informerade utskottet om den nya digitala mötestjänsten för hantering av ledamöternas möteshandlingar i utskott och EU-nämnd.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:1.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

-          Tillförordnade kanslichefen meddelade att Kalina Tallberg Lindahl kommer att vara föredragande på kansliet fram till årsskiftet.

-          T.f. kanslichefen anmälde en inbjudan från Pax Baltica till en föreläsning om Nato i Karlskrona den 16-17 oktober.

-          T.f. kanslichefen informerade om den gemenensamma resan med utrikesutskottet till Natohögkvarteret i Bryssel den 29 november och meddelade att två platser fanns kvar. Åsa Lindestam (S) och Abdirizak Waberi (M) anmälde sig till de två kvarvarande platserna.

 

§ 5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över pm 2013-09-24 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i detta ärende.

 

 

 

§ 6

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade till kulturutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motionsyrkande 2012/13:Fö234 av
Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

EU-frågor

Kanslichefen anmälde följande skrivelser:

-          Kommissionens svar på utlåtande 2012/13:FöU11 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om gemensam nät- och informationssäkerhet i unionen.

-          Faktapromemoria 2013/13:FPM3 Reviderat kärnsäkerhetsdirektiv.

 

Skrivelserna lades till handlingarna.

 

§ 8

Rapporter

Stefan Caplan (M) återrapporterade i egenskap av ledamot i Nordiska rådet från ett rundabordssamtal om försvarspolitik i Helsingfors.

 

§ 9

Övriga frågor

Ordförande Peter Hultqvist (S) efterfrågade utskottets intresse för en föredragning om regelverket kring signalspaning och underrättelseverksamhet samt ett besök på Försvarets radioanstalt (FRA). Uppdrogs åt kansliet att ordna en föredragning och ett besök.

 

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 3 oktober kl. 10.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                            Monique Karlsson

 

Justeras            2013-10-03

 

 

                            Peter Hultqvist (S)


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:2

 

§ 1

§ 2

§ 3-10

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellan Bojerud (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande