Protokoll utskottssammanträde 2013/14:2

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:2

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2

 

DATUM

2013-10-03

TID

08.00 – 09.40 09.45 – 10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:1.

 

§ 2

EU-förslag om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 620.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

EU-förslag om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

 

Utskottet överlade med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Landsbygdsdepartementet, om

 

KOM(2013) 598 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 1.6.2-73-2013/14).

 

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringens grundinställning är att fiskeriförvaltningen ska verka för ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande. För att nå detta är det viktigt att beakta den vetenskapliga rådgivningen, och att följa existerande förvaltnings- och återhämtningsplaner. Regeringen anser vidare att det är angeläget att nå de mål om MSY som sätts upp inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Utifrån detta kan regeringen stödja ansatsen i kommissionens förslag. Regeringen anser dock att alltför stora svängningar i kvoterna mellan åren bör undvikas.

 

När det gäller torsk anser regeringen att det är centralt att den förvaltningsplan för torsk i Östersjön som antagits följs. Regeringen förordar mot denna bakgrund att Sverige bör stödja kommissionens förslag om en liten ökning av kvoten för  torsk i det östra beståndet. Detta medan regeringen gör bedömningen att det för torsk i västra beståndet behövs  ytterligare åtgärder, utöver kommissionens förslag, för att närma sig MSY. Regeringen anser därför att Sverige bör verka för att sådana åtgärder vidtas så snart som möjligt. 

 

Ifråga om lax i Östersjön anser regeringen att åtgärder bör vidtas för att öka kunskapen om det o- och felrapporterade fisket. I avsaknad av belägg för omfattningen av det o- och felrapporterade fisket förordar regeringen att TAC för lax sätts på en nivå som inte överstiger kommissionens förslag.

 

Regeringen vill samtidigt understryka vikten av att förslag till långsiktiga planer för de arter som ännu inte har någon plan presenteras, och att detta arbete prioriteras. Detta i syfte att skapa förutsättningar för en långsiktig och stabil förvaltning, till förmån både för fiskbestånd och fisket i sig.

 

S-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Regeringen och kommissionens ställningstagande kring laxen i Östersjön avviker från ICES rådgivning genom att man bortser från den generella regel som ICES
har att möjligt uttag ska minskas med en antagen summa av det orapporterade och olagliga fisket. Denna regel används
av ICES även inom andra fiskeslag när ICES råd fastställs.

När det gäller förvaltningsplan för lax och även för en del andra arter så saknas detta. Utifrån denna situation bör bedömning av möjligt uttag
vara restriktivt. Det finns ingen anledning att behandla ICES rådgivning för laxen annorlunda än deras rådgivning för andra arter som ej heller
har en förvaltningsplan.

Därför anmäler Socialdemokraterna en avvikande mening när det gäller fastställande av laxkvoten och anser att denna skall följa ICES rådgivning fullt ut.

 

MP- och V-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

  • Vi vill att det uttryckligen ska stå ”över MSY”

 

  • Vi vill att torskfiskekvoten för det östra beståndet är oförändrad, med hänsyn till beståndets dåliga kondition.

 

  • Vi vill att sillkvoterna sätts med ett långsiktigt perspektiv, så att ryckigheten i förvaltningen undviks.

 

  • Vi vill att nivån på laxfisket sätts i enlighet med ICES rekommendation, att marginal tas för bl a det orapporterade fisket och lägre än det Kommissionen föreslår.

 

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Nya ledamöter

 

Ordförande hälsade Christer Akej (M) välkommen som ordinarie ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt önskades Lolo Lindström (M) välkommen som ny suppleant.

 

§ 5

EU-förslag om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2013) 516.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Ändringar i växtskyddslagen

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:174.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Landsbygdsdepartementet) enligt 10 kap. 4 § RO med anledning av

 

KOM(2013) 659 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn

 

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Utskottets arbetsplan

 

Utskottets preliminära arbetsplan för hösten 2013 anmäldes och lämnades utan erinran.

 

§ 9

Information från Sveriges Geologiska Institut

 

Kanslichefen anmälde att Sveriges Geologiska Institut, SIG, kommer till utskottet den 17 oktober 2013 kl. 10.00 för att informera om klimatanpassning.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum den 17 oktober 2013 kl. 10:00.

 

§ 11

Information från FAO-konferensen i Rom

 

Johan Hultberg (M) och Jan-Olof Larsson (S) lämnade en muntlig redogörelse från FAO-konferensen i Rom den 15-22 juni 2013.

 

 

 

 

§ 12

Information från Jordbruksverket

 

Generaldirektör Leif Denneberg med medarbetare lämnade information om förberedelsearbetet med den nya jordbruks- landsbygds- och fiskeripolitiken, SANCO-paketet samt den aktuella situationen beträffande svensk minkuppfödning.

 

§ 13

Införandet av den digitala mötestjänsten

 

Anne Rymer-Rythén och Johanna Back lämnade information med anledning av införandet av den digitala mötestjänsten.

 

Utskottet beslutade att den digitala mötestjänsten ska införas i miljö- och jordbruksutskottet under vecka 48 2013.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 17 oktober 2013

 

 

Matilda Ernkrans

 

 

 

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:2

 

 

§ 1 - 3

§ 4 - 10

§ 11

§ 12

§13

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

-

 

-

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

O

 

O

 

O

 

-

 

-

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Wemmert (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

-

 

-

 

-

 

X

 

X

 

 

 

 

Lolo Lindström (M)  

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

 

2013-10-03

                                                                                                        Bilaga 2     till protokoll                                                                                                      2013/14:2

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 14 - 30 september 2013

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

 

 

KOM(2013) 640

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Andra rapporten om genomförandet av de nationella strategiska planerna och gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutveckling (2007-2013) 

KOM(2013) 645

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 814/2000 om åtgärder för information om den gemensamma jordbrukspolitiken

KOM(2013) 648

Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan de båda parterna

KOM(2013) 649

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan de båda parterna

KOM(2013) 650

Förslag till rådets förordning om fördelningen av de fiskemöjligheter som föreskrivs i protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan de båda parterna

KOM(2013) 657

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Sjätte ekonomiska rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska garantifonden för jordbruket Budgetåret 2012

KOM(2013) 659

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn

K-dokument

 

K(2013) 5915

Kommissionens beslut av den 20.9.2013 om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG och om upphävande av beslut 2008/915/EG

K(2013) 5917

Kommissionens genomförandebeslut av den 20.9.2013 om ändring av besluten 2010/470/EU och 2010/472/EU vad gäller djurhälsokrav avseende skrapie för handel med sperma, ägg och embryon från får och getter i unionen och import av dessa produkter till unionen

K(2013) 5947

Meddelande från kommissionen Vissa regler för tillämpning av förordning (EG) nr 376/2008

K(2013) 6361

Kommissionens genomförandebeslut av den 25.9.2013 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i augusti 2013

 

 

 

 

 

 

 

Beteckning

Rubrik

EU-domstolens mål

 

 

Skriftligt yttrande i mål C-307/13 vid EU-domstolen

 

Skriftligt yttrande i mål C-329/13 vid EU-domstolen

Fakta-PM

 

2013/14:FPM2

Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2014

Rådsrapporter

 

 

Rapport från informellt energiministermöte i Vilnius 19-20 september 2013

 

Rapport från jordbruks- och fiskerådet den 23 september 2013