Protokoll utskottssammanträde 2013/14:3

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:3

 

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3

 

DATUM

2013-10-17

TID

10.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ny suppleant

 

Ordförande hälsade Gustav Schyllert (M) välkommen som extra suppleant i utskottet under Linda Wemmerts (M) föräldraledighet.

 

§ 2

Information från Statens Geotekniska Institut, SGI

 

Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson med medarbetare informerade utskottet om SGI:s arbete med regeringens uppdrag om klimatanpassning.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:2.

 

§ 4

Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen (MJU3)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:105 och motioner.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2013/14:MJU3 efter vissa ändringar.

 

Följande reservationer anmäldes:

 

- (S, MP, V) under punkt     1        EU:s handelssystem,

- (MP, V)          -”-  2        utsläppstak,
- (V)                -”-  3        utsläppsrätter,
- (S, MP, V)      -”-  4        internationella klimatinsatser,

- (S, MP, V)      -”-  5        Gold standard på CDM-                                              projekt,

- (S)                -”-  6        klimatpolitik och                                                  arbetstillfällen,

- (S, MP, V)      -”-  7        klimatpolitik.

 

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 516.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Ändringarna i aktuellt förslag syftar bland annat till att i detalj reglera de nationella myndigheternas arbetssätt och samverkan sinsemellan. Ett ansvar som enligt gällande rätt torde ligga på nationell eller i vissa fall till och med på kommunal nivå. Vi finner därför att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av konstitutionsutskottets granskning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Kvotplikt för biodrivmedel samt budgetramar för utgiftsområdena 20 och 23

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:1, volym 1a, del av avsnitt 6.19, jämte motionerna T517 (S) yrkande 25, T526 (MP) yrkande 46 och Fi272 (S) samt proposition 2013/14:1, volym 1b, avsnitt 8.1.1, 8.1.2 jämte motionerna Fi308 (S), Fi319 (MP), Fi282 (SD) och Fi254 (V) i berörda delar.

 

Utskottet beslutade att i ärendet även bereda motion Fi243 (SD) yrkande 2.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Höständringsbudget för 2013

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:2 Höständringsbudget för 2013 när det gäller utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande:

 

Utskottet tillstyrker de i proposition 2013/14:2 framlagda förslagen om ändringsbudget för 2013 när det gäller utgiftsområdena 20 och 23.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 9

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 10

Inkomna skrivelser

 

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 11

Utskottets sammanträden

Kanslichefen meddelade att sammanträdet tisdagen den 22 oktober 2013 ställs in.

 

§ 12

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 10.00

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 24 oktober 2013

 

 

Matilda Ernkrans

 

 

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:3

 

 

§ 1-2

§ 3-12

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lolo Lindström (M)  

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

 

2013-10-17

                                                                                                        Bilaga 3     till protokoll                                                                                                      2013/14:3

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 – 15 oktober 2013

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2013) 675

Förslag till rådets beslut om undertecknandet på Europeiska unionens vägnar av ett ändrat samförståndsavtal med Amerikas förenta stater om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen

KOM(2013) 677

Förslag till rådets beslut om ingående av ett ändrat samförståndsavtal med Amerikas förenta stater om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen

KOM(2013) 681

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna fungerar i fråga om livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd

KOM(2013) 683

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, på grundval av medlemsstaternas rapporter för perioden 2008–2011

KOM(2013) 693

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som unionen ska inta inom den administrativa kommittén för Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa när det gäller utkastet till föreskrifter om enhetliga bestämmelser om typgodkännande av eftermontering av utsläppsbegränsande anordningar för tunga fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer samt mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transport på väg som är utrustade med motorer med kompressionständning

KOM(2013) 695

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Sjätte rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) budgetåret 2012

KOM(2013) 697

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta inom den administrativa kommittén för Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa när det gäller utkastet till föreskrifter om enhetliga bestämmelser om återvinning av motorfordon

KOM(2013) 698

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Framsteg mot Kyoto- och Europa 2020-målen (i enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG)

KOM(2013) 702

Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 754/2009, (EU) nr 1262/2012, (EU) nr 39/2013 och (EU) nr 40/2013 vad gäller vissa fiskemöjligheter

KOM(2013) 717

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket Varningssystem 7–9/2013

 

 

 

 

 

K-dokument

 

K(2013) 6383

Kommissionens genomförandebeslut av den 7.10.2013 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningen över gränskontrollstationer

K(2013) 6479

Kommissionens genomförandebeslut av den 30.9.2013 om finansiellt stöd från unionen till Sveriges utgifter under 2012 för finansiering av ett program för övervakning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) samt för utrotning av bovin spongiform encefalopati (BSE) och skrapie

K(2013) 6489

Kommissionens genomförandebeslut av den 30.9.2013 om finansiellt stöd från unionen till Sveriges utgifter under 2012 för finansiering av ett program för undersökning av aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar

K(2013) 6599

Kommissionens genomförandebeslut av den 11.10.2013 om erkännande av delar av unionen som fria från varroa hos bin och om fastställande av tilläggsgarantier som krävs vid handel inom unionen och vid import för att skydda dessa delars status som varroafria

Fakta-PM

 

2013/14:FPM7

Förordning om invasiva främmande arter