Protokoll utskottssammanträde 2013/14:3

Trafikutskottets protokoll 2013/14:3

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3

DATUM

2013-10-15

TID

Kl.11.00 - 11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information från PTS om postfrågor
Avdelningschef Sten Selander och enhetschef Lars Forslund från PTS informerade om postfrågor och grundläggande betaltjänster.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:2.

§ 3

Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar (TU2)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:177.

Ärendet bordlades.

§ 4

Post och grundläggande betaltjänster (TU3)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Höständringsbudget 2013

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 611.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Förordning om järnvägsstatistik

Utskottet behandlade Faktapromemoria 2013/14:FPM5.
Dokumentet lades till handlingarna.

§ 9

Kommissionens förslag om ändring av rådets förordning(EG) 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 621.

Ärendet bordlades.

§ 10

Allmänna motionstiden 2013

Yrkandesammanställning för TU-motioner från allmänna motionstiden hösten 2013 presenterades.

§ 11

Nästa sammanträde

Tisdagen den 22 oktober 2013 kl. 11.00.

Vid protokollet

 

 

Sara Turstedt

 

Justeras

2013-10-22

 

Anders Ygeman

 

 

 


 


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:3

 

§ 1

§ 4

§ 5-11

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande