Protokoll utskottssammanträde 2013/14:5

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:5

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5

 

 

DATUM

2013-10-22

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

Rättschef Maria Hedegård åtföljd av ämnesråd Mikael Andersson från Försvarsdepartementet informerade utskottet om regelverket kring signalspaning.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Ny tf. kanslichef

Ordföranden välkomnade den nya tillförordnade kanslichefen
Peder Nielsen till utskottet.

 

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:4.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

-          Tillförordnade kanslichefen meddelade att kansliet tar emot anmälningar från de ledamöter som önskar delta i försvarsministerns middag den 20 november.

-          Tf. kanslichefen påminde om debatten om betänkande 2013/14:FöU3 Modernare reglering av statsluftfarten som äger rum onsdagen den 23 oktober i kammaren.

-          Tf. kanslichefen påminde om att information från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) lämnas vid sammanträdet den 24 oktober. Samma dag kommer även en information om Mali att lämnas av Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten där platsen är ändrad till utskottets sessionssal. Utrikesutskottet är inbjudet att delta vid båda informationstillfällen.

-          Tf. kanslichefen anmälde en begäran om utfrågning av försvarsministern och utrikesministern angående signalspaning underskriven av Peter Rådberg och Bodil Ceballos, båda (MP). Utskottet uppdrog åt presidiet att bereda frågan vidare.

 

§ 5

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen att begära en överläggning med regeringen om

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Mot en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor, KOM(2013) 542.

§ 6

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade till utrikesutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motionsyrkande 2012/13:U207 yrkande 3 av Torbjörn Björlund m.fl. (V).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 24 oktober kl. 10.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                            Monique Karlsson

 

Justeras            2013-10-24

 

 

                            Peter Hultqvist (S)


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:5

 

§ 1–7

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellan Bojerud (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande