Protokoll utskottssammanträde 2013/14:5

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:5

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5

 

DATUM

2013-11-05

TID

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, Louise Dreifeldt, M-kansliet, Linn Johansson, C-kansliet, Kristoffer Löfblad, SD-kansliet och Peter Ekelund, V-kansliet, fick närvara under punkt 2.

 

§ 2

Uppvaktning med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik

Representanter för Kungsörn Sverige, Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden uppvaktade utskottet med anledning av proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:4.

 

§ 4

Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (MJU1y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av konstitutionsutskottets granskning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

 

Utskottet beslutade att yttra sig.

 

Utskottet justerade yttrande 2013/14:MJU1y.

 

§ 5

Kommissionens förslag om om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2013) 722.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Inkomna EU-dokumet

 

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) enligt 10 kap. 4 § RO med anledning av

 

KOM(2013) 722 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart.

 

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Överlämnande av motion

 

Utskottet överlämnade till trafikutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2013/14:MJ332 av Thomas Finnborg (M).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 november 2013 kl. 08.00.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 12 november 2013

 

Matilda Ernkrans

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:5

 

 

§ 1-2

§ 3-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

-

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lolo Lindström (M)  

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

 

2013-11-05

                                                                                                        Bilaga 2 till protokoll                                                                                                      2013/14:5

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 16 - 30 oktober 2013

Beteckning

Rubrik

KOM- och SWD-dokument

 

KOM(2013) 704

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Rapport om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG

KOM(2013) 712

Förslag till rådets förordning om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 964/2013

KOM(2013) 722

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart

SWD(2013) 431

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart

KOM(2013) 732

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000

KOM(2013) 733

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2013) 738

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

KOM(2013) 743

Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas vid det artonde ordinarie partsmötet för Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion, med beaktande av förslaget om ändring av bilagorna II och III till protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet och med beaktande av förslaget om antagande av en regional handlingsplan för marint skräp

 

 

 

K-dokument

 

K(2013) 6719

Kommissionens genomförandebeslut av den 21.10.2013 om ändring av del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagan till
hälsointyg för djur från anläggningar

K(2013) 6721

Kommissionens genomförandebeslut av den 21.10.2013 om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till hälsointyg för sådan import

K(2013) 6763

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall, beläggning på anslutningar i elektriska och elektroniska komponenter och kretskort, anslutningar för elektriska ledningar, avskärmningar och kapslade kontaktdon som används a) i magnetiska fält inom en sfär med 1 m radie runt magnetens isocenter i medicinsk MRT-utrustning, inklusive patientmonitorer utformade för att användas inom detta område, eller b) i magnetiska fält inom 1 m avstånd från ytterytorna på cyklotronmagneter, magneter för stråltransport och kontroll av strålriktning för partikelterapi

K(2013) 6782

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringsämne för lager och slitytor i medicinsk utrustning som utsätts för joniserande strålning

K(2013) 6783

Rättelse till kommissionens beslut 2013/250/EU av den 21 maj 2013 om ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till sanitetsarmaturer [delgivet med nr C(2013) 2826)

K(2013) 6785

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium i fosforbeläggningar i bildförstärkare för röntgenbilder till och med den 31 december 2019 och i reservdelar till röntgensystem som släppts ut på EU-marknaden före den 1 januari 2020

K(2013) 6794

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för blyacetatmarkör för användning i stereotaktiska huvudramar för användning med CT (datortomografi) och MRT samt i positioneringssystem för gammastrål- och partikelterapiutrustning

K(2013) 6797

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för ”bly som möjliggör vakumtäta anslutningar mellan aluminium och stål i bildförstärkare för röntgenbilder”

K(2013) 6798

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för ”bly i lödmetall på mönsterkort, beläggningar på elektriska och elektroniska komponenter och beläggningar på mönsterkort, lödmetall för anslutande ledningar och kablar, lödpunkter som förbinder omvandlare och sensorer som används varaktigt vid temperaturer under –20 °C under normala drifts- och lagringsförhållanden”

K(2013) 6803

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för ”bly i ytbeläggningar i anslutningssystem som kräver icke-magnetiska anslutningsdon som används varaktigt vid temperaturer under –20 °C under normala drifts- och lagringsförhållanden”

K(2013) 6808

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för montering av digitala arraydetektorer av kadmiumtellurid och kadmiumzinktellurid på kretskort

K(2013) 6810

Kommissionens delegerade direktiv  .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly och kadmium i metallbindningar som skapar supraledande magnetiska kretsar i MRTdetektorer, SQUID-detektorer, NMR-detektorer (kärnmagnetisk resonans) eller FTMS-detektorer (Fourier Transform Mass Spectrometer)

K(2013) 6813

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i legeringar, som en supraledare eller värmeledare, använt i kryokylares kylhuvuden och/eller i kryokylda kylsonder och/eller i kryokylda system för ekvipotentialförbindning, i medicintekniska produkter (kategori 8) och/eller i industriella övervaknings- och kontrollinstrument

K(2013) 6814

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för sexvärt krom i alkalispridare som

K(2013) 6828

Kommissionens genomförandebeslut av den 21.10.2013 om upphävande av genomförandebeslut 2011/874/EU

K(2013) 6832

Kommissionens delegerade direktiv  .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödfogar på kretskort i detektorer och enheter för datafångst för PET-kameror som är inbyggda i utrustning för magnetisk resonanstomografi

K(2013) 6835

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödfogar på monterade kretskort som används i andra mobila medicintekniska produkter i klasserna IIa och IIb enligt direktiv 93/42/EEG än bärbara hjärtstartare

K(2013) 6837

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för 3,5 mg kvicksilver per lampa i enkelsocklade lysrörslampor för allmänna belysningsändamål < 30="" w="" med="" en="" livslängd="" som="" är="" lika="" med="" eller="" över="" 20="" 000="">


 

K(2013) 6838

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly, kadmium och sexvärt krom i återanvända reservdelar som återvunnits från medicintekniska produkter som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014 och som används i kategori 8-utrustning som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2021, förutsatt att återanvändningen görs i sådana slutna kretslopp företag emellan som kan underkastas granskning, och att konsumenten får reda på att delar har återanvänts

K(2013) 6840

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för ”bly som aktivator i lysämnen i urladdningslampor som används för extrakorporeala fotofereslampor som innehåller BSP (BaSi2O5:Pb)-fosfor”

K(2013) 6971

Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2012/13:MJU20 En ram för havsplanering och integrerad kustförvaltning

K(2013) 7282

Kommissionens genomförandebeslut av den 25.10.2013 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i september 2013

Mål i EU-domstolen

 

 

Duplik i mål C-243/13 vid EU-domstolen

Rådets antagna ståndpunkter

 

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 – Antagen av rådet den 17 oktober 2013

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 – Rådets motivering Antagen av rådet den 17 oktober 2013

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 ochom upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut (EG) nr 2004/585 – Antagen av rådet den 17 oktober 2013

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut (EG) nr 2004/585 – Rådets motivering Antagen av rådet den 17 oktober 2013

Fakta-PM

 

2013/14:FPM9

Förordning om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

2013/14:FPM15

Meddelande om ny EU-skogsstrategi

Rådsrapporter

 

 

Rapport från Miljörådet den 14 oktober 2013

 

Rapport från Jordbruks- och fiskerådet den 17 oktober 2013

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.