Protokoll utskottssammanträde 2013/14:6

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:6

 

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6

 

 

DATUM

2013-10-24

TID

10.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information

Chefen för Must generalmajor Gunnar Karlson och chefen för undkontorets EAS-avdelning överste Pär Blid från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), Försvarsmakten informerade utskottet om säkerhetsläget i Sveriges närområde.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Information

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kansliråd Jan Lodding, kansliråd Joakim Vaverka och kansliråd Pia Bolte från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch, ämnesråd Catharina Wale-Grunditz och kansliråd Anja Glavinic Jones från Försvarsdepartementet, chefen för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand och överstelöjtnant Vikars Per Österberg från Försvarsmakten informerade om uppföljning av beslutet om svensk insats i Mali.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Information

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kansliråd Jan Lodding, kansliråd Joakim Vaverka och kansliråd Pia Bolte från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch, ämnesråd Catharina Wale-Grunditz och kansliråd Anja Glavinic Jones från Försvarsdepartementet, chefen för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand och överstelöjtnant Vikars Per Österberg från Försvarsmakten informerade om stöd till FN:s insats i Syrien.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 11.35 och återupptogs kl. 11.45.

 

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:5.

 

§ 5

Kanslimeddelanden

-          Tillförordnade kanslichefen anmälde utskottets studiebesök på Försvarets radioanstalt (FRA) torsdagen den 7 november 2013. Utskottsledamöterna ombads inför besöket fundera över uppslag till frågor och lämna dessa till kansliet.

 

-          Tf kanslichefen meddelade att utskottssammanträdet torsdagen den 7 november ställts in.

-          Tf kanslichefen anmälde en sammanfattning av en rapport från Folke Bernadotteakademin och aviserade om ett kommande seminarium den 4 december 2013.

 

§ 6

Naturkatastrofer och klimatfrågor (FöU4)
Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

EU-frågor

Tf kanslichefen anmälde följande skrivelse:

 

Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar, KOM(2013) 715.

 

Utskottet uppdrog åt kansliet att fortsätta att följa frågan och återkomma till utskottet med förslag till den fortsatta hanteringen.

 

§ 8

Rapporter

Annicka Engblom (M) återrapporterade från ett möte i Kanada om Arktis, och återrapporterade även från seminariet Pax Baltica den 16-17 oktober i Karlskrona.

 

Anders Hansson (M) återrapporterade från ett möte i London om vetaranfrågor.

 

Peter Hultqvist (S) återrapporterade från ett årligt seminarium på Försvarshögskolan.

 

§ 9

Övriga frågor

Allan Widman (FP) efterfrågade en redovisning om incidentberedskapen.

 

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 5 november kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                            Satu Saariniemi

 

Justeras            2013-11-05

 

 

                            Peter Hultqvist (S)

 


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:6

 

§ 1-10

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellan Bojerud (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande