Protokoll utskottssammanträde 2013/14:7

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:7

 

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7

 

DATUM

2013-10-24

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information om aktuella EU-frågor

 

Forskningsråd Magnus Härviden och utbildningsråd Carl-Albert Hjelmborn, Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen samt kansliråd Åsa Petri, Utbildningsdepartementet informerade om aktuella EU-frågor.

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:6.

 

3 §

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

 

4 §

Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare (UbU6)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:187 och motioner.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2013/14:UbU6.

 

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

 

5 §

Ramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:1, Volym 1, punkterna 5 och 8 i de delar som avser utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning samt partimotionerna 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4, 2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5, 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt 2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 i de delar som avser utgiftsområdena 15 och 16.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande:

 

Utskottet välkomnar de utgiftsramarna som regeringen föreslagit för utgiftsområdena 15 och 16 för 2014 och kan konstatera att de ger utrymme för flera angelägna satsningar. För utgiftsområde 15 kan särskilt framhållas att den tillfälliga satsningen, som gör det möjligt för arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år att få den högre bidragsnivån inom studiemedlet, förlängs med ett år. Denna satsning görs i syfte att motivera arbetslösa ungdomar att återuppta sina grundskole- eller gymnasiestudier. Vidare föreslås att fribeloppet för studenter med studiemedel ska höjas med 30 000 kronor per kalenderår fr.o.m. den 1 januari 2014. Regeringen anser också att möjligheten till omställning genom studier bör ökas ytterligare och föreslår därför att den övre åldersgränsen inom studiemedelssystemet höjs från 54 år till 56 år fr.o.m. den 1 juli 2014. För att öka attraktionskraften för de gymnasiala lärlingsutbildningarna avser regeringen att införa en kostnadsersättning till elever i sådan utbildning, då dessa ofta har extrakostnader under den tid som utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

 

När det gäller utgiftsområde 16 föreslår regeringen satsningar riktade främst mot att förbättra studieresultaten i grund- och gymnasieskolan. Lärarlyftet II pågår sedan 2011 och är inriktat på att lärare med examen ska kunna komplettera sin utbildning för att bli behöriga i de ämnen som de undervisar i. Regeringen bedömer att satsningen bör förlängas t.o.m. 2016. I syfte att göra läraryrket mer attraktivt genomför regeringen en karriärutvecklingsreform för lärare. Reformen bör förstärkas för att omfatta fler lärare. För att förbättra elevernas läs- och skrivförmåga föreslår regeringen en kompetensutvecklingsinsats för i första hand lärare i svenska under perioden 2014–2018. Den pågående försöksverksamheten med utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever i årskurserna 6–9 bör utökas till att omfatta även årskurserna 1–5. I syfte att öka andelen elever med slutbetyg från grundskolan bör en sommarskola för elever främst i årskurserna 6–9 införas fr.o.m. nästa år. För att gymnasial lärlingsutbildning ska anordnas i större utsträckning föreslås en ökning av anordnarbidraget.

 

Utskottet tillstyrker förslagen i proposition 2013/14:1 om utgiftsramar för 2014 och preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2015, 2016 och 2017 när det gäller utgiftsområdena 15 och 16. Därmed avstyrker utskottet motionerna 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4, 2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5, 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt 2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 i de delar som avser utgiftsområdena 15 och 16.

 

Mot beslutet anmäldes en avvikande mening från företrädarna för Socialdemokraterna till förmån för partimotion 2013/14:Fi308 (S) yrkande 4. Företrädarna ansåg att utgiftsramen för utgiftsområde 15 borde höjas med 895 miljoner kronor för 2014 och att utgiftsramen för utgiftsområde 16 borde höjas med 3 345 miljoner kronor för 2014 jämfört med regeringens förslag. Detta i syfte att möjliggöra satsningar på bl.a. fler platser på yrkeshögskolan, komvux och på universitet och högskolor samt fortbildning av lärare och förskolepersonal. Vidare föreslås ett antal reformer, bl.a. att skolplikten ska förlängas över sommaren för barn som inte når målen.

 

En avvikande mening anmäldes från företrädaren för Miljöpartiet till förmån för partimotion 2013/14:Fi319 (MP) yrkandena 4 och 5. Företrädaren ansåg att utgiftsramen för utgiftsområde 15 borde höjas med 890 miljoner kronor för 2014 och att utgiftsramen för utgiftsområde 16 borde höjas med 3 624 miljoner kronor 2014 jämfört med regeringens förslag. För utgiftsområde 15 bör den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområdet höjas med 890 miljoner kronor 2015, 1 023 miljoner kronor 2016 och 2 223 miljoner kronor 2017. För utgiftsområde 16 bör vidare den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområdet höjas med 5 138 miljoner kronor 2015, 6 096 miljoner kronor 2016 och 6 064 miljoner kronor 2017. Bland satsningarna finns åtgärder för bättre villkor för lärare och mer specialpedagogik i skolan. Medel avsätts också för fler platser på yrkeshögskolan och på universitet och högskolor.

 

En avvikande mening anmäldes från företrädaren för Sverigedemokraterna till förmån för partimotion 2013/14:Fi282 (SD) yrkandena 4 och 5. Företrädaren ansåg att utgiftsramen för utgiftsområde 15 borde höjas med 265 miljoner kronor för 2014 och att utgiftsramen för utgiftsområde 16 borde höjas med 2 365 miljoner kronor 2014 jämfört med regeringens förslag. För utgiftsområde 15 bör den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområdet höjas med 126 miljoner kronor 2015, 7 miljoner kronor 2016 och sänkas med 112 miljoner kronor 2017. För utgiftsområde 16 bör vidare den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområdet höjas med 4 092 miljoner kronor 2015, 5 066 miljoner kronor 2016 och 7 825 miljoner kronor 2017. Medel tillförs för att finansiera nya platser på komvux och yrkeshögskolan. Lärartätheten i den högre utbildningen bör öka och medel satsas på utbildning av fler läkare. Anslaget till forskningen på universitet och högskolor föreslås öka. Bland satsningarna på grund- och gymnasieskolan återfinns fler vuxna i skolan och antimobbningssatsning.

 

En avvikande mening anmäldes från företrädaren för Vänsterpartiet till förmån för partimotion 2013/14:Fi254 (V) yrkandena 4 och 5. Företrädaren ansåg att utgiftsramen borde höjas med 4 414 miljoner kronor för 2014 och att utgiftsramen för utgiftsområde 16 borde höjas med 7 855 miljoner kronor 2014 jämfört med regeringens förslag. För utgiftsområde 15 bör den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområdet höjas med 5 084 miljoner kronor 2015 och 5 782 miljoner kronor 2016. För utgiftsområde 16 bör vidare den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområdet höjas med 10 255 miljoner kronor 2015 och 11 229 miljoner kronor 2016. Bland satsningarna finns en höjning av studiemedlen. Vidare föreslås fler utbildningsplatser på komvux och universitet och högskolor. En satsning föreslås också på reformer rörande förskolan såsom bl.a. mer personal. Medel avsätts även till läxhjälp i skolan och kostnadsfri frukost i skolan.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

6 §

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1 i de delar som avsåg högskolan och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

7 §

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

 

Utskottet behandlade proposition 2013/14:1 i de delar som avsåg förskola och skola samt motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

8 §

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

 

Utskottet behandlade proposition 2013/14:1 i de delar som avsåg gymnasieskola och vuxenutbildning samt motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

9 §

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

 

Utskottet behandlade proposition 2013/14:1 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

10 §

Läsa för livet

 

För yttrande till kulturutskottet behandlade utskottet proposition 2013/14:3 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

11 §

Digital mötestjänst

 

Utskottet beslutade införa den digitala mötestjänsten för utskottets sammanträdeshandlingar så snart det är möjligt 2014.

 

De ledamöter och suppleanter som av särskilda skäl har fortsatt behov av att få utskottets handlingar även i pappersform ska få det.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras tisdagen den 5 november 2013

 

 

Betty Malmberg

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:7

 

1-3 §§

4 §

5-11 §§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziita Eriksson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande