Protokoll utskottssammanträde 2013/14:8

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:8

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8

 

DATUM

2013-11-05

TID

11.00–11.53

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:7.

 

 

§ 2

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att praoeleverna M.L. och A.B. till Per Bill (M) får närvara vid denna veckas utskottssammanträden utom vid punkt 9 på dagens föredragningslista.

 

 

§ 3

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

 

§ 4

Studiebesök

 

Utskottet beslutade att besöka Hovet onsdagen den 13 november 2013.

 

 

§ 5

EU-bevakning

 

Föredraganden lämnade information om förslag om Europeisk åklagarmyndighet.

 

 

 

 

§ 6

Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. (KU4)

 

 

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:167 och motioner.

 

Utskottet justerade betänkandet 2013/14:KU4.

 

MP-ledamoten anmälde särskilda yttranden.

 

 


§ 7

Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019 (KU3y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till kulturutskottet över proposition 2012/13:164 och motioner.

 

Utskottet justerade yttrande 2013/14:KU3y.

 

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

 

§ 8

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse m.m. (KU1)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1 och redogörelse 2012/13:RS2 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 9

Flera avdelningar i Lagrådet (KU8)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:13.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 10

Vital kommunal demokrati (KU7)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:5 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 11

Utlämnande av allmänna handlingar, dnr 181-2013/14

 

Utskottet återupptog en inkommen begäran om att få ta del av vissa handlingar i granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Utskottet prövade frågan om utlämnande. Utskottet beslutade att lämna ut handlingarna med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingarna lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 3.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-11-07

Peter Eriksson

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:8

 

§ 1-3

§ 4-10

§ 11

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

-

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

x

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.