Protokoll utskottssammanträde 2004/05:1

Lagutskottets protokoll 2004/05:1

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:1

DATUM

2004-09-28

TID

kl. 11.00-11.15

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

§ 1

Nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning

Föredras och behandlas proposition 2003/04:157 om nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning.

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

§ 2

Samtycke till överlämnande av motioner

Anmäls fråga om samtycke till överlämnande av motionsyrkanden om en svensk strategi för hållbar utveckling 2003/04:MJ65 yrk. 15 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) och MJ66 yrk. 13 av Lennart Fremling m.fl. (fp) från miljö- och jordbruksutskottet.

Utskottet beslutar medge att motionsyrkandena överlämnas till lagutskottet.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

Anmäls dels inkomna skrivelser från Rudolf och Ingrid Bolfing-Munzel, Hillerstorp samt Ingenjörsvetenskapsakademin, Stockholm, dels att 234 namnunderskrifter inkommit från upprop mot könsneutral äktenskapslagstiftning, dels att 888 namnunderskrifter inkommit till stöd för könsneutral äktenskapslagstiftning.

 

§ 4

Inkomna EU-dokument

Anmäls följande inkomna EU-dokument:

Regeringskansliets faktapromemoria 2003/04:FPM106 Förslag till nytt direktiv om revision

 

Regeringskansliets faktapromemoria 2003/04:FPM115 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om internationella tågresenärers rättigheter och skyldigheter

Grönbok om underhållsskyldighet - framlagt av kommissionen, KOM(2004) 254 slutlig

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre marknaden, KOM(2004) 261 slutlig

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - "Förbättra förtroendet för elektroniska B2B-marknader", KOM(2004) 479 slutlig, {SEK(2004) 930}

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande - framlagt av kommissionen, KOM(2004) 173 slutlig/3, 2004/0055(COD)

Utskottet beslutar att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

§ 5

Inbjudan

Anmäls att Ekobrottsmyndigheten, Stockholm, inbjudit utskottet

till ett studiebesök hösten 2004.

 

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 12 oktober 2004 kl. 11.00.

  

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

JUSTERAT

den 12 oktober 2004

 

 

Hana Svecova

 

 

 

Inger René

 

LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:1

 

§§

1-6

     
 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

              

Inger René (m)

x

             

Marianne Carlström (s)

x

             

Raimo Pärssinen (s)

x

             

Jan Ertsborn (fp)

x

             

Christina Nenes (s)

x

             

Hillevi Larsson (s)

x

             

Yvonne Andersson (kd)

x

             

Tasso Stafilidis (v)

x

             

Maria Hassan (s)

x

             

Bertil Kjellberg (m)

x

             

Rezene Tesfazion (s)

x

             

Martin Andreasson (fp)

x

             

Viviann Gerdin (c)

x

             

Anneli Särnblad (s)

x

             

Henrik von Sydow (m)

x

             

Niclas Lindberg (s)

x

             

Johan Löfstrand (s)

x

             

SUPPLEANTER

              

Carina Adolfsson Elgestam (s)

              

Peter Jonsson (s)

              

Hillevi Engström (m)

              

Mia Franzén (fp)

o

             

Christin Hagberg (s)

              

Mats Berglind (s)

              

Ingemar Vänerlöv (kd)

              

Per Rosengren (v)

              

Barbro Hietala Nordlund (s)

              

Nils Fredrik Aurelius (m)

              

Lennart Nilsson (s)

              

Lars Tysklind (fp)

              

Annika Qarlsson (c)

              

Carina Hägg (s)

              

Ewa Thalén Finné (m)

              

Rune Berglund (s)

              

Gustav Fridolin (mp)

              

Ana Maria Narti (fp)

              

Ingvar Svensson (kd)

              

Johan Linander (c)

              

Ulf Holm (mp)

              

Jan Emanuel Johansson (s)

              

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.