Protokoll utskottssammanträde 2004/05:2

Lagutskottets protokoll 2004/05:2

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:2

DATUM

2004-10-12

TID

kl. 11.00-11.45

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justeras utskottets protokoll från den 28 september 2004.

 

§ 2

 

 

 

 

 

Nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning

Fortsatt behandling av proposition 2003/04:157 om nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning.

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2004/05:LU1, vilket härefter justeras.

 

§ 3

Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning

Föredras proposition 2003/04:177 om ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 2004/05:

L5 av Inger René m.fl. (m)

L6 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Utskottet beslutar att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att

avge yttrande över propositionen jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna.

Vidare beslutar utskottet att bordlägga ärendet.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

 

 

 

§ 4

 

Vissa frågor om företagsinteckning

Föredras motioner om vissa frågor om företagsinteckning väckta under den allmänna motionstiden 2004/05:

L214 yrk. 1, 2 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Småföretagande samt lokal och regional utveckling

L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Förmånsrättslagen

L240 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Göran Norlander (s)

De nya förmånsreglerna

L251 yrk. 1, 2 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Förmånsrättsregler

L257 av Anders Sjölund (m)

Nya förmånsrättslagen

L274 av Inger René m.fl. (m)

Förmånsrättslagen

L322 av Hans Backman (fp)

Förmånsrättslagen
L323 av Yvonne Ångström (fp)

Förmånsrättslagen

L324 av Solveig Hellquist (fp)

Ändrad förmånsrättslag

L337 yrk. 6-9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Företagarklimatet

L368 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Anpassad svensk insolvensrätt

L372 yrk. 1, 2 av Roger Tiefensee (c)

Kapitalförsörjningen till småföretag

L390 av Kenth Högström (s)

Förmånsrättslagen

N393 yrk. 29 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

N398 yrk. 3, 4 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Tillväxt i Sverige

N408 yrk. 3 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Bättre villkor för småföretag

N413 yrk. 5 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Näringspolitik

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

Anmäls dels en inkommen skrivelser från Stortingspresidenten, Norges storting och Riksdagens talman, dels att 55 namnunderskrifter inkommit från upprop mot könsneutral äktenskapslagstiftning, dels att 1534 namnunderskrifter inkommit till stöd

för könsneutral äktenskapslagstiftning.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 14 oktober 2004 kl. 09.30.

  

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

JUSTERAT

den 14 oktober 2004

 

 

Hana Svecova

 

 

 

Inger René

 

LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:2

 

§§

1-6

     
 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

              

Inger René (m)

x

             

Marianne Carlström (s)

x

             

Raimo Pärssinen (s)

x

             

Jan Ertsborn (fp)

x

             

Christina Nenes (s)

x

             

Hillevi Larsson (s)

x

             

Yvonne Andersson (kd)

x

             

Tasso Stafilidis (v)

x

             

Maria Hassan (s)

x

             

Bertil Kjellberg (m)

x

             

Rezene Tesfazion (s)

x

             

Martin Andreasson (fp)

x

             

Viviann Gerdin (c)

x

             

Anneli Särnblad (s)

x

             

Henrik von Sydow (m)

x

             

Niclas Lindberg (s)

x

             

Johan Löfstrand (s)

              

SUPPLEANTER

              

Carina Adolfsson Elgestam (s)

              

Peter Jonsson (s)

              

Hillevi Engström (m)

              

Mia Franzén (fp)

o

             

Christin Hagberg (s)

              

Mats Berglind (s)

              

Ingemar Vänerlöv (kd)

              

Per Rosengren (v)

              

Barbro Hietala Nordlund (s)

              

Nils Fredrik Aurelius (m)

              

Lennart Nilsson (s)

              

Lars Tysklind (fp)

              

Annika Qarlsson (c)

              

Carina Hägg (s)

              

Ewa Thalén Finné (m)

              

Rune Berglund (s)

              

Gustav Fridolin (mp)

              

Ana Maria Narti (fp)

              

Ingvar Svensson (kd)

              

Johan Linander (c)

              

Ulf Holm (mp)

              

Jan Emanuel Johansson (s)

              

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.