Protokoll utskottssammanträde 2004/05:3

Lagutskottets protokoll 2004/05:3

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:3

DATUM

2004-10-14

TID

kl. 09.30-10.50

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justeras utskottets protokoll från den 12 oktober 2004.

 

§ 2

Vissa frågor om företagsinteckning

Fortsatt behandling av motioner om företagsinteckning.

Som ett led i behandlingen av ärendet äger en utfrågning rum med

statssekreteraren Dan Eliasson, departementsrådet Dag Matsson och hovrättsassessorn Amina Lundqvist från Justitiedepartementet.

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

§ 3

Yttrande till FiU

Anmäls att finansutskottet den 12 oktober 2004 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 21 oktober 2004

kl. 18.00 avge yttrande (inkl. avvikande meningar) över dels

proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (volym 1) om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2005, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomsterna, förslag till utgiftstak för staten för åren 2005 och 2006 samt låneramar (yrkandena 1-17 och 27-36) med motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde, dels proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2004 (yrkandena 18-26 och 37) i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Utskottet beslutar att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

 

 

 

§ 4

Ny försäkringsavtalslag

Föredras proposition 2003/04:150 om ny försäkringsavtalslag jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 2004/05:

L1

av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

L2

av Inger René m.fl. (m)

L3

av Viviann Gerdin m.fl. (c)

L4

av Mia Franzén m.fl. (fp)

och motionerna väckta under den allmänna motionstiden 2004/05:

L348

av Helena Bargholtz (fp)

Förtydliga försäkringsavtalslagen

L393

av Anita Brodén (fp)

Efterlevandes situation i försäkringssammanhang

Anmäls en i ärendet inkommen skrivelse från Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Vidare anmäls att Försäkringsförbundet i en skrivelse begärt att få företräde inför utskottet för att framlägga sina synpunkter i ärendet.

Utskottet beslutar att lämna begärt företräde vid sammanträdet tisdagen den 9 november 2004 samt att i övrigt bordlägga ärendet.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 19 oktober 2004 kl. 11.00.

  
  

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

JUSTERAT

den 19 oktober 2004

 

 

Hana Svecova

 

 

 

Inger René

 

LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:3

 

§§

1-3

§§

4-5

     
 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

              

Inger René (m)

x

 

x

           

Marianne Carlström (s)

x

 

x

           

Raimo Pärssinen (s)

x

 

x

           

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

           

Christina Nenes (s)

x

 

x

           

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

           

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

           

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

           

Maria Hassan (s)

x

 

x

           

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

           

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

           

Martin Andreasson (fp)

x

             

Viviann Gerdin (c)

x

 

x

           

Anneli Särnblad (s)

x

 

x

           

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

           

Niclas Lindberg (s)

x

 

x

           

Johan Löfstrand (s)

              

SUPPLEANTER

              

Carina Adolfsson Elgestam (s)

              

Peter Jonsson (s)

              

Hillevi Engström (m)

              

Mia Franzén (fp)

o

 

x

           

Christin Hagberg (s)

              

Mats Berglind (s)

              

Ingemar Vänerlöv (kd)

o

 

o

           

Per Rosengren (v)

              

Barbro Hietala Nordlund (s)

              

Nils Fredrik Aurelius (m)

              

Lennart Nilsson (s)

              

Lars Tysklind (fp)

              

Annika Qarlsson (c)

              

Carina Hägg (s)

              

Ewa Thalén Finné (m)

              

Rune Berglund (s)

              

Gustav Fridolin (mp)

              

Ana Maria Narti (fp)

              

Ingvar Svensson (kd)

              

Johan Linander (c)

              

Ulf Holm (mp)

              

Jan Emanuel Johansson (s)

              

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.